Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európa prezentuje dôveryhodnú umelú inteligenciu

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok AI (Zdroj: Pixabay.com)

Sme len na začiatku rýchleho obdobia transformácie nášho hospodárstva a spoločnosti v dôsledku konvergencie mnohých digitálnych technológií. Umelá inteligencia (AI) je základom tejto zmeny a ponúka veľké príležitosti na zlepšenie nášho života.

Nedávny vývoj v oblasti AI je výsledkom zvýšeného výkonu spracovania, zlepšenia algoritmov a exponenciálneho rastu objemu a rôznorodosti digitálnych údajov. Mnohé aplikácie AI začali vstupovať do našich každodenných životov, od strojových prekladov, cez rozpoznávanie obrazu a generovanie hudby a stále viac sa využívajú v priemysle, vláde a obchode.

Umelá inteligencia môže byť prínosom pre širokú škálu odvetví, ako je zdravotná starostlivosť, spotreba energie, bezpečnosť automobilov, poľnohospodárstvo, zmena klímy a riadenie finančného rizika. Rovnako môže pomôcť pri odhaľovaní podvodov a hrozieb súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou a orgánom presadzovania práva umožňuje účinnejšie bojovať proti trestnej činnosti. Prináša však aj nové výzvy, pokiaľ ide o budúcnosť práce, ako aj právne a etické otázky.

Príklady projektov umelej inteligencie v rámci EÚ

Príklady projektov AI v EÚZdroj: Európska komisia (Factsheet on Artificial Intelligence)

Koncepcia, ktorú uplatňuje Európska komisia, pozostáva z troch krokov: stanovenie kľúčových požiadaviek na dôveryhodnú umelú inteligenciu, začatie rozsiahlej pilotnej fázy na získanie spätnej väzby od zainteresovaných strán a snaha budovať medzinárodný konsenzus v oblasti umelej inteligencie sústredenej na človeka.

Sedem základných predpokladov dosiahnutia dôveryhodnej umelej inteligencie

Dôveryhodná umelá inteligencia by mala rešpektovať všetky príslušné zákony a iné predpisy, ako aj niekoľko požiadaviek. Osobitné zoznamy na posúdenie majú pomôcť overiť uplatňovanie každej kľúčovej požiadavky:

  • Ľudské riadenie a dohľad: systémy umelej inteligencie by mali slúžiť spravodlivej spoločnosti a podporovať riadenie ľuďmi, ako aj základné práva a neznižovať, obmedzovať alebo nesprávne usmerňovať ľudskú samostatnosť;
  • Spoľahlivosť a bezpečnosť: dôveryhodná umelá inteligencia si vyžaduje dostatočne bezpečné, spoľahlivé a hodnoverné algoritmy na riešenie chýb alebo nezrovnalostí vo všetkých fázach životného cyklu systémov umelej inteligencie;
  • Ochrana súkromia a riadenie údajov: občania by mali mať plnú kontrolu nad svojimi údajmi, zatiaľ čo údaje, ktoré sa ich týkajú, sa nepoužijú na ich poškodenie alebo diskrimináciu;
  • Transparentnosť: mala by sa zabezpečiť vysledovateľnosť systémov umelej inteligencie;
  • Rozmanitosť, nediskriminácia a spravodlivosť: systémy umelej inteligencie by mali zohľadňovať celú škálu ľudských schopností, zručností a požiadaviek a mala by sa zabezpečiť prístupnosť;
  • Dobré spoločenské a environmentálne podmienky na život: systémy umelej inteligencie by sa mali využívať na posilnenie pozitívnych sociálnych zmien a zväčšenie udržateľnosti a ekologickej zodpovednosti;
  • Zodpovednosť: mali by sa zaviesť mechanizmy na zabezpečenie zodpovednosti za systémy umelej inteligencie a ich výstupy.

„Vítam prácu, ktorú vykonali naši nezávislí odborníci. Etický rozmer umelej inteligencie nie je luxusný prvok či doplnok. Naša spoločnosť môže ťažiť z technológií v plnej miere, len ak im dôveruje. Z etickej umelej inteligencie majú prospech všetky strany a môže sa z nej stať konkurenčná výhoda Európy: byť lídrom v oblasti umelej inteligencie sústredenej na človeka, ktorej môžu ľudia dôverovať“, uviedol v tlačovej správe podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip.  Je to dôležitý krok k etickej a bezpečnej umelej inteligencii v EÚ uvádza sa v správe z 8. apríla 2019.

Medzinárodná spolupráca

Technológie, údaje a algoritmy nepoznajú hranice, a preto chce Európska komisia uplatniť túto koncepciu o etike v umelej inteligencii na globálnej scéne. Na tento účel posilní spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi partnermi, ako je Japonsko, Kanada alebo Singapur a bude sa naďalej aktívne zapájať do medzinárodných rozhovorov a iniciatív vrátane skupín G7 a G20. Na pilotnej fáze sa zúčastnia aj spoločnosti z iných krajín a medzinárodné organizácie.

Komisia navyše do jesene 2019 v snahe zabezpečiť etický vývoj umelej inteligencie: zriadi niekoľko sietí centier excelentnosti pre výskum umelej inteligencie, začne vytvárať siete centier digitálnych inovácií a spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami bude iniciovať rozhovory, aby sa vytvoril a zaviedol model výmeny údajov a čo najlepšieho využívania spoločných dátových priestorov.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Európska komisia

Etické usmernenia

Ďalšie informácie: Prehľad o umelej inteligencii

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky