Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aktivity Slovenskej rektorskej konferencie našli odozvu na vysokých školách

Marta Bartošovičová

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. – prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene, člen Rady solidarity a rozvoja SR a Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Je zástupcom Slovenskej rektorskej konferencie vo Výbore Európskej asociácie univerzít. Radou Európskej únie bol v roku 2015 vymenovaný za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Profesor Rudolf Kropil študoval na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (dnešnej Technickej univerzite) vo Zvolene (1987). V roku 1994 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied vo vednom odbore Poľnohospodárska a lesnícka fytopatológia a ochrana rastlín a v roku 2002 vedecko-pedagogickú hodnosť docenta. V roku 2005 ho prezident SR vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore Aplikovaná zoológia.

Od roku 1989 pracuje na Technickej univerzite (TU) vo Zvolene, kde dodnes pôsobí ako vysokoškolský učiteľ a vedec. Je gestorom ekologických a zoologických predmetov. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na problematiku trvalo udržateľného rozvoja, aplikovanú zoológiu a ekológiu lesa v prepojení na ďalšie disciplíny. Bol vedúcim viacerých projektov a ako národný koordinátor riešil 10 medzinárodných projektov. Je autorom a spoluautorom viac ako sto vedeckých a odborných prác, na ktoré zaznamenal vyše 500 ohlasov. Od roku 2012 je predsedom Vedeckej rady TU vo Zvolene a členom vedeckých rád 9 univerzitných a vedeckých pracovísk v SR a ČR.

Absolvoval viacero zahraničných stáží, študijných a prednáškových pobytov, a to v Lesníckom výskumnom ústave v Hannoversch Münden (SRN), na Univerzite v Berne (Švajčiarsko), na Univerzite v Kodani (Dánsko) a na Oxfordskej univerzite (Veľká Británia). Dlhodobo prednášal aj na Pôdohospodárskej univerzite vo Viedni (Rakúsko). Krátkodobé pobyty absolvoval na univerzitách a vedeckovýskumných inštitúciách v USA, Kanade, Japonsku, Austrálii a vo väčšine krajín Európskej únie. Na svetovom kongrese Medzinárodnej únie lesníckych výskumných organizácií (IUFRO) v Kuala Lumpur v Malajzii v roku 2000 si prevzal doktorskú cenu a Zlatú medailu za významný vedecký prínos vo výskume v oblastiach sledovaných IUFRO.

Na prahu nového roka sme prof. Rudolfa Kropila požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán prezident, mohli by ste našim čitateľom priblížiť históriu Slovenskej rektorskej konferencie?

R. KROPIL: Slovenská rektorská konferencia (SRK) vznikla ako združenie rektorov slovenských vysokých škôl ešte na pôde Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl v roku 1992. Zámerom založenia SRK bola potreba spoločne diskutovať o vysokoškolskej politike, spolupracovať a vzájomne sa informovať, neskôr sa k tomu pridala aj obrana akademických práv a slobôd proti nevhodným zásahom štátu. SRK sa postupne inštitucionalizovala a od roku 2002 je jedným z troch orgánov reprezentácie vysokých škôl. Členovia SRK schvaľujú návrhy alebo sa vyjadrujú k návrhom, ktoré im predkladá podľa zákona o vysokých školách minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. SRK však nepôsobí izolovane. V priebehu rokov sme nadviazali a udržujeme kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami iných krajín, ďalšími domácimi a zahraničnými združeniami. Najvýznamnejšie je pre nás členstvo v Európskej asociácii univerzít, v ktorej SRK patrí k zakladajúcim členom. Na pôde SRK v priebehu rokov pôsobili významné osobnosti nielen akademického, ale aj kultúrneho a hospodárskeho života. Prezidentmi SRK v predchádzajúcich rokoch boli prof. Juraj Švec, prof. Štefan Šlachta, prof. Juraj Stern, doc. Igor Hudoba, prof. Miloš Somora, prof. Milan Dado, prof. Juraj Sinay, prof. Vladimír Báleš, prof. Libor Vozár.

Zľava: prezident SRK Rudolf Kropil, minister Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie VŠ Jozef Jurkovič, poradca ministra Libor Vozár

M. B.: Čo priniesol rok 2016 pre Slovenskú rektorskú konferenciu?

R. KROPIL: Cieľom SRK je plnohodnotné postavenie slovenských vysokých škôl v Európskom vysokoškolskom priestore a Európskom výskumnom priestore. Tento cieľ má dve úrovne, a to systémový rámec, v ktorom pôsobia vysoké školy a  úroveň financovania vzdelávania, služieb a vedeckovýskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Rok 2016 bol pre SRK rokom očakávaní súvisiacich s parlamentnými voľbami a zmenami na systémovej a finančnej úrovni. Na spoločných zasadnutiach, ale aj príležitostných stretnutiach, veľa diskutujeme o podmienkach a prekážkach, v ktorých pôsobia slovenské vysoké školy, o možnostiach rozvoja, aby sme splnili očakávania verejnosti a zriaďovateľov.

M. B.: Ako hodnotíte uplynulý rok z pohľadu dosiahnutých výsledkov v kvalite vysokoškolského vzdelávania?

R. KROPIL: V roku 2015 boli schválené revidované Európske normy a smernice pre zabezpečovanie kvality, ktoré sa aktuálne majú zaviesť v rámci reformy v plnej miere aj do slovenského vysokého školstva. Na konci roka 2015 Akreditačná komisia predložila výsledky komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl, na začiatku roka 2016 sme mali spoločné zasadnutie s členmi Akreditačnej komisie. Prijali sme závery, ktoré podporujú zavedenie ESG (2015) v národnom systéme. Oceňujem, že slovenské vysoké školy sa postupne presadzujú, ako je to v prípade Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá získala Národnú cenu SR za kvalitu 2016 v kategórii Organizácie verejného sektora, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, ktorá bola hodnotená a akreditovaná European Association of Establishments for Veterinary Education. Slovenské univerzity, ako Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a ďalšie, sa začali objavovať v medzinárodných rebríčkoch, rastie citovanosť slovenskej vedy.

M. B.: V roku 2016 sa začala revízia Sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. Možno očakávať nejaké zmeny v ďalších rokoch?

R. KROPIL: Proces revízie sústavy študijných odborov je pozastavený. SRK upozornila na potrebu zosúladiť proces s reformou, ktorú práve pripravuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho tím poradcov. Domnievame sa, že jednotlivé reformné kroky by mali byť vypracované ako celok a na seba nadväzovať a preto sme odporúčali proces pozastaviť a začleniť do pripravovanej reformy.

M. B.: Slovenská rektorská konferencia sa zapája do mnohých aktivít nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Môžete niektoré z nich spomenúť?

R. KROPIL: Slovenská rektorská konferencia (SRK) je členom Európskej asociácie univerzít, preto máme možnosť zapojiť sa a iniciovať účasť slovenských vysokých škôl v medzinárodných projektoch, poskytujeme členom aktuálne informácie o dianí v Bruseli a o činnostiach našich partnerských rektorských konferencií. SRK má aj vlastné aktivity ako Cena SRK za umenie, ktorú každoročne udeľuje prezident SRK v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. V predchádzajúcich rokoch sa SRK aktívne zapojila do procesov zabezpečovania kvality, keď sme prišli s plošným medzinárodným hodnotením vysokých škôl. Podporovali sme zavádzanie Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov na našich školách. Pravidelne aktualizujeme propagačnú publikáciu o slovenskom vysokom školstve na podporu internacionalizácie a rastu akademickej mobility. Mnohé z našich aktivít našli odozvu na vysokých školách, ktoré prevzali pomyselnú štafetu a zavádzajú nové politiky a nástroje na inštitucionálnej úrovni.

M. B.: Čo by ste chceli zaželať študentom a pedagógom na vysokých školách a univerzitách v roku 2017?

R. KROPIL: Predovšetkým želám študentom úspech v štúdiu a dobré uplatnenie v praxi a všetkým kolegom prajem úspešný rok 2017 v pracovnom a súkromnom živote.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Slovenská rektorská konferencia (SRK)

Technická univerzita vo Zvolene

Fotozdroj:

www.tyzdenvedy.sk

www.ucn.sk

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky