Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Národné lesnícke centrum odmieta výroky o drancovaní našich lesov

VEDA NA DOSAH

Podľa NLS bola ťažba dreva v roku 2020 najnižšia od roku 2005 a lesníci vysadili takmer 35 miliónov sadeníc.

Pohľad zhora na silným vetrom nakláňané borovice v lese. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Národné lesnícke centrum ako odborná autorita, ktorá disponuje najpresnejšími údajmi o slovenských lesoch a lesnom hospodárstve, nesúhlasí s tvrdeniami, že slovenské lesy sú drancované. Je už všeobecne známe, že sa výmera lesov na Slovensku dlhodobo zvyšuje. Kým v polovici 19. storočia bola lesnatosť len 28 percent, dnes je na úrovni viac ako 41 percent.

Verejnosť je v ostatnom čase konfrontovaná s vyhláseniami ohľadne drancovanie lesov na Slovensku. Národné lesnícke centrum však tvrdí, že tieto vyhlásenia nie sú ničím podložené a odvoláva sa na oficiálne dáta a údaje, ktoré sú verejne dostupné.

Slovenské lesy v Zelenej správe

Údaje zo Zelenej správy za rok 2020 napríklad dokazujú, že ťažba v národných parkoch kontinuálne klesá. Za posledný rok klesla takmer na polovicu ťažieb predchádzajúcich rokov. V národných parkoch sa nevykonávajú žiadne holoruby, na Slovensku sú vo všeobecnosti zakázané.

Pokiaľ vznikne odlesnená plocha, ide len o spracovanie kalamity, zväčša ako dôsledok klimatických zmien. Aj v takomto prípade sa však ťažba nad 0,30 hektára, čo je zhruba polovica futbalového ihriska, spracováva len so súhlasom štátnej správy životného prostredia na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Lesy v národných parkoch je dnes v zmysle platnej legislatívy možné obhospodarovať len prírode blízkym spôsobom.

Pohľad na mladé stromčeky na kalamitou zničenej Čertovici, ktoré vysadili lesníci pre jej obnovu. Zdroj: NLC.png

Sedlo Čertovica v Nízkych Tatrách začiatkom februára 2020 postihla silná veterná kalamita. Fotografia dosvedčuje, že výsadbou mladých stromčekov ju lesníci vracajú do pôvodnej podoby. Zdroj: NLC

Lesníci vysadili takmer 35 miliónov sadeníc

Nemenej dôležitým faktom je, že lesníci v roku 2020 vysadili takmer 35 miliónov sadeníc. Ďalších minimálne 200 miliónov stromčekov vyrástlo z prirodzeného zmladenia. Naproti tomu sa ťažba dreva kontinuálne znižuje a v roku 2020 bola dokonca najnižšia od roku 2005. Podiel ročnej ťažby dreva pod 80 % z celkového ročného prírastku poukazuje na udržateľnosť obhospodarovania našich lesov – zjednodušene možno povedať, že viac dreva narastie, ako sa vyťaží. V lesoch tak dnes podľa dostupných údajov rastie viac ako 1 miliarda stromov s priemerom kmeňa hrubším ako 10 cm.

Národné lesnícke centrum podotýka, že sa vďaka prísnej lesníckej legislatíve na Slovensku svojvoľne nemôže meniť využitie krajiny, na ktorej bol akýmkoľvek spôsobom odstránený les – či už ide o plánovanú obnovu, alebo o kalamitné plochy. Každá plocha, ktorá bola lesom porastená, v budúcnosti lesom aj zostane. Nie je tomu tak všade vo svete a lesné pozemky sa pretvárajú na pasienky či plantáže.

Na kalamitných plochách, ktoré lesníci spracovali, dnes vidieť les, ktorý plní široké spektrum funkcií pre spoločnosť tak, ako to pred spracovaním kalamity lesníci sľúbili.

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. Národné lesnícke centrum sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul mesto lesníctva.

Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:
• NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
• NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
• NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
• NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Zdroj: TS NLC
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky