Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Festival vedy a techniky AMAVET 2014 – slávnostné vyhodnotenie

VEDA NA DOSAH

Dňa 15. novembra 2014 o 12.30 hod. sa v aule Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v Mlynskej doline, konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov  Festivalu vedy a techniky AMAVET 2014. Ide o jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014. Organizátorom festivalu je Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET (na čele s predsedom doc. Ing. Jozefom Ristvejom, PhD., a riaditeľkou Ing. Gabrielou Kukolovou), v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Slávnostné vyhodnotenie festivalu sa konalo za účasti hostí, medzi ktorými boli: Ing. Róbert Szabó, PhD., poradca generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR, Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, Miroslav Šarišský, zástupca Slovenských elektrární,  a. s., člen skupiny ENEL, Jean Claude Guiraudon, čestný predseda MILSET – The International Movement for Leisure Activities in Science and Technology a  čestný predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET, pedagógovia Prírodovedeckej fakulty UK, súťažiaci, zástupcovia médií a ďalší.

Predseda Odbornej hodnotiacej komisie Festivalu vedy a techniky AMAVET 2014 doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., predložil hosťom a účastníkom festivalu výsledkovú listinu hodnotenia projektov žiakov základných a stredných škôl. Výsledky boli nasledujúce.

Postup na celosvetové súťaže:

Ocenení na FVT AMAVET 2014

Postup na Intel ISEF 2015 v Pittsburghu, Pensylvánia, USA

Lukáš Janošík
za projekt Bunková odpoveď na zmenu v množstve mitochondriálnej DNA u kvasinky Yarrowia lipolytica

Martin Holický
za projekt nefroStat: domáca diagnostika chronického ochorenia obličiek

Erik Schmotzer
za projekt Tvorba sekundárnych metabolitov u druhu Matricaria recutita L. v experimentálnom pestovaní

Daniel Zvara
za projekt Počítačové videnie – mapovanie a orientácia v 3D priestore

Postup na I-SWEEEP 2015 v Houstone, Texas USA, cena Slovenských elektrární, a. s. člena skupiny Enel

Igor Zovtik, Michal Urban
za projekt Robot Snail

Dominik Juračka
za projekt Izolácia a aplikácia mikroorganizmov schopných rozkladať vybrané priemyselné kontaminanty zo ŽP

Postup na Vernadského národnú súťaž v Moskve, Ruská federácia

Jakub Víglaský
za projekt Využitie G-kvadruplexov v nanotechnológiách a biomedicínskom výskume

Daniel Dupkala, Branislav Viliam Hakala
za projekt Fotometria tranzitujúcich exoplanét

Postup na Expo Sciences International v Bruseli, Belgicku

Ivana Kravárová, Adrián Hegedűš
za projekt Anorganická chémia hrou

Miriam Feretová
za projekt Bioindikátor – čerň javorová (Rhytisma acerinum) vo vybraných lokalitách východného Slovenska

Záver Festivalu vedy a techniky AMAVET 2014

Postup na európske súťaže:

Postup na európsku súťaž v Zaragoze, Španielsko

Jakub Šalko
za projekt Pozorovanie a modelovanie spektier planetárnych hmlovín

Denisa Horváthová
za projekt Štúdium vylúhovania medi z banských odpadov

Postup na európsku súťaž v Barcelone, Španielsko

Filip Čonka, Jozef Ondriga, Tomáš Kortiš
za projekt Grizly – bezpečnostná autentifikácia

Postup na partnerskú výstavu vo Francúzsku

Jana Čorňáková, Adriána Petrušková
za projekt Biologická aktivita inváznych druhov Solidago

Slavomíra Nemčíková, Klára Kalinayová
za projekt Sledovanie dynamiky klíčenia a rastu cibule kuchynskej a reďkovky siatej po ovplyvnení  EMP

Postup na partnerskú súťaž v Českej republike  

Matej Janeba, Patrik Farkaš, Márk Takáč
za projekt Green-tech

Adam Bojkovský
za projekt Vír

Cena poroty:

Cena poroty, účasť na jednej z partnerských súťaží

Barbora Fedorková
za projekt Výskyt a šírenie svalovca špirálovitého /trichinella spiralis/ u vybraných druhov zvierat

Ceny amerických profesijných organizácií:

Cena – Čestné uznanie Excelentnosti vo výpočtovej technike firmy INTEL (Intel Excellence in Computer Science)

Filip Čonka, Jozef Ondriga, Tomáš Kortiš
za projekt Grizly – bezpečnostná autentifikácia

Ďalej bola udelená Cena dekana a Cena Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  

Hlavná cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK:

Martin Holický 

Názov projektu: NEFROSTAT: DOMÁCA DIAGNOSTIKA CHRONICKÉHO OCHORENIA OBLIČIEK

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „starší žiaci“:

Dominik Garai

Názov projektu: POMÁHA ŽIARENIE PRI ROZKLADE PLASTOV?

Erik Schmotzer

Názov projektu: TVORBA SEKUNDÁRNYCH METABOLITOV U DRUHU MATRICARIA RECUTITA „L.“ V EXPERIMENTÁLNOM PESTOVANÍ

Lucia Lodererová, Andrej Kmeťko

Názov projektu: SVETELNÉ ZNEČISTENIE

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „mladší žiaci“:

Viktória Pačutová, Vanesa Nováková, Alexandra Sabová

Názov projektu: NÁVRAT K BYLINKÁM

Cena Prírodovedeckej fakulty UK:

Lukáš Janošík, Barbara Čolláková, Juraj Klein, Katarína Hudačková, Ivana Kravárová, Adrián Hegedüš, Dominik Juračka, Miriam Feretová, Denisa Horváthová, Jakub Štupák, Miroslav Orság, Samuel Smoter,Jakub Tomko, Martina Tóthová, Ester Tomajková, Slávka Eliašová, Ondrej Kožík, Matej Janeba, Patrik Farkaš a Márk Takáč.

Kontakt:

Ing. Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET, Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Tel.: +421 2 44872331, +421 905 430069 www.amavet.sk

Z podkladov AMAVET spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Ing. Alena Oravcová

Logá organizátorov a partnerov TVT 2014

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky