Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt HARMOSNOW má zaistiť harmonizované meranie charakteristík snehu

VEDA NA DOSAH

projekt HARMONSNOW

Snehová pokrývka je základná klimatická premenná, ktorá priamo ovplyvňuje bilanciu energie Zeme. Má niekoľko dôležitých fyzikálnych vlastností, ktoré majú vplyv na globálne a regionálne energetické, vodné a uhlíkové cykly. Jej kvantifikácia v meniacom sa prostredí je preto dôležitá pre rôzne environmentálne a ekonomické posúdenia. Správny popis a asimilácia informácií o snehovej pokrývke do hydrologických, povrchových, meteorologických a klimatických modelov sú rozhodujúce pre riešenie vplyvu snehu na rôzne fenomény, predpovedanie miestnych snehových zdrojov a varovanie pred prírodnými nebezpečenstvami súvisiacimi so snehom.

To vyvoláva náročný problém premostenia informácií z mikroštruktúrnych mierok snehu až po formulovanie komplexných modelov. Európske výskumné tímy vyvinuli rôzne metódy merania snehu, prístrojové vybavenie, algoritmy a techniky asimilácie údajov prispôsobené tamojším účelom. Chýbajú však harmonizované prístupy, validácia a metodológia. Práve na tento účel bol vytvorený projekt HARMOSNOW, pričom za slovenskú stranu je zodpovedným riešiteľom RNDr. Ladislav Holko PhD., Ústav hydrológie SAV. Členom riadiaceho výboru projektu za Slovensko je Dr. P. Nejedlík z Ústavu vied o Zemi SAV.

„Je to celoeurópsky projekt zameraný na harmonizované meranie charakteristík snehu a ich využitie v klimatológii a meteorológii (lepšie fungovanie matematických modelov, počítajúcich stav atmosféry, ktoré sa využívajú napríklad na prípravu scenárov zmeny klímy v budúcnosti alebo pri predpovedi počasia), hydrológii (napr. výpočet zásoby vody v snehu, ktorá môže v jarnom období pritiecť do vodných nádrží, predpoveď prietoku v riekach počas obdobia topenia snehu, možnosť dopĺňania pôdnej a podzemnej vody),“ uvádza RNDr. Ladislav Holko PhD. Projekt sa začal v roku 2014 a končí v tomto roku. V rámci neho bolo uskutočnených množstvo aktivít (spoločné merania, tréningové cvičenia, študijné pobyty na rôznych pracoviskách, publikácie venované monitoringu snehu v európskych krajinách, atď.), podotkol odborník z Ústavu hydrológie SAV.

projekt HARMONSNOW

Krajiny zúčastnené na projekte: Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia.

Viac informácií

 

Odborný garant textu: RNDr. Ladislav Holko PhD., Ústav hydrológie SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NPC VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: http://www.harmosnow.eu/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky