Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ing. Jaroslav Ilončiak získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

VEDA NA DOSAH

Ing. Jaroslav Ilončiak

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je galavečer, na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdáva Ceny za vedu a techniku 2018. Ing. Jaroslav Ilončiak získal ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, a to za prínos vo výskume a vývoji statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel.

Ing. Jaroslav Ilončiak je elektrotechnickým inžinierom vo výskume a vývoji, kde aktívne pôsobí v oblasti výkonovej elektroniky. Venuje sa problematike statických výkonových meničov a elektrických pohonov, pričom predmetom jeho výskumných a vývojových aktivít sú obvodové štruktúry, návrh topológii, simulácia systémov s cieľom aplikovania navrhnutých systémov a riadiacich štruktúr do zariadení.

Jeho výsledky dosiahnuté pri riešení výskumno-vývojových projektov boli v plnom rozsahu implementované do návrhu a realizácie trakčných, ale aj priemyselných zariadení. Pri návrhu a realizácií nových výrobkov využíva najvyspelejšie, ale pre dané zariadenie optimálne technológie, vrátane výberu vhodných výkonových prvkov a návrhu topológii statických výkonových meničov pre napájanie pomocných pohonov drážnych vozidiel. Podieľa sa hlavne na vývoji v oblasti výkonových meničov pre koľajové vozidlá, kde sa snaží aplikovať najnovšie poznatky a inovatívne riešenia vedúce k dosahovaniu lepších technických parametrov, k zlepšeniu parametrov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou a spoľahlivosťou pri súčasnom znížení nákladov počas celého ich životného cyklu.

Svoje dosiahnuté výsledky v praxi publikoval aj vo vedeckých zborníkoch a v rámci významných konferencií prezentoval doma a v zahraničí. Ing. Jaroslav Ilončiak je v súčasnosti študentom doktorandského štúdia v externej forme na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, odbor Silnoprúdová elektrotechnika.

V súvislosti s udelením ocenenia sme ho požiadali o rozhovor.

A. DEVÁNOVÁ: V rámci Týždňa vedy a techniky ste získali významné ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Čo pre Vás osobne táto cena znamená?

J. ILONČIAK: Ocenenie ma veľmi potešilo a beriem ho ako morálne ohodnotenie mojej doterajšej práce.

Ing. Jaroslav Ilončiak počas preberania ocenenia

A. D.: Cenu ste dostali za prínos vo výskume a vývoji statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel. Čomu konkrétne sa venujete?

J. ILONČIAK: Pri výskume a vývoji statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel sa najčastejšie zameriavam na striedače napätia. Striedače slúžia na napájanie a reguláciu otáčok elektrických motorov. Takisto sem spadajú aj rôzne DC/DC meniče, napríklad nabíjačky akumulátorov, prostredníctvom ktorých sa reguluje nabíjací proces akumulátora.

A. D.: Výsledky vašej práce boli v plnej miere implementované do realizácie trakčných aj priemyselných zariadení. Čo konkrétne pre prax prinesú?

J. ILONČIAK: Pri vývoji sa zameriavam na zvyšovanie účinnosti meničov. Pri zväčšení účinnosti, sa znížia výkonové straty zariadenia, a tým sa znižujú náklady na prevádzku. Takisto sa zväčšuje aj spoľahlivosť zariadení nakoľko dochádza k menšiemu tepelnému namáhaniu.

A. D.: Akých koľajových vozidiel sa vaše riešenia priamo týkajú a ktoré technické parametre konkrétne sa vám podarilo zlepšiť?

J. ILONČIAK: Pod pojmom koľajové vozidlo si môžete predstaviť vozidlo pohybujúce sa po železnici ako napríklad rušeň, rôzne vlakové súpravy, osobný alebo nákladný vozeň. Použitými riešeniami v koľajových vozidlách sa zlepšila ich spoľahlivosť, znížili sa náklady na ich prevádzku a údržbu, ako aj predĺžil servisný interval týchto vozidiel.

Ing. Jaroslav Ilončiak pri práci

A. D.: Ako ste sa vôbec k tejto problematike dostali? Čo vás na nej zaujíma?

J. ILONČIAK: K tejto problematike som sa dostal na strednej priemyselnej škole, kde som začal študovať tento odbor. Baví ma to, lebo sa neustále musím vzdelávať a objavovať nové veci a súvislosti. Motivuje ma práve neustále vzdelávanie nakoľko tento odbor sa veľmi dynamicky vyvíja.

A. D.: Ďakujem Vám za rozhovor a v mene redakcie Vám blahoželáme k oceneniu.

 

Rozhovor pripravila: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR a z archívu Ing. Jaroslava Ilončiaka

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky