Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde

VEDA NA DOSAH

súčasný stav

V nezastavanej časti pri obci Trstené pri Hornáde v okrese Košice – okolie sa nachádza územie, ktorého riešenie navrhol Matúš Lechman. Svoj projekt Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde prihlásil do súťaže PRE VODU.

Obec sa nachádza približne 22 kilometrov južným smerom od Košíc na území Slovenskej republiky a Maďarska. Katastrom obce preteká rieka Hornád, ktorej koryto prirodzene meandruje.

Cieľom predmetnej úpravy Matúša Lechmana je revitalizovať profil koryta starého ramena Hornádu tak, aby bol zachovaný návrhový prietok vody a zásoboval túto oblasť minimálnymi prietokmi. Cieľom projektu je predovšetkým zavodnenie a oživenie starého ramena, a teda účelom predmetnej stavby je znovu spriechodnenie mŕtveho ramena rieky Hornád pri obci Trstené pri Hornáde. Snahou je zachovanie pôvodného biotopu pre túto časť Slovenska.

„Pri prirodzených korytotvorných procesoch vznikajú postranné ramená ako pozostatky starého toku alebo povodňové novotvary, ktoré však bežne pretekanie nedosiahli a viaže sa na nich množstvo živočíchov a rastlín. V dnešnej krajine s funkčným členením plôch a regulovaným chovaním vodných tokov, sú možnosti vzniku nových ramien obmedzené, preto je ich v niektorých prípadoch nutné udržiavať a obnovovať. Pre riešenie situácie, obnove mŕtveho ramena rieky Hornád, je potrebné sa venovať jednotlivým dôležitým častiam a technicky ich spracovať. Pri návrhu trasy koryta sa uvažuje s akceptovaním pôvodného, zloženého z protismerných oblúkov a medzipriamok a pre zachovanie pôvodného koryta je nutné vytvoriť na dvoch miestach jednosmerné oblúky za sebou. Bude potrebné uloženie koryta na kótu 166,50 pre dosiahnutia potrebného sklonu,“ uvádza autor projektu.

Návrh pozdĺžneho sklonu vychádza z výškovej úrovne nápustného a výpustného objektu a po dosiahnutí kóty na úrovni 166,50 m. n. m. kopíruje pôvodné dno. „Keďže ide o rovinaté územie a ide predovšetkým o zavodnenie starého ramena, nebolo by možné dosiahnuť minimálny sklon, a preto je potrebné prehĺbenie starého ramena, keďže vplyvom postupného vymieľania koryta Hornádu by opätovné zavodnenie starého ramena neprichádzalo do úvahy pre výškové rozdiely. Pre dostatočné zavodnenie predmetného územia je potrebná úprava priečnych profilov. Priečny profil koryta je navrhovaný ako lichobežníkový so zachovaním pôvodných brehov v čo najväčšom rozsahu. Šírka dna, sklony svahov a hĺbka koryta bude odpovedať navrhovanému prietoku a reálnym možnostiam umiestnenia.“

Kapacita koryta je dimenzovaná na Q365. Šírka koryta bude vychádzať zo šírky pôvodného starého ramena. Pri návrhu sa uvažuje aj s prahom cez rieku Hornád. Cieľom revitalizácie a samotného návrhu je obnovenie členitosti vodného prostredia a jeho schopností vodu držať. Základnou revitalizačnou úlohou je vytvorenie koryta, ktoré je oproti obvyklému upravenému korytu členitejšie.

Ako uvádza Matúš Lechman, ide o revitalizáciu starého ramena a pre jeho fungovanie je potrebné vybudovanie funkčných objektov tvorených prahom na rieke Hornád a nápustného a výpustného objektu na ľavom brehu.

Vzhľadom na výškové usporiadanie revitalizácie môže podľa neho dôjsť k problému naplnenia starého ramena, ale to sa vyrieši prehĺbením revitalizovaného ramena na potrebnú výšku, čím sa dosiahne potrebný sklon terénu a možnosť prirodzeného privádzania vody z rieky Hornád. Ďalej sa nepredpokladá potreba prekládky existujúcich inžinierskych sietí, avšak táto potreba môže vyplynúť z ich presného vytýčenia, keďže v blízkosti sa nachádza transformačná stanica a vzdušné vedenie elektriny.

Zadávateľom projektu je občianske združenie Priatelia trstenskej prírody, ktoré dobrovoľníckou prácou zmenilo územie mŕtveho ramena, ktoré bolo už veľkou čiernou skládkou odpadu, na pekné miesto na oddych, rekreáciu a školu v prírode. „Spolu s členmi združenia sme v teréne prekonzultovali zámer a možnosti tohto projektu. Myšlienku sprietočnenia tohto mŕtveho ramena podporuje aj správca toku SVP Košice, s ktorým bol projekt priebežne konzultovaný,“ uviedol Matúš Lechman.

návrh riešenia

************************************************

Súťaž PRE VODU funguje na princípe, že samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásia reálne problémové situácie a súťažiaci ich majú riešiť. Zapojiť sa je možné v dvoch kategóriách – prvá je určená pre študentské školské tímy, ktoré vedie pedagóg z univerzity alebo vysokej školy. Tieto tímy riešia modelové situácie priamo v teréne počas víkendov, pričom vytvorený návrh riešenia na konci prezentujú miestnej komunite. Víťazný návrh vyberie porota, podobne ako pri otvorenej kategórii.

V rámci druhej, otvorenej kategórii sa môže zúčastniť ktokoľvek – stačí si vybrať niektorú zo situácií alebo navrhnúť vlastný nápad. Do súťaže sa môžu zapojiť len mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Tím môže mať maximálne 6 členov.

Uzávierka odovzdania súťažných návrhov od jednotlivcov a tímov mladých ľudí v otvorenej kategórii aj v kategórii študentských školských tímov bola 22. marca 2018. V apríli sa má uskutočniť seminár o prezentačných a komunikačných zručnostiach pre finalistov v rámci otvorenej kategórie. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty (predpokladá sa max. 6 projektov), ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od týchto tímov.

Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 4. mája 2018 v rámci Ekotopfilmu – Envirofilmu v Bratislave (hotel Danube). Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000,00 €. Druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500,00 €, resp. 200,00 €. Najlepší študentský tím v rámci druhej kategórie získa ocenenie 1 000,00 €.

Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú chcieť ďalej spolupracovať.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Sutazne-navrhy/Revitalizacia-mrtveho-ramena-rieky-Hornad-pri-obci.aspx

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky