Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Program LIFE pokračuje v investíciách do projektov

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok:(Zdroj http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm)

Európska komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %. Členské štáty dostanú viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy.

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy. Funguje od roku 1992 a spolufinancovalo sa z neho viac ako 4 600 projektov v celej EÚ a krajinách mimo EÚ. Počas jeho existencie sa zmobilizovalo takmer 10 miliárd EUR a viac ako 4,2 miliardami EUR sa prispelo na ochranu životného prostredia a klímy. V každom okamihu sa vykonáva približne 1 100 projektov. Rozpočet na roky 2014 – 2020 predstavuje 3,4 miliardy EUR v bežných cenách a zahŕňa podprogramy „Životné prostredie“ a „Ochrana klímy“. Pokiaľ ide o ďalší dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027, Komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %. Členské štáty dostanú viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy.

Európska komisia schválila investičný balík vo výške 243 miliónov EUR

Európska komisia schválila investičný balík vo výške 243 miliónov EUR z rozpočtu EÚ na projekty na podporu prírody, životného prostredia a kvality života v rámci programu LIFE, vďaka ktorým sa má podporiť prechod Európy na udržateľnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť uvádza sa v tlačovej správe Európskej komisie.

Financovanie EÚ z Programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy zmobilizuje dodatočné investície v celkovej výške 430,7 milióna EUR na 142 nových projektov. Keďže bude podporených aj mnoho nadnárodných projektov, program LIFE bude mať vplyv v každom členskom štáte EÚ.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol: „Program LIFE pokračuje v investíciách do projektov na zlepšenie kvality nášho života, životného prostredia a prírody. Pomáha mnohým talentovaným Európanom riešiť niektoré z dnešných najväčších environmentálnych problémov, ako je znečistenie ovzdušia, nedostatok vody, plastový odpad, biodiverzita či strata zdrojov. V neposlednom rade program aj naďalej predstavuje výhodný pomer medzi kvalitou a cenou.“

Riešenie najväčších výziev

Prostriedky vo výške 196,2 milióna EUR budú určené na projekty v oblasti životného prostredia a efektívneho využívaniaPlasty nájdené na plážach v EÚ zdrojov, prírody a biodiverzity, ako aj správy a informovania v oblasti životného prostredia. Patria sem aj významné investície do projektov, ktoré umožnia opätovné použitie väčšieho množstva plastov. Premena tohto odpadu na vysokokvalitné suroviny v automobilovom, stavebnom a baliarenskom priemysle je len jedným zo spôsobov, ktorým LIFE poskytuje praktickú podporu pri dosahovaní cieľov Európskej stratégie  pre plasty v obehovom hospodárstve.

LIFE a oblasť klímy

Pokiaľ ide o politiky v oblasti klímy, EÚ bude investovať 46,8 milióna EUR na zmierňovanie zmeny klímy, adaptáciu na ňu, ako aj na projekty súvisiace so správou a s informovaním v oblasti klímy. To zahŕňa praktickú podporu členským štátom pri vypracúvaní ich národných plánov v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktoré im pomôžu kolektívne znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Financovanie v rámci programu LIFE takisto pomôže poľnohospodárstvu a lesnému hospodárstvu prispôsobiť sa zmene klímy a zlepšiť odolnosť komunít proti extrémnym poveternostným udalostiam – od povodní a vĺn horúčav až po nedostatok vody.

Projekty v piatich tematických oblastiach

Prostredníctvom 55 projektov v rámci programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa zmobilizuje 163,5 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 82,4 milióna EUR. Tieto projekty sa týkajú opatrení v piatich tematických oblastiach: ovzdušie, životné prostredie a zdravie, efektívne využívanie zdrojov, odpady a voda. Len prostredníctvom 20 projektov v oblasti efektívneho využívania zdrojov sa zmobilizuje 43,8 milióna EUR, ktoré pomôžu pri prechode Európy na intenzívnejšie obehové hospodárstvo, čo je v porovnaní s vlaňajškom nárast o 15 %. Približne 14,9 milióna EUR prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v Európe.

  • Na základe 40 projektov v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita sa podporí vykonávanie smerníc o vtáctve a o biotopoch, ako aj stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Celkový rozpočet týchto projektov je 153 miliónov EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 97,5 milióna EUR.
  • Cieľom 15 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti životného prostredia je zvyšovať informovanosť o environmentálnych otázkach. Celkový rozpočet týchto projektov je 27,2 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 16,2 milióna EUR.
  • Celkový rozpočet pre 11 projektov v rámci programu LIFE Zmiernenie zmeny klímy predstavuje 33,7 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 18,6 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú pre najlepšie postupy a pilotné a demonštračné projekty v troch tematických oblastiach: priemysel, účtovanie/nahlasovanie emisií skleníkových plynov a využívanie pôdy, lesníctvo a poľnohospodárstvo.
  • Prostredníctvom 17 projektov v rámci programu LIFE Adaptácia na zmenu klímy sa zmobilizuje 44,2 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 22,9 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú na projekty v šiestich tematických oblastiach: adaptácia založená na ekosystémoch, zdravie a kvalita života, adaptácia na zmenu klímy v horských a ostrovných oblastiach so zameraním na sektor poľnohospodárstva, adaptácia v mestských oblastiach/plánovanie miest, posúdenie zraniteľnosti/adaptačné stratégie a voda (vrátane zvládania povodňových situácií, pobrežných oblastí a dezertifikácie).
  • Cieľom 4 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti klímy je zlepšiť správu zmeny klímy a zvyšovať informovanosť o nej. Celkový rozpočet týchto projektov je 9,1 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 5,2 milióna EUR.

Opis všetkých projektov a podrobnosti sa nachádzajú v prílohe.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Infografika: Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve

Zdroje:

Program LIFE

Tlačová správa

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky