Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako vyrobiť a testovať kompozitné tablety

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: pitná voda; Pixabay.com /HeungSoon/

Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou je projekt, ktorý sa podujal riešiť Ing. Martin Vrabeľ z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Hlavným vedeckým cieľom je nadviazanie na predošlý výskum v oblasti rekarbonizácie pitnej vody v reaktore s fluidizovanou vrstvou.

„V uplynulom období boli charakterizované a vybrané rekarbonizačné materiály ako dolomit, polovypálený dolomit, vápenec a sadrovec z hľadiska rýchlosti a maximálneho obohatenia vody vápnikom, resp. horčíkom. V rámci navrhovaného projektu experimenty budú doplnené o nový komerčný materiál MAGNO-DOL, používaný pri úprave pitných vôd a o modifikované frakcie pôvodných materiálov,“ vysvetľuje Ing. Martin Vrabeľ. Tieto frakcie majú byť pripravené kompaktovaním v spolupráci s Ing. Radovanom Ružinským z Ústavu procesného inžinierstva na SjF-STU, vďaka čomu možno vyrobiť a skúmať vplyv rôznych tvarov, špecifického povrchu a porozity.

Zámerom projektu je vyrobiť a testovať kompozitné tablety, ktoré budú obsahovať kombinácie týchto minerálov. „Ďalej sa zameriame na rozšírenie experimentov s rôznymi prietokmi CO2 a taktiež s rôznymi prietokmi upravovanej modelovej vody. Bude testovaný vplyv celkového množstva reagentov na efektivitu rekarbonizačného procesu. V rámci riešenia tohto cieľa bude potrebná príprava vhodných frakcií pre laboratórny výskum a charakterizovanie častíc (hustota, charakteristický rozmer, špecifický povrch, porozita), vypracovanie metodiky a zabezpečenie meraní procesných veličín (prietoky vody a CO2, výška vrstvy, tlaková strata, pH, obsah Ca2+, Mg2+, vodivosť, spotrebovaný a voľný CO2, veľkosť častíc), meranie hydrodynamiky fluidizovanej vrstvy, určenie prahovej rýchlosti, expanzie vrstvy a úletovej rýchlosti, popísanie kinetiky rekarbonizácie, štatistické spracovanie výsledkov a ich následné využitie pri modelovaní a optimalizácii procesu.“

Získané údaje sa využijú pri návrhu rozmerov a parametrov poloprevádzkového reaktora, resp. prevádzkového reaktora, ktorý bude v spolupráci s Geochemickým ústavom SAV testovaný na dvoch reálnych lokalitách. Podľa dostupných informácií ide o originálnu aplikáciu tohto typu reaktora v tejto oblasti.

Projekt Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

schéma reaktora

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytola: Ing. Martin Vrabeľ z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /HeungSoon/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky