Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štúdia EÚ: Možnosti strategického prístupu k liečivám v životnom prostredí

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: farmácia (Zdroj Pixabay.com)

Zdravotná starostlivosť, ako sa uplatňuje v Európskej únii, sa vo veľkej miere opiera o spotrebu liekov, čo sa odráža v neustálom raste európskeho trhu s liekmi na humánne a veterinárne použitie. Zatiaľ, čo sa uznáva prínos zodpovedného používania týchto látok pre ľudské zdravie a veterinárnu starostlivosť, existujú stále rastúce obavy z možných nepriaznivých účinkov týchto látok na životné prostredie a na ľudské zdravie prostredníctvom životného prostredia.

Je všeobecne známe, že liečivá a ich rezíduá – vrátane aktívnych farmaceutických prísad (API), metabolitov a transformačných produktov – sa emitujú do životného prostredia v rôznych štádiách ich životného cyklu, od ich výroby až po ich použitie a ich likvidáciu. Existuje veľké množstvo literatúry, ktorá sa tým zaoberá – oznamuje prítomnosť farmaceutických látok v zložkách životného prostredia (napr. v povrchových a podzemných vodách, v pôde, v živých organizmoch) v rôznych častiach sveta vrátane členských štátov EÚ. Všeobecne bolo zistené, že našťastie sa nachádzajú v nízkych koncentráciách.

Ilustrácia podozrivých rizík

Počas nedávnych monitorovacích štúdií zisťovali sa potenciálne riziká pre životné prostredie spojené s liečivami (Godoy et al., 2015; Pereira a kol., 2015; Liu a kol., 2014; IWW, 2014). Napríklad, globálny prehľad farmaceutík v životnom prostredí z roku 2014 (IWW, 2014) ukázal, že najvyššie koncentrácie diklofenaku merané v povrchových vodách boli v 34 krajinách nad úrovňou PNEC (pozri obrázok) Zdroj: Options for a strategic approach to pharmaceuticals in the environment

Mapka Diclofenac v povrchových vodách

PNEC (Wikipedia) je koncentrácia chemickej látky, ktorá predstavuje hranicu, pri ktorej sa merajú menej ako nepriaznivé účinky expozície v ekosystéme. Hodnoty PNEC predpovedajú koncentráciu, pri ktorej chemikália pravdepodobne nebude mať toxický účinok.

Úroveň a frekvencia vystavenia živých organizmov (napr. rastlín, zvierat, baktérií a ľudí) týmto látkam a ich rezíduám je kľúčovou zložkou rizika, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie a životné prostredie, spolu s ich úrovňou nebezpečenstva, ktorá je v nich obsiahnutá. Skutočná expozícia môže byť obzvlášť zložitá kvôli rôznorodosti zdrojov emisií a spôsobov znečistenia (difúzna kontaminácia, bodové znečistenie zo splaškových sietí alebo výluhov zo skládok), ako aj procesy transformácie a prenosu v rôznych zložkách životného prostredia. Ďalšia výzva spočíva v posúdení možných účinkov chronickej expozície aj formou nízkej dávky zmesí liečiv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Štúdia na tému „Možnosti strategického prístupu k liečivám v životnom prostredí“(EN) predstavuje záverečnú správu, ktorá bola spustená v rámci úsilia o rozvoj strategického prístupu EÚ k liečivám v životnom prostredí.

Ciele štúdie

Všeobecným cieľom štúdie je pomôcť Európskej komisii pri príprave strategického prístupu k liečivám v životnom prostredí tým, že identifikuje neistoty, pomôže vyplniť medzery v znalostiach a poskytne podrobnosti a dokumentáciu, pokiaľ ide o možnosti, ktoré by mohli riešiť túto problematiku. Možnosti boli posúdené s ohľadom na ich uskutočniteľnosť (vrátane politickej uskutočniteľnosti, t. j. prijateľnosť a podpora rôznych kategórií zainteresovaných strán), efektívnosť a koherentnosť s ďalším vývojom politiky.

Špecifické ciele štúdie chcú poskytnúť Komisii:

Aktualizáciu rozsahu problému s dôrazom na hlavné problémy a neistoty týkajúce sa farmaceutických výrobkov v životnom prostredí, ktoré sú relevantné pre EÚ a nastavenie politiky na účely ďalšieho hodnotenia, okrem tých, ktoré boli predtým identifikované, a to na základe ďalšieho výskumu. Ďalej, vykonať predbežné posúdenie všetkých zistených možností vyhodnotením ich uskutočniteľnosti, účinnosti, efektívnosti a koherencie s ďalším vývojom politiky a zároveň vykonať verejnú konzultáciu o najsľubnejších možnostiach pre všetky zainteresované strany.

Publikácia vyšla koncom januára t. r. a stiahnúť si ju môžete zo stránky EÚ Bookshop.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: EÚ Bookshop

Štúdia: Options for a strategic approach to pharmaceuticals in the environment: Final report – Study (Možnosti strategického prístupu k liečivám v životnom prostredí)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky