Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ochranári sčítavajú netopiere v Slovenskom krase. Niektoré druhy sú z roka na rok vzácnejšie

VEDA NA DOSAH

Národný park Slovenský kras je tretím najväčším zimoviskom netopierov v strednej Európe.

Netopier lietavec sťahovaný, ktorý sa u nás vyskytuje už vzácne. Zdroj: iStockphoto.com

V Národnom parku Slovenský kras zimuje aj lietavec sťahovavý, ktorý sa v iných pohoriach Slovenska vyskytuje mimoriadne vzácne. Zdroj: iStockphoto.com

Ochranári a vedci prinášajú neustále nové dôkazy o dopade klimatickej krízy na prírodu. Prejavuje sa aj v populáciách netopierov.

Chiropterológovia, odborníci na netopierov, zo Správy Národného parku Slovenský kras monitorujú výskyt zimujúcich netopierov v jednotlivých podzemných priestoroch územia už tridsať rokov. Pomáhajú im pritom kolegovia z iných národných parkov aj dobrovoľníci. Zimné sčítanie netopierov býva tradične v období od začiatku decembra do polovice marca, keď nastupujú prvé teplé jarné dni. Počas tejto zimy zatiaľ skontrolovali približne šesťdesiat percent plánovaných priestorov.

Z hľadiska zimného, ako aj letného výskytu netopierov je tento národný park najvýznamnejším územím nielen u nás, ale aj v rámci celej strednej Európy. V rámci Slovenska ide o najrozsiahlejšie krasové územie s vyše tisíc tristo jaskyňami. A práve jaskyne netopiere obľubujú.

Chladnomilné netopiere nachádzajú čoraz menej

Najpočetnejším druhom netopiera je aj počas tohtoročnej nie príliš výraznej zimy večernica malá, ochranári zaznamenali 55 000 jedincov tohto druhu.

„Dlhodobo pozorujeme trend poklesu početnosti v prípade netopiera obyčajného, netopiera ostrouchého a uchane čiernej, a to na všetkých doposiaľ skontrolovaných lokalitách. Na mnohých miestach, kde sa ešte začiatkom storočia bežne vyskytovali úplne absentujú alebo sú prítomné vo výrazne nižších počtoch,“ konštatuje Štefan Matis. Dodáva, že v dôsledku krátkodobo trvajúceho obdobia výrazných chladných dní sa minimálne vyskytujú takzvané chladnomilné druhy netopierov, medzi ktoré patrí uchaňa čierna, večernica severská či netopier fúzatý.

„Na viacerých lokalitách ich tradičného výskytu, kde na začiatku tisícročia ešte dominovali, sa objavujú druhy, ktoré obľubujú práve teplejšie prostredie. Tento jav pripisujeme dlhodobého trendu otepľovania, absencii chladných zím a zmeny mikroklimatických podmienok v jednotlivých podzemných priestoroch.“

Zimujúce netopiere v NP Slovenský kras. Foto: Štefan Matis Zdroj: Správa NP Slovenský kras

Zimujúce netopiere v NP Slovenský kras. Foto: Štefan Matis Zdroj: Správa NP Slovenský kras

V Slovenskom krase zimujú aj vzácne netopiere

Z hľadiska ohrozenosti sú najzaujímavejšími zimujúcimi druhmi podkovár južný, podkovár veľký, netopier brvitý, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný, pretože v iných pohoriach Slovenska sa vyskytujú mimoriadne vzácne.

„Podľa predbežných výsledkov v skontrolovaných jaskyniach krasu počas tejto zimy hibernuje 15 druhov netopierov v celkovom počte okolo 60-tisíc jedincov. Vzhľadom na to, že do konca zimy nás čaká ešte kontrola niekoľkých významných zimovísk, predpokladáme, že konečný počet bude o niekoľko tisíc jedincov vyšší a zbohatne aj druhová skladba,“ dopĺňa.

Prvoradým cieľom týchto výskumných aktivít je efektívna ochrana vzácnych chránených živočíchov. Pre zavedenie účinných programov manažmentu ich ochrany je mimoriadne dôležitá dôkladná znalosť miest ich výskytu a zmeny početnosti. Správa NP Slovenský kras preto v rámci svojich aktivít kladie veľký dôraz na pravidelné monitorovanie najvýznamnejších lokalít, ale aj vyhľadávanie nových zimovísk.

Ochranári potvrdili dvadsaťtri druhov netopierov

Prvýkrát sa takéto sčítanie na území Slovenského krasu uskutočnilo v zimnej sezóna 1991/1992. „Vtedy sa kontrolovalo osem horizontálnych jaskýň, v ktorých sa zistil výskyt siedmich druhov netopierov v celkovom počte 3 200 jedincov,“ hovorí Štefan Matis, chiropterológ zo Správy NP Slovenský kras. Dodáva, že odvtedy sa v záujme dosiahnuť čo najpresnejší prehľad o druhoch a počte zimujúcich netopierov každoročne zvyšoval počet kontrolovaných podzemných priestorov. Pribúdali pritom aj fyzicky a technicky náročné priepasti, ale aj nevyužívané staré banské diela.

„Za uplynulých tridsať rokov sa tak na tomto území skontrolovalo vyše štyristo jaskýň, priepastí a banských štôlní. Približne sto týchto lokalít bolo zaradených do pravidelného, každoročného sčítania, keďže sa ukázali ako významné z hľadiska pestrej druhovej skladby, výskytu zriedkavých druhov alebo celkovej početnosti hibernujúcich netopierov,“ podotýka.

Tri desaťročia sčítaní potvrdili na tomto území výskyt dvadsiatich troch druhov netopierov. Medzi najpočetnejšie druhy patria večernice malé, podkováre malé, podkováre južné, netopiere obyčajné, lietavce sťahovavé či netopiere ostrouché. Kým v prípade netopierov obyčajných, netopierov ostrouchých alebo uchaní čiernych sledujeme každý rok pokles početnosti, sú druhy, napríklad podkovár malý, ktoré prosperujú a ich počet uspokojivo rastie. Celková početnosť netopierov na tomto území v rámci jednotlivých sezón sa pohybuje medzi 60-tisíc až 75-tisíc jedincov.

Zdroj: Správa NP Slovenský kras
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky