Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Minerálne vody na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Slovensko sa počtom prírodných minerálnych vôd radí k bohatým európskym krajinám. Vznik a rozmiestnenie minerálnych vôd je podmienené geologicko-tektonickými podmienkami Západných Karpát. Každý zdroj minerálnej vody je originálny svojou genézou a medzi podzemnými vodami predstavuje v podstate anomáliu. Diskutovali sme o tom, ako a prečo vznikajú minerálne vody. Hovorili sme aj o tom, ako ich vieme využívať.

Prírodná minerálna voda sa odlišuje od obyčajnej podzemnej vody nielen svojím chemickým zložením, ale aj obsahom stopových prvkov, plynov a teplotou. Tvorba minerálnej vody prebieha v hydrogeologickej štruktúre a trvá od niekoľko rokov až do niekoľko 10 000 rokov.

V súčasnosti je na Slovensku evidovaných cca 1 782 zdrojov minerálnych vôd. Geológ Dušan Bodiš objasnil, kedy hovoríme o minerálnej vode ako o termálnej, čím sa od seba odlišujú a ako vznikajú napríklad tzv. vajcovka, smradľavka, kyselka či šťavica. K otvoreným pokladom Zeme patria minerálne vody, ktoré majú rozmanité balneologické účinky. Práve tie sa stali základom kúpeľníctva aj u nás. Liečebný účinok na chorý organizmus potvrdzujú nielen stáročné skúsenosti lekárov a priaznivé výsledky, ale aj náročné vedecké výskumy zamerané na objektivizáciu liečebného efektu kúpeľnej liečby. Ako sa vykonáva ochrana všetkých uznaných zdrojov, ktoré sú nerastným bohatstvom štátu vrátane legislatívneho zabezpečenia, vysvetlila v prednáške predsedníčka Štátnej kúpeľnej komisie na Ministerstve zdravotníctva SR, Jarmila Božíková.

Kto sú Jarmila Božíková a Dušan Bodiš

Doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. pôsobí na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Je tiež riaditeľkou Inšpektorátu kúpeľov a žriedel na Ministerstve zdravotníctva SR.

Hydrogeochemik a environmentálny geológ RNDr. Dušan Bodiš, CSc. pôsobí v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky