Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt, ktorý má riešiť vybrané environmentálne a spoločenské otázky

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /valiunic/

Celkovo je zapojených 22 európskych krajín, 162 lokalít poskytuje údaje o dlhodobých trendoch zmien životného prostredia, niektoré siahajúce 100 rokov do minulosti. Taká je základná štatistika projektu Európska infraštruktúra pre dlhodobý ekosystémový a socioekologický výskum – eLTER (European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure — eLTER), ktorý rieši Ústav krajinnej ekológie SAV. Zodpovedným riešiteľom je RNDr. Ľuboš Halada, CSc.

Ako uvádza, testovacie prípadové štúdie využijú tieto údaje pre riešenie vybraných environmentálnych a spoločenských otázok. Plánovaná LTER infraštruktúra umožní celoeurópsky výskum dôležitých ekosystémov a socio-ekologických systémov a podporu znalostného rozhodovania na viacerých úrovniach.

eLTER je projekt programu Európskej únie pre vedu a výskum Horizon 2020, jeho trvanie je od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2019. Projekt je súčasťou procesu budovania kapacít pre dlhodobý ekosystémový a socio-ekologický výskum, o ktorý sa snaží celosvetová sieť ILTER a jej európska časť LTER Europe. „Táto sieť pozostáva z LTER lokalít a LTSER platforiem. LTER lokality sú zamerané na dlhodobý komplexný výskum štruktúry ekosystémov a ekosystémových procesov. Súčasťou výskumu na lokalitách LTER sú aj experimenty, ktorých cieľom je zistiť reakciu ekosystému na zmenené podmienky (napr. zvyšujúca sa teplota, sucho, chemické znečistenie, atď.). To je užitočné pre predpovedanie budúcich zmien ekosystémov. Dlhodobý charakter výskumu umožňuje identifikovať dlhodobé zmeny ekosystémov, celosvetové pokrytie lokalít LTER umožňuje globálne porovnanie výsledkov a zmien. LTSER platformy sú väčšie územia, regióny, zamerané na štúdium vzťahov medzi prírodou a spoločnosťou, kde sa popri výskume pracuje aj s miestnymi orgánmi a verejnosťou,“ uvádza RNDr. Ľuboš Halada, CSc.

Projekt eLTER je podľa neho zameraný najmä na spoluprácu, koordináciu a harmonizáciu. Cieľom projektu je poskytnúť podporu pre lokality LTER a LTSER platformy, aby mohli poskytovať kvalitné služby pre viacnásobné využitie ich výskumnej infraštruktúry a dát, získaných na nich.

Hlavné ciele eLTER sú:

  1. identifikovať súčasné a odhadnúť budúce potreby užívateľov výskumných infraštruktúr vo vzťahu k hlavným spoločenským výzvam prostredníctvom konzultácií s vedeckou, riadiacou a komerčnou sférou;
  2. navrhnúť efektívne fungovanie celoeurópskej siete, ktorá je schopná riešiť rozličné problémy ekosystémového výskumu v spolupráci s ďalšími celosvetovými a európskymi výskumnými infraštruktúrami (napr. LIFEWATCH);
  3. budovať platformu pre integráciu dát a umožniť prístup k údajom LTER na distribuovaných dátových uzloch;
  4. podporovať spoločenský význam, použiteľnosť a viacnásobné využitie informácií, údajov a služieb LTER prostredníctvom nových partnerstiev s poskytovateľmi dát diaľkového prieskumu Zeme, analytických služieb, modelov na testovanie scenárov a uplatnením nových meracích technológií.

V septembri 2018 bol dosiahnutý dôležitý míľnik – eLTER bol zaradený ako európska výskumná infraštruktúra do ESFRI Roadmap, podotkol RNDr. Ľuboš Halada, CSc.

 

Odborný garant textu: RNDr. Ľuboš Halada, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /valiunic/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky