Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Počas Zeleného týždňa EÚ projekt zo Slovenska zabojuje o prestížne európske ocenenie

VEDA NA DOSAH

Ilustračná snímka : Zelený týždeń EÚ 2019

V dňoch od 13. do 17. mája 2019 sa uskutoční ďalší ročník Zeleného týždňa EÚ, počas ktorého si prevezmú víťazi ocenenia za najlepšie ochranárske projekty programu LIFE+.

Medzi 15 najlepšími projektmi nominovanými do finálneho hlasovania v troch kategóriách – Príroda, Životné prostredie a Klíma je aj slovenský projekt Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku, ktorého partnerom je rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR.

O projekte Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Podunajská nížina je intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina popretkávaná modrými stuhami potokov, riek a kanálov a už len veľmi vzácne zelenými kobercami lúk a lužných lesov. K veľmi špecifickým nížinným biotopom, ojedinelým na Slovensku, ale aj v Európe, patria vnútrozemské viate piesky a slaniská. Keďže tieto biotopy sú v súčasnosti v nepriaznivom stave a mnohé sú ohrozené zánikom, sú začlenené medzi prioritné biotopy EÚ, ktorých ochrana sa zabezpečuje v rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000 a má mimoriadny význam.
Jedným z príspevkov k ich zachovaniu je projekt Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku, ktorý realizuje DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie spoločne so Štátnou ochranou prírody SR a Bratislavským regionálnym ochranárskym združením s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a z príspevku MŽP SR.

Ochrana prírody, obnova tradičného spôsobu obhospodarovania v chránených územiach, zvyšovanie povedomia obyvateľov o prírodných hodnotách Podunajska. Týmito slovami by sa dal charakterizovať tento projekt realizovaný v rokoch 2011 až 2017.

Projekt sa venoval aj zvyšovaniu informovanosti a povedomia verejnosti o biotopoch slanísk a pieskových dún na Podunajsku. Uskutočnili sa desiatky exkurzií a edukačných programov pre žiakov a študentov, ako aj vzdelávacie semináre pre pedagógov a odborníkov.

Čo sú  slaniská

Slaniská sú prírodné ekosystémy vyznačujúce sa vysokým obsahom rozpustných solí v pôde a vode. Sú typické pre prímorské oblasti, môžu však vznikať aj vo vnútrozemí, kde sú zriedkavé.

Ako dochádza k zasoleniu pôdy?

V oblasti Podunajska zasolenie pôdy spôsobujú podzemné vody obohatené ľahko rozpustnými soľami (Na, Mg, Ca vo forme uhličitanov, síranov a pod.). Hladina podzemnej vody leží v blízkosti povrchu pôdy. V teplejšej časti roka prevažuje výpar nad zrážkami. Soli sa vzlínaním dostávajú k povrchu pôdy, kde sa hromadia, a môžu sa na ňom vyzrážať vo forme bielych kryštálikov, ktoré nazývame soľný kvet. Zasolenie pôdy môže vznikať aj zaplavením mineralizovanou vodou a jej postupným vysychaním, prípadne aj ľudskou činnosťou – nadmerným používaním minerálnych hnojív.

Plagát o slaniskách (Zdroj:http://www.perlypodunajska.sk/wp-content/uploads/2016/01/plagatA1_slaniska_final_s.jpg)

Plagát o slaniskách

Program LIFE je zameraný na financovanie aktivít zameraných na ochranu prírody a biodiverzity, efektívne využívanie zdrojov, ale aj na opatrenia týkajúce sa ochrany klímy.

Vnútrozemské viate piesky a slaniská sú jedinečné mokrade s vysokou slanosťou a patria k veľmi špecifickým ohrozeným nížinným biotopom. Mnohé lokality na Slovensku zanikli a tie, ktoré zostali, boli pred začiatkom projektu v nepriaznivom stave. Monitoringom lokalít pred a po realizácii projektových aktivít sa preukázalo zlepšenie stavu biotopov a obnova populácií vzácnych druhov.

„Za najväčší prínos projektu považujeme fakt, že sa nám podarilo zabezpečiť ochranu týchto vzácnych území a v spolupráci s obcami, miestnymi poľnohospodármi a úradmi obnoviť záujem o ich obhospodarovanie,“ uviedla manažérka projektu Viera Šefferová z DAPHNE.

Projekt významnou mierou prispel k záväzku Slovenska zabezpečiť ochranu týchto biotopov európskeho významu. Viac informácii o projekte nájdete na: www.daphne.sk/pannonicsk a www.perlypodunajska.sk

Zelený týždeň EÚ 2019

Environmentálne zákony majú obrovský vplyv na náš život. Zlepšujú kvalitu vody a ovzdušia, chránia prírodu a podporujú recykláciu a odpadové hospodárstvo. Na to, aby sme skutočne dosiahli značný rozdiel, musia byť tieto právne predpisy EÚ riadne implementované.

Tento ročník Zeleného týždňa EÚ (13. – 17. máj 2019) prinesie tento proces implementácie životného prostredia do centra pozornosti. Budeme sa pýtať podobné otázky – skutočne záleží na týchto zákonoch a aké sú prínosy pre občanov? Ako vyzerá úspešná implementácia? Prečo existujú „medzery v implementácii“? Ako môžeme prejsť od poznania, že zainteresované strany musia prevziať zodpovednosť za tieto zákony, aby sa to skutočne stalo? A čo je najdôležitejšie, ako môže EÚ uľahčiť proces a zabezpečiť, aby boli vypočuté hlasy občanov?

Zelený týždeň EÚ 2019 bude zahŕňať podujatia po celej Európe, pričom oficiálne otvorenie podujatia sa uskutoční 13. mája v jednom z členských štátov a na samite  v Bruseli od 15. do 17. mája. Úvodné podujatie bude mať osobitný význam a bude určovať tón diskusií týždňa. Ukončenie Zeleného týždňa EÚ sa uskutoční na konci Bruselskej konferencie a predstaví politické závery týždňa.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

O projekte  

Prírodné perly Podunajska TS

Slaniská

EÚ Green week 2019 

Ministerstvo životného prostredia SR

Plagát o slaniskách

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky