Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov získala doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP

Marta Bartošovičová

doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP

Cena za vedu a techniku 2018 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bola udelená doc. Ing. Lucii Knapčíkovej, PhD., Ing. Paed. IGIP, za prínos pre rozvoj vedy a techniky na Fakulte výrobných technológií za projektovú činnosť.

Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP, pracuje na Katedre priemyselného inžinierstva a informatiky Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technickej Univerzity v Košiciach. V roku 2017 obhájila habilitačnú prácu na tému „Skúmanie materiálov na báze recyklovaného polyvinyl butyralu“. Počas svojej profesijnej kariéry sa zúčastnila viacerých výskumných zahraničných pobytov, hlavne v Nemecku, kde na TH Wildau pracovala na projektoch zameraných na skúmanie vysokopevnostných materiálov a ich aplikovanie do rôznych oblastí priemyslu. Jej najvýznamnejším súčasným projektom je Horizon 2020, s názvom „Less Than Wagon Load“, v ktorom zastáva funkciu fakultného koordinátora projektu.

Doc. Lucia Knapčíková je autorkou 6 úžitkových vzorov a viac ako 140 publikácií evidovaných v domácich i zahraničných periodikách, evidovaných v databázach Web of Knowledge, Web of Science a Scopus. Aktívnym zapájaním sa do mobilitných programov, prednášala na univerzitách v Nemecku (TH Wildau), v Českej republike (TU Liberec) a v Chorvátsku (J. J. Strossmayer University, Osijek). Jej výskum je zameraný na použitie recyklovaných materiálov, ktorými sa šetria vstupné investície a znižuje sa environmentálne riziko. Dlhodobo spolupracuje s nemeckými partnerskými inštitúciami na testovaní nových vysokopevnostných materiálov a skúma ich použitie v rôznych oblastiach priemyslu, s primárnym cieľom zabezpečiť ich environmentálnu vhodnosť. Od roku 2010 aktívne pôsobí v organizačných výboroch medzinárodných konferencií realizovaných Fakultou výrobných technológií so sídlom v Prešove. Je členkou edičnej rady časopisov Acta Tecnología, SAR Journal a pôsobí ako šéfredaktorka časopisu EAI Endorsed Transactions on Future Internet.

Doc. Lucia Knapčíková si prevzala Cenu za vedu a techniku 2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej

Doc. Lucia Knapčíková si prevzala Cenu za vedu a techniku 2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej  

Pri príležitosti udelenia ocenenia sme doc. Ing. Luciu Knapčíkovú, PhD., Ing. Paed. IGIP, požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: V rámci Týždňa vedy a techniky ste získali Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Čo pre Vás znamená toto ocenenie?

L. KNAPČÍKOVÁ: Po oznámení o získaní tohto prestížneho ocenenia, sa vo mne miešali pocity radosti až eufórie, čo vzápätí vystriedal pocit zodpovednosti. Pocit zodpovednosti preto, pretože získaním tohto ocenenia sa moja práca neskončila, naopak, podnietila ma na sebe naďalej pracovať s takým nadšením, ak nie väčším, ako doteraz. Mám šťastie v tom, že moja práca je aj mojou záľubou. Kiež by mohli viacerí povedať o svojom zamestnaní to isté! Napĺňa ma práca v laboratóriu, o to viac, keď viem, že moje materiály sú aplikovateľné v praxi. Na druhej strane veľmi rada pracujem so študentmi a odovzdávam im moje získané skúsenosti a verím, že si čo najviac z mojich seminárov a prednášok odnesú. Toto ocenenie nepatrí iba mne, patrí tímu ľudí, ktorí ma podporujú, pomáhajú mi a s ktorými pracujem.

Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP

Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP

M. B.: Ste fakultným koordinátorom projektu Horizon 2020 s názvom „Less Than Wagon Load“. Mohli by ste nás s ním aspoň stručne oboznámiť?

L. KNAPČÍKOVÁ:  Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Technickej univerzity v Košiciach, dňom 1. mája 2017 vstúpila do medzinárodného európskeho projektu, v ktorom participujú jedenásti partneri z piatich členských štátov Európskej únie. Cieľom projektu „Less Than Wagon Load“ je vybudovať inteligentný špecializovaný logistický klaster pre chemický priemysel v prístave Antverpy, presunúť objem nákladnej dopravy z ciest na železničnú nákladnú dopravu a popri tom hľadať nové konštrukčné riešenia nakladania a vykladania tovaru, ktoré je rýchlejšie, ergonomicky vyhovujúcejšie, ale hlavne menej zaťažujúce pre jednotlivé typy vozňov a životné prostredie vôbec. Tím Fakulty výrobných technológií je zodpovedný za pracovný balík úloh spojený s technickým návrhom špecializovaných strojárenských služieb pre konkrétny druh vozňov. Pri našej práci naplno využívame kresliace a simulačné software, ktoré dokážu predikovať správanie sa systému ešte pred uvedením do reálnej praxe. Je to obrovská výzva byť členom takého veľkého konzorcia, ale aby sa tam inštitúcia dostala, je potrebné veľké pracovné nasadenie a zapálenie pre danú činnosť. Nie je to iba prestíž, sú to predovšetkým hodiny a dni príprav podkladov, správ, modelovania, písania vedeckých článkov o danej problematike v rámci propagácie projektu a tiež pravidelných porád, ktoré sú realizované každý mesiac prostredníctvom telekomunikačných sietí a dvakrát ročne sú naplánované fyzické stretnutia všetkých zainteresovaných strán v Bruseli.

M. B.: Máte uznanú európsku kvalifikáciu medzinárodného učiteľa technických predmetov (ING–PAED IGIP). Čo konkrétne prednášate na školách v zahraničí?

Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP L. KNAPČÍKOVÁ: K európskej kvalifikácii medzinárodného učiteľa technických predmetov som sa dostala počas mojich pravidelných pracovných návštev na TH Wildau v Nemecku. Bol to práve podnet od mojich zahraničných kolegov, ktorí tento „titul“, resp. kvalifikáciu vnímajú veľmi pozitívne. Keďže ešte počas môjho inžinierskeho štúdia som súbežne absolvovala aj „Doplňujúce pedagogické štúdium“ na Fakulte výrobných technológií, mohla som požiadať o zápis do medzinárodného registra kvalifikovaných učiteľov technických predmetov a používať tak titul ING–PAED IGIP. Vzhľadom na absolvované zahraničné pobyty, ktoré sú často viazané realizovaním prednášok, sa sústreďujem na problematiku kompozitných materiálov z druhotných surovín, ktorej sa nepretržite venujem už desať rokov. Je dôležité si uvedomiť, že postaviť sa pred študentov a dokázať zaujať ich pozornosť na vytýčený čas, znamená pre prednášajúceho určitú výzvu. A tej sa treba chopiť, ak chcete toto povolanie vykonávať.

M. B.: Čomu by ste sa chceli venovať v budúcnosti?

L. KNAPČÍKOVÁ: V oblasti výskumu nových materiálov som sa našla. Práca ma napĺňa, čo vo mne podnecuje stále nové možnosti kombinácií rôznych druhov materiálov, na prvý pohľad možno nekombinovateľných. Teším sa, keď vyrobený materiál má predpoklad byť aplikovaný do praxe, o to viac, že pri mojej práci sa sústreďujem na druhotné suroviny, ktoré by v opačnom prípade ostali na skládke odpadov, v tom lepšom prípade. V horšom prípade ich vidíme „len tak“ sa povaľovať. Minimalizujem tak odpadovú surovinu, hlavne plastického charakteru, a hľadám optimálne možnosti jej spracovania do nových materiálov, využitím BAT technológií (z angl. „Best Available Technology“ – najlepšia dostupná technológia). V jednoduchosti povedané, momentálne existuje pre mňa množstvo výziev, ako daný plastový odpad materiálovo zhodnotiť a tomu by som sa chcela venovať aj v budúcnosti.

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

L. KNAPČÍKOVÁ: Veľmi si vážim chvíle strávené s rodinou, už teraz sa teším na vianočné sviatky, ktoré, čím som staršia, prichádzajú každý rok čoraz rýchlejšie. Tu človek vidí ako starne, ako dni za dňom bežia a ani sa nenazdáte a je tu opäť koniec roka. Tradične chodíme do Tatier, kde ešte stále máme čo objavovať a mám pocit, že sa nám to ani nikdy nezunuje. A teda, ak ste sa pýtali na relax, tak určite turistika a spoznávanie cudzích krajín.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. Aj v mene redakcie Vám blahoželáme k oceneniu.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR a z archívu doc. Lucie Knapčíkovej

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky