Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Úspešné príbehy Stratégie podunajskej oblasti

VEDA NA DOSAH

časť obálky z publikácie Stratégia podunajskej oblasti: Úspešné príbehy

Dunaj je najdlhšia rieka v Európskej únii a rieka s najväčším medzinárodným charakterom na svete, ktorá tečie 2857 kilometrov cez 10 krajín vrátane viacerých chránených území a národných parkov. Prínos týchto chránených území k ochrane prírodného dedičstva Európy má obrovský význam pre súčasné aj budúce generácie.

Podunajská oblasť sa vyznačuje veľkými rozdielmi – nachádzajú sa v nej niektoré z najúspešnejších regiónov v EÚ, ako aj niektoré z najchudobnejších. Často chýbajú najmä kontakty a spolupráca, či už na finančnej alebo inštitucionálnej úrovni.

Podniky nedostatočne využívajú medzinárodný rozmer marketingu, inovácie alebo výskumu. Podiel vysoko vzdelaných ľudí v regióne je pod priemerom EÚ, čím sa vytvára ďalšia veľká priepasť. Tí najschopnejší sa často sťahujú do iných oblastí. Z toho dôvodu existujú veľké príležitosti na dosiahnutie výsledkov prostredníctvom spolupráce a výmeny skúseností.

Na umožnenie udržateľného pokroku a rastu v regióne sú potrebné investície do ľudí s uprednostňovaním znalostí a začlenenia. Cielená podpora výskumnej infraštruktúry podnecuje excelentnosť a prehlbuje vytváranie sietí medzi poskytovateľmi znalostí, spoločnosťami a tvorcami politiky. Klastre a spojenia, ktoré začleňujú strediská excelentosti do vzdelávacích a výskumných sietí, zväčšujú konkurencieschopnosť nadväzujúcich podnikov v celom regióne.

Obálka publikácie Vyššia zamestnanosť má zásadný význam, pretože ľudia potrebujú príležitosti v blízkosti svojho bydliska. Región musí byť schopný ponúknuť najbystrejším a najpodnikavejším ľuďom budúcnosť prostredníctvom silnejšej spolupráce vrátane marginalizovaných komunít. Jedna tretina obyvateľov EÚ, ktorým hrozí chudoba, žije v tejto oblasti, pričom mnohí pochádzajú z marginalizovaných skupín.

Posilňovanie podunajskej oblasti spoločnými silami

Podunajská oblasť sa rozprestiera na území vyše 14 krajín, z ktorých deväť sú členské štáty EÚ. Býva v nej viac ako 100 miliónov ľudí, čiže jedna pätina obyvateľstva EÚ. Krajiny sa síce odlišujú z hľadiska hospodárskeho potenciálu, no tento región je silne vzájomne prepojený a má potenciál ďalšej integrácie a rastu. Má strategickú polohu, je bránou EÚ k jej susedom, ktorými sú región Čierneho mora, Južný Kaukaz a stredná Ázia. Nachádza sa v ňom rieka s najväčším medzinárodným charakterom, ktorá je hlavnou dopravnou osou, významným hydrologickým povodím so vzájomnými prepojeniami a svetoznámym ekologickým koridorom.

Tento región je teda prepojený prostredníctvom možností aj výziev. Politiky krajín sú nezávislé. Môže im však výrazne prospieť lepšia spolupráca, napr. pri dopĺňaní chýbajúcich dopravných spojení, znižovaní znečistenia a nebezpečenstva záplav, znižovaní závislosti od poskytovateľov energetických zdrojov mimo regiónu a pri riešení demografickej zmeny či odlivu mozgov. Pre konkurencieschopnosť regiónu môžu tiež byť podstatným prínosom spoločné opatrenia v oblasti MSP, politiky trhu práce, vzdelávania a bezpečnosti.

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť

Štrnásť krajín spojilo svoje sily s cieľom riešiť spoločné výzvy a lepšie využívať spoločné príležitosti. Po piatich rokoch spolupráce na udržateľnom a inkluzívnom raste prináša ich spolupráca konkrétne výsledky. V tomto výbere úspešných príbehov sú tieto výsledky zviditeľnené a nadobúdajú hmatateľnú podobu.

Viac informácií nájdete v publikácii: Stratégia podunajskej oblasti: Úspešné príbehy

Publikácia vyšla v minulom roku v EU Bookshop.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Stratégia podunajskej oblasti: Úspešné príbehy

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky