Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zúčastnite sa na Dňoch bez bariér v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

VEDA NA DOSAH

V dňoch 12. – 13. mája 2023 sa bude konať v poradí už piaty ročník odborného podujatia.

Zdroj: Facebook Arborétum Borová hora

Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene. Zdroj: Facebook Arborétum Borová hora

Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene patrí medzi unikátne a jedinečné zariadenia s profesionálnym zameraním na zbierky pôvodnej dendroflóry Slovenska a ukážky genetického bohatstva drevín slovenských lesov. V poslednom období sprístupňuje prírodné bohatstvo aj osobám so zdravotným znevýhodnením.

Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene organizuje v dňoch 12. – 13. mája 2023 v poradí už piaty ročník odborného podujatia Dni bez bariér 2023 v Arboréte Borová hora. V sobotu je zabezpečené sprevádzanie s odborným výkladom o 10.00 a 14.00 hodine.

Vzdelávanie v prírode

Podujatie sa zameriava na vzdelávacie aktivity v prírodnom prostredí existujúcich náučných chodníkov s preferenciou skupín osôb s telesným postihnutím, vozičkárov, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti. Tvorba bezbariérového prostredia a jedinečný prístup k vzdelávaniu v prírodnom prostredí pre ľudí so zdravotným hendikepom a špecifickými potrebami má svoje podmienky a limity. Bezbariérové návrhy sú charakteristické toleranciou k ľudskej diverzite a rôznorodosti zraniteľných skupín. V spolupráci s renomovanými odborníkmi budú predstavené možnosti využitia bezbariérových pomôcok a zariadení pre ľudí so špecifickými potrebami.

Pre návštevníkov budú pripravené zóny oddychu s bezbariérovým mobiliárom, poskytnutá odborná poradenská činnosť v predmetnej problematike, prezentované edukačné panely, exteriérová kniha o drevinách, náučný bylinkový záhon a ďalšie vzdelávacie aktivity s prezentovaním zbierok arboréta.

Dôležitosť dostupnosti pre všetkých

Arborétum Borová hora sa problematikou bezbariérového sprístupňovania na vedecko-odbornej úrovni intenzívne zaoberá od roku 2015, keď sa na Slovensku zrealizoval 1. medzinárodný seminár s názvom Chodníky pre telesne postihnutých ľudí na vozíku v krajinách V4.  Zúčastnili sa na ňom odborníci z rôznych renomovaných spolupracujúcich národných a nadnárodných pracovísk.

„Spolupracovali sme s Národným rehabilitačným centrom v Kováčovej, so Slovenským zväzom telesne postihnutých, ale aj s odborníkmi z Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave či z partnerských univerzít vo Varšave a v Brne. Myšlienka búrania bariér medzi ľuďmi čoraz viac rezonuje v sociálne orientovanej spoločnosti, ktorej úroveň sa posudzuje podľa toho, ako sa dokáže správať voči svojim najzraniteľnejším občanom. Rozširovanie vedomostí o tejto problematike vytvára predpoklad pre inkluzívnu a aktívnu účasť osôb so zdravotným postihnutím na spoločenskom a kultúrnom živote,“ uviedla Mariana Jakubisová, odborná garantka podujatia.

Tohtoročné Dni bez bariér 2023 v Arboréte Borová hora sú organizované a podporené z projektu KEGA 004TU Z-4/2022 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Od inštruktážnych programov ku kognitívnym – online trendy na inováciu edukačných zdrojov s využitím prírodných zbierok ABH Technickej univerzity vo Zvolene.

Zdroj: Arborétum Borová Technickej univerzity vo Zvolene

Zdroj: Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

Krásy slovenskej prírody

Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene patrí medzi jedinečné pracoviská svojho druhu na Slovensku. „Svojimi prírodnými podmienkami a benefitmi v podobe atraktívnych výsadieb a autentických scenérií, vysadených rozmanitých druhov a foriem drevín poskytuje a vytvára podmienky nielen pre univerzitné vzdelávanie, ale aj pre vzdelávanie ďalších typov škôl, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením,“ zdôraznil Ivan Lukáčik, riaditeľ Arboréta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene.

Zdroj: TS Technická univerzita vo Zvolene

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky