Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aby obyvatelia miest boli so svojim životom spokojnejší

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

V mestách žije stále väčší počet ľudí. Očakáva sa, že v roku 2050 bude v mestách žiť až 70 % obyvateľstva. Navyše, ľudia žijúci v mestách spotrebúvajú stále väčší podiel zdrojov oproti obyvateľstvu žijúcemu na vidieku. Práve preto vznikol projekt Smart City realizovaný v Univerzitnom vedeckom parku Žilinskej univerzity v Žiline. V týchto súvislostiach si kladie za cieľ zefektívniť rozhodovanie, zlepšiť koordináciu a riadenie a tiež zvýšiť životnú úroveň obyvateľstva.

Autori projektu Smart City uvádzajú, že prioritou je, aby sa mestá stali na jednej strane konkurencieschopné a schopné čeliť technologickým a ekonomickým zmenám a na druhej strane trvalo udržateľné, aby obyvatelia miest boli so svojim životom spokojnejší. Koncept Smart City charakterizujú prostredníctvom pilierov ako sú ekonomika, mobilita, životné prostredie, samospráva, bývanie a ľudia.

To, na čom stojí fungovanie Smart City, je najmä mobilita, ktorá sa hodnotí niekoľkými indikátormi, medzi nimi miestna dostupnosť, národná a medzinárodná dostupnosť, dostupnosť infraštruktúry a nakoniec bezpečný, trvalo udržateľný a inovatívny dopravný systém mesta. „Takéto optimálne riešenie mobility prispôsobené potrebám obyvateľstva si v prvom rade vyžaduje mať k dispozícii dostatočne vybudovanú infraštruktúru a v rámci daných možností vybudovať optimálny (multimodálny, integrovaný) dopravný systém a dopravu následne optimálne riadiť,“ uvádzajú autori projektu.

Riešenie dopravy je však podľa nich možné iba na základe dát. Keďže reálnych dát z dopravy, prípadne o mobilite obyvateľstva, je nedostatok, realizátori projektu Smart City sa rozhodli monitorovací a riadiaci systém dopravy doplniť virtuálnym mestom, ktoré simuluje reálne mesto. Virtuálne senzory a aktuátory majú byť doplnené tými reálnymi z campusu Žilinskej univerzity v Žiline (napr. parkovacieho systému), pričom sa v budúcnosti predpokladá napojenie sa aj na reálne zdroje dát z mesta Žilina.

ukážka projektu Smart City

Monitorovací a riadiaci systém, ktorý bol vytvorený pre potreby tohto projektu, umožňuje zber, zachytávanie a uchovávanie dopravných informácií, spracovanie dopravných informácií s následnými aktivitami, ako sú predikcia dopravnej situácie, korelácia udalostí, tvorba štandardných operačných procedúr, definovanie „Key Performance Indicators“, analytika a reportovanie nad archívom dát, ale aj vizualizáciu dopravných informácií. V tomto zmysle ide najmä o vizualizáciu dopravnej situácie a udalostí v mapách a tabuľkách, tiež zobrazovanie videozáznamov z kamerových systémov.

Na druhej strane samotné virtuálne mesto na báze ortofotomapy poskytuje možnosť rozmiestniť rôzne druhy virtuálnych senzorov v priestoroch mesta. Výstupom sú senzorické dáta použiteľné pre chod monitorovacieho a riadiaceho systému, ďalej sú to simulácie a zmeny parametrov v čase, ale aj zmeny v dopravnej infraštruktúre počas simulácie, ktoré si vyžiada monitorovací a riadiaci systém.

Ako sa zhodujú autori projektu Smart City, uvedené technologické riešenie predstavuje nástroj na komplexné skúmanie dopravy v mestách s dôrazom na výskum a vývoj optimalizačných algoritmov pre analýzu dopravného systému a pre riadenie cestnej dopravy. Pre potreby realizácie tohto projektu boli v rámci Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline vytvorené také priestory ako Laboratórium riadenia, modelovania a simulácie dopravy, Laboratórium statickej dopravy, Laboratórium nekonvenčných pohonov a ich komponentov,Laboratórium krízových stavov v doprave a taktiež simulátor jazdy a vibrácii v cestnej doprave. K dispozícii je aj trenažér kamióna.

 

Samotné špičkové laboratóriá sú výsledkom práce viacerých výskumných tímov Žilinskej univerzity v Žiline, či už pracujúcich priamo v Univerzitnom vedeckom parku alebo na materských pracoviskách. Vo viacerých ohľadoch boli realizované extrémne náročné činnosti a procesy. Okrem iného sa tento unikátny vedecký park sústreďuje na inteligentné dopravné systémy, ktoré integrujú informačné a telekomunikačné technológie s dopravným inžinierstvom za podpory ostatných súvisiacich odborov (ekonomika, teória dopravy, systémové inžinierstvo a pod.). Vo výskumnej oblasti pre inteligentné dopravné systémy si kladú základné ciele v riešení projektov, ktoré pomôžu nielen pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky, efektívnosti prepravy (úspora času na prepravu), kvality životného prostredia (naplnenie vízie Smart City), ale aj produktivity komerčnej aktivity spoločnosti.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Univerzitný vedecký park otvoril svoje brány pre kolegov

Foto: Ing. Jana Jarošová, PhD. (Univerzitný vedecký park otvoril svoje brány pre kolegov); Pixabay.com

Uverejnila a redigovala: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky