Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Špičková seizmická sieť stálych a dočasných staníc, to je projekt AlpArray

VEDA NA DOSAH

Detailnejšie zobrazenie polohy dočasných AlpArray seizmických staníc na území Slovenska.

Študovať širšiu oblasť Álp na vysoko kvalitných širokopásmových seizmických dátach, získaných pomocou inštalácií dočasných seizmických staníc pre jednotlivé seizmologické experimenty je primárnou úlohou projektu AlpArray. Ide o medzinárodný multidisciplinárny projekt typu koordinovanej výskumnej iniciatívy mnohých európskych krajín. V súčasnosti je zapojených 52 inštitúcií z 18 krajín.

„Hlavným cieľom tohto projektu je sústrediť a spojiť rôzne prístrojové vybavenie a výskumné úsilie participujúcich krajín, vykonané na národnej úrovni do koordinovanej medzinárodnej spolupráce, vrátane zberu dát, spracovania a analýzy a zobrazovania. K existujúcim 220 stálym staniciam v záujmovej oblasti je naplánovaná inštalácia ďalších cca 350 na pevnine a cca 40 na morskom dne. Poskytne to bezprecedentný unikátny súbor kvalitných údajov z veľmi hustej siete, aký dosiaľ v rámci Európy neexistoval (Obr.1). Výsledná geodynamická interpretácia získaných údajov bude založená na spojení výsledkov z rôznych disciplín geovied ako geológia, seizmológia, gravimetria, magnetotelurika, GPS merania, numerické a analógové modelovanie,“ uvádza Mgr. Kristián Csicsay, PhD. z Ústav vied o Zemi SAV.

obr. 1: Plánovaná konfigurácia hustej seizmickej siete v rámci projektu AlpArray. Červené trojuholníky označujú polohu pôvodných stálych seizmických staníc, oranžové krúžky označujú polohu dočasných seizmických staníc budovaných v rámci AlpArray.

Spracovanie a interpretácia všetkých nazbieraných dát by mali dopomáhať k lepšiemu chápaniu orogenézy a jej vzťahu ku geodynamike zemského plášťa, pohybu litosférických dosiek, povrchovým procesom a seizmickému ohrozeniu/hazardu v orogénnom pásme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy. Projekt AlpArray v súčasnosti integruje rôzne geofyzikálne metódy s vysokým rozlíšením, ktorého stredom pozornosti je špičková seizmická sieť stálych a dočasných seizmických staníc, aby sa dostal čo najpresnejší 3D obraz štruktúry litosféry a horného plášťa.

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. (ÚVZ SAV, v. v. i.) sa k tomuto ambicióznemu projektu pripojil v roku 2012 (vtedy ešte ako Geofyzikálny ústav SAV). V rokoch od 2013 až do 2015 prebiehala prípravná a koordinačná fáza projektu AlpArray. V roku 2013 sa v širokej diskusii zúčastnených strán upresňovali dokumenty vedecký plán a technická dokumentácia projektu AlpArray. Technická dokumentácia projektu obsahuje podrobné špecifikácie spôsobu inštalácií, zberu a prenosu údajov vrátane technického a softwarového vybavenia širokopásmových seizmických staníc, ktoré budú inštalované v jednotlivých experimentoch a aj dátových centier tak, aby bol zaručený rovnaký štandard požadovanej kvality údajov v jednotlivých experimentoch.

„Boli spresnené aj návrhy pozícií dočasných seizmických staníc v rámci jednotlivých meracích kampaní a bolo dohodnuté, ktoré inštitúcie poskytnú prístrojové vybavenie pre jednotlivé experimenty. Vzhľadom na pravidlá medzinárodného projektu (iniciatívy) AlpArray, t .j. že spoluriešiteľské štáty musia náklady na aktivity tohto ambiciózneho európskeho projektu zabezpečiť z osobitne získavaných menších projektov, rok 2014 pre zúčastnených uplynul získavaním finančných zdrojov,“ vysvetlil Mgr. Kristián Csicsay, PhD.

Prípravná a koordinačná fáza tohto projektu bola v roku 2015 zavŕšená podpísaním dvoch memoránd o spolupráci partnerských inštitúcií v rámci projektu. Prvé memorandum sa týkalo spolupráce vo vedeckom výskume a druhé budovanie potrebnej seizmickej siete, zberu a výmeny nameraných údajov. V roku 2015 sa v rámci projektu AlpArray na území Slovenska vďaka spolupráci ÚVZ SAV, v. v. i. s Viedenskou univerzitou vybudovalo deväť dočasných seizmických staníc, a to v obciach Zubák, Rudnianska lehota, Gbely, Šterusy, Lovce, Medovarce, Váhovce, Semerovo, Baloň (obr. 2). Potrebné finančné prostriedky poskytla rakúska strana, riešitelia z ÚVZ SAV, v. v. i. sa podieľali na výbere vhodných lokalít pre nové seizmické stanice a zabezpečili aj prvotnú komunikáciu s majiteľmi/správcami dotknutých pozemkov ešte pred výjazdom do terénu, čo značne urýchlilo proces inštalácií.

obr. 2: Detailnejšie zobrazenie polohy dočasných AlpArray seizmických staníc na území Slovenska.

Na základe uzavretej vzájomnej dohody medzi ÚVZ SAV, v. v. i. a Univerzitou Viedeň prístrojové vybavenie týchto dočasných seizmických staníc vrátane prevádzkových nákladov zabezpečuje rakúska strana aon-line prenos údajov ÚVZ SAV, v. v. i. Okrem spolupráce pri spomínaných dočasných staniciach slovenská strana poskytuje do projektu AlpArray aj 24-hodinové záznamy zo svojich 3 stálych širokopásmových staníc Modra, Železná studnička a Vyhne.

Oficiálny začiatok medzinárodného projektu AlpArray bol stanovený na 1. januára 2016. V tomto roku v rámci seizmickej siete projektu AlpArray boli vybudované a dané do plnej prevádzky už tri štvrtiny z plánovaných seizmických staníc. Dáta sú sprístupnené za veľmi prísnych podmienok cez EIDA (len pre zaregistrovaných užívateľov z členských inštitúcií v rámci tzv. Core Group).

V súčasnosti je do projektu AlpArray zahrnutých 414 stálych a 297 dočasných širokopásmových seizmických staníc. V rámci tejto hustej seizmickej siete stále prebieha zber cenných informácií a údajov (obr. 3).

obr. 3: Záznam zemetrasenia zo 17. 8. 2018 s epicentrom pri Trenčianskych Tepliciach s lokálnym magnitúdom 2,9 z najbližšej dočasnej AlpArray stanice v Rudnianskych Lehotách (približne 20 km od epicentra).

 

Odborný garant textu a foto poskytol: Mgr. Kristián Csicsay, PhD., Ústav vied o Zemi SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky