Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vianoce by bez baliaceho papiera ani neboli Vianocami

VEDA NA DOSAH

baliaci papier

Každému z nás, najmä v predvianočnom období, prejde rukami aj taká samozrejmosť ako baliaci papier; a hlavne ten s motívom Vianoc využívame pri balení darčekov. Zamýšľali ste sa ale niekedy nad tým, ako je to s výrobou a spracovaním takéhoto ozdobného papiera, či je alebo nie je škodlivý pre životné prostredie, a ako správne recyklovať papier z darčekov?

Prof. doc. Ing. Anton Geffert, CSc. z Katedry chémie a chemických technológií, Drevárskej fakulta, Technická univerzita vo Zvolene vysvetľuje, že princíp výroby papiera spočíva v mechanickom narušení vláknitého materiálu, odvodnení vodnej suspenzie vlákien na site a vysušení splsteného papierového listu.

Celú technológiu výroby možno podľa neho rozdeliť na nasledujúce časti:

  1. Príprava papieroviny – zahŕňa rozvoľňovanie a rozvlákňovanie vlákniny a jej následné mletie, glejenie, plnenie, farbenie, triedenie a odvzdušňovanie papieroviny,
  2. tvorba papierového listu – formovanie papierového hárku, jeho odvodňovanie na site a v lisovacej časti, sušenie v sušiacej časti papierenského stroja a navíjanie papiera,
  3. úprava papiera – hladenie, orezávanie a prevíjanie na predajnú formu,
  4. zošľachťovanie papiera – natieraním a laminovaním,
  5. spracúvanie papiera – na výrobky masovej spotreby.

Ako Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky uvádza v Oznámení o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky, celulózo-papierenský priemysel je z celosvetového hľadiska hodnotený ako sektor s vysokou úrovňou rozvoja. „Spotreba papiera na jedného obyvateľa celosvetovo neustále rastie. Finálne produkty celulózo-papierenského priemyslu, papiere, kartóny, lepenky sú spojené s každodennými potrebami človeka a sprevádzajú ho prakticky celý život. Za základnú strategickú surovinu papierenského priemyslu je stále považovaná primárna vláknina, aj keď v ostatnom období podiel spracovaného zberového papiera, ako suroviny pre výrobu papiera, výrazne narastá. Výrobcovia baliacich papierov a vlnitej lepenky v Slovenskej republike používajú na výrobu svojich produktov okrem primárnej suroviny (drevnej hmoty) aj druhotnú surovinu (zberový papier).“

Papiere, kartóny a lepenky, ako aj výrobky z nich, sú hojne zastúpené v obalovej technike, podotýka prof. doc. Ing. Anton Geffert, CSc. „Ich použitie umožňujú dobré úžitkové vlastnosti, priaznivá cena, dostupnosť a jednoduchá likvidácia. Sú nositeľmi pevnostných a niektorých izolačných vlastností. Na papierovú podložku nanesená vrstva (natieraním, kašírovaním, impregnáciou, lakovaním, potlačou, atď.) zvyšuje odolnosť proti vlhkosti, priepustnosti plynov a pár, zlepšuje spracovateľnosť, estetický vzhľad a pod.“

Odborník pokračuje, že baliaci papier je všeobecný názov pre papier rôznej plošnej hmotnosti a rôzneho vlákninového zloženia, určený na chránenie alebo dekoratívnu prezentáciu výrobku. „Medzi baliace papiere patria bielený a nebielený baliaci papier, vrecový papier, papiere na zvlnenú vrstvu a rovné vrstvy vlnitej lepenky. Klasický hnedý baliaci papier, rovnako ako baliaci papier s vianočným motívom, sa používa na balenie akéhokoľvek tovaru s minimom odpadu. Je veľmi jednoduchý na manipuláciu, finančne nenáročný a recyklovateľný. Výhodou ozdobného papiera je prirodzene krajší vzhľad. Multifunkčnosť je však na strane klasického hnedého papiera, ktorý môžete využiť ako krycí materiál alebo výplň škatule.“

V ostatných rokoch je podľa ministerstva vývoj celulózo-papierenského priemyslu ovplyvnený zvýšenými nákladmi na prevádzku (spotreba energií a surovín) a zvýšenými nárokmi na environmentálne správanie sa producentov týchto produktov. „Snahou výrobcov všade na svete je upravovať svoje výrobné technológie tak, aby boli v čo možno najväčšej miere eliminované všetky významné environmentálne aspekty, a to produkcia emisií do ovzdušia, produkcia odpadových vôd, tuhých odpadov, používanie nebezpečných chemických látok a chemických zmesí a ich nahrádzanie menej škodlivými látkami, všade tam, kde je to možné pri zachovaní pôvodných funkčných vlastností týchto produktov. Produkty patriace do predmetnej skupiny produktov predstavujú významný objem predaja a spotreby na trhu, takže stanovením environmentálnych požiadaviek na tieto produkty vzniká reálna možnosť, že spotrebiteľ pri výbere týchto produktov prispeje k zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie.“   

Je alebo nie je teda baliaci papier záťažou pre životné prostredie? Prof. doc. Ing. Anton Geffert, CSc. cituje z materiálu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky): Baliace papiere a vlnitá lepenka uvádzané na trh v Slovenskej republike musia byť funkčne spôsobilé a musia spĺňať požiadavky príslušných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti, v oblasti uvádzania chemických látok a zmesí na trh a v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie, vzťahujúce sa na produkt, jeho výrobu, používanie a jeho zneškodnenie. Odborník ešte pripomína, že pre recykláciu papiera z darčekov neexistujú špeciálne usmernenia, resp. obmedzenia. „Recyklujú sa tak, ako ostatné bežné druhy papiera.“

 

Informácie a foto poskytol: prof. doc. Ing. Anton Geffert, CSc., Katedra chémie a chemických technológií, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Vianoce

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky