Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazný návrh súťaže PRE VODU prináša revitalizáciu rybníčku v obci Maňa

VEDA NA DOSAH

Maňa

V rámci súťaže PRE VODU, ktorá aj tento rok priniesla množstvo nápadov v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou, boli vybrané tie najlepšie. Finále sa uskutočnilo 4. mája 2018 v priestoroch hotela TATRA v Bratislave, kde finalisti prostredníctvom prezentácií osobne predstavili svoje súťažné návrhy. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí z otvorenej kategórie ocenila odborná porota odmenami 1 000,00 eur, 500,00 eur a 200,00 eur.

Na 1. mieste sa umiestnil Attila Tóth s jeho projektom Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa. Tamojší rybníček sa nachádza v kontaktnej časti obce (bytovej zástavby) s poľnohospodárskou krajinou, na pôvodnom mŕtvom ramene rieky Žitava, kde kedysi stál vodný mlyn. Neďaleko riešeného územia tečie rieka Žitava a nachádza sa tu aj prírodná rezervácia a CHVÚ Žitavský luh. Filozofia víťazného riešenia spočíva v štylizácií mŕtveho ramena rieky Žitava. Návrh nadväzuje na historický odkaz vody, meandrujúcej rieky a vodného mlyna. Voda hrá v priestore hlavnú úlohu. Sadovnícke riešenie na túto skutočnosť nadväzuje vodnou záhradou, mokraďami, ekologickými brehmi a ostrovčekom v rybníku. Inovatívnosť spočíva vo fúzií modrej a zelenej infraštruktúry a v integrácií biodiverzity a krajinnej architektúry. Voda sa stáva priestorom pre ľudí a vzácnym biotopom pre faunu a flóru.

„Filozofia krajinno-architektonického riešenia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa spočíva v štylizácií mŕtveho ramena rieky Žitava. Tento špecifický krajinný charakter je neodmysliteľne spojený s vodou, ktorá v tomto priestore hrá hlavnú úlohu. Sadovnícke riešenie na túto skutočnosť nadväzuje vodnou záhradou, mokraďami , ekologickými brehmi a ostrovčekom v rybníku. Sadovnícka kompozícia v značnej miere pracuje s existujúcimi drevinami vo forme solitérnych stromov, malých skupín a zapojených porastov. Návrh rieši nedostatočnú kvalitu vody prehĺbením dna až na štrk, aby sa zlepšil kapilárny pohyb vody. Zlepšuje kvalitu životného prostredia občanov a zveľaďuje lokálnu zelenú infraštruktúru. Vytvára hodnotnú mokraď pre vtáctvo a iné živočíchy. Riešenie nadväzuje na historický odkaz priestoru, pričom odkaz vody a vodného mlyna je v návrhu štylizovaný rôznymi kompozičnými prvkami. Prínos pre zodpovedné hospodárenie s vodou spočíva v zadržiavaní vody v krajine,“ uvádza sa v popise projektu.

návrh

Projekt Obnova ramena Hrona pri Rudne v podaní Ágnes Agócsovej skončil na 2.mieste. Problémom je, že pri regulačných úpravách rieky Hron došlo k odrezaniu mnohých prietočných ramien pozdĺž toku, čo v niektorých prípadoch spôsobilo až ich zánik. Výnimkou nie je ani bývalé ľavobrežné rameno pri obci Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica. Hlavným cieľom návrhu je práve obnovenie a sprietočnenie v súčasnosti slepého ramena za účelom obnovy riečnych biotopov, stabilizácie inundačného územia a využitia okolitého prostredia na rekreačné a náučné účely pre obyvateľov a vodných turistov.

Pomyselný bronz v súťaži PRE VODU získal Adam Repel s jeho návrhom Obnova častí mŕtveho ramena Tice. Riešená lokalita sa nachádza na Východoslovenskej nížine v okrese Trebišov, v blízkosti sútoku Latorice a Ondavy. Cieľom návrhu je zavodniť zanikajúce časti ramena Tice a tým obnoviť prirodzené ekosystémy. Navrhované opatrenia majú slúžiť na obnovenie a udržiavanie postupne zanikajúcich mokradí, ktoré sú vhodnými biotopmi pre množstvo chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Vybudovaním troch stavidiel a sústavy kanálov dôjde k zavodneniu plochy s rozlohou cca 190 ha a zabezpečí sa jej zadržanie v mokradiach aj počas dlhých období sucha. Stavba zároveň poslúži aj v rámci protipovodňovej ochrany.

Tretí ročník súťaže PRE VODU organizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé. Celkovo sa zapojilo deväť prác, ktoré pochádzajú z dielne vysokoškolských tímov, ale aj mladých a aktívnych jednotlivcov.

Reálne problémové situácie, ktoré zadali samosprávy a firmy, tak našli svoje riešenia. Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé zverejnila v marci 9 finálnych návrhov riešení problémov, a to v dvoch kategóriách. V otvorenej kategórii súťažili jednotlivci a tímy vo veku do 30 rokov, ktorí si vybrali jedno zo zadaní, alebo prispeli vlastným nápadom, ktorý má mať pozitívny a inšpiratívny prínos v danej oblasti.

Prihlásené návrhy do súťaže PRE VODU 2018 – Otvorená kategória (viac o jednotlivých súťažných projektoch aj na portáli Veda na dosah)

  • Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa, Maňa, Attila Tóth
  • Voda pre záhradu, záhrada pre všetkých, Zvolen, Júlia Bobríková, Barbora Kubická
  • Protipovodňové a vodozádržné opatrenia pre obec Utekáč, Utekáč, Michal Tomlain
  • Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde, Trstené pri Hornáde, Michal Lechman
  • Obnova častí mŕtveho ramena Tice, Svätá Mária, Rad, Adam Repel
  • Obnova ramena Hrona pri Rudne, Rudno nad Hronom, Ágnes Agócsová

Druhou kategóriou súťaže boli študentské školské tímy.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu.aspx

Spracovala: Slávka Habrmanová (Cigáňová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky