Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Odhaľme spoločne tajomstvá lesa

VEDA NA DOSAH

Intenzívnym aj extenzívnym monitoringom lesa na zaoberajú pracovníci Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen. Ich cieľom je poskytovať periodický prehľad o priestorových a časových zmenách v stave lesa vo vzťahu k antropogénnym a prírodným stresovým faktorom v európskom a národnom rámci. Chcú tiež prispieť k lepšiemu pochopeniu vzťahov medzi stavom lesných ekosystémov a stresovými faktormi, hlavne znečistením ovzdušia, prostredníctvom intenzívneho monitoringu na vybraných trvalých výskumných plochách, no zároveň aj získať a zovšeobecniť informácie o procesoch v lesných ekosystémoch. Rovnako tak sa snažia kooperovať s ďalšími inštitúciami a  spolupracovať v rámci ostatných environmentálnych monitorovacích programov za účelom poskytnutia informácií o ostatných dôležitých environmentálnych problémoch.

Čiastkový monitorovací systém Lesy, rovnako ako európsky systém monitoringu lesa má dve základné zložky: Na I. úrovni ide o veľkoplošný extenzívny monitoring, na II. úrovni je to intenzívny monitoring. Popri tom sú súčasťou systému aj aplikácie diaľkového prieskumu Zeme.

V súčasnosti existuje na Slovensku 112 trvalých monitorovacích plôch v sieti 16 x 16 km a 7 plôch pre vybrané lesné ekosystémy. Dôležitou prednosťou národnej siete monitoringu lesov je od počiatku plná harmonizácia s európskym programom z hľadiska typu zisťovaní, monitorovaných veličín a metód ich stanovenia.

Ako uvádzajú lesníci zo Zvolena, monitorovacie siete I. a II. úrovne možno považovať za základnú kostru zisťovania stavu lesov na Slovensku, popri ktorých existujú ďalšie zisťovania pre rôzne účely (národná inventarizácia a monitoring lesov, komplexné zisťovanie stavu lesa). V súlade s európskou legislatívou a cieľmi Čiastkového monitorovacieho systému lesy sa na plochách I. úrovne s ročnou periodicitou zisťuje stav stromov z hľadiska defoliácie, diskolorácie, poškodenia a prírastku.

Na všetkých plochách intenzívneho monitoringu sa vykonávajú nasledovné prieskumy: 

  • inventarizácia defoliácie a poškodenia stromov abiotickými a biotickými škodlivými činiteľmi;
  • hodnotenie analýz vzoriek listov a ihličia;
  • merania prírastkových zmien;
  • merania kvantity a kvality atmosférickej depozície;
  • hodnotenie vegetácie.

Na vybraných plochách intenzívneho monitoringu sa zabezpečujú:

  • merania pôdneho roztoku;
  • meteorologické merania;
  • meranie a hodnotenie kvality ovzdušia;
  • hodnotenie viditeľného poškodenia ozónom;
  • fenologické hodnotenia;
  • kvantitatívna a kvalitatívna analýza odpadu drevín.

Systematický monitoring stavu lesných ekosystémov so zameraním na monitoring zdravotného stavu lesov a environmentálnych interakcií prebieha v Európe od roku 1986 ako program UN-ECE „International Co-operative Programme on Monitoring and Assessment of Air Pollution Effect on Forests” vo väzbe na konvenciu o diaľkovom znečistení ovzdušia presahujúcom hranice štátov. Na Slovensku monitoring lesov od roku 1987 realizuje Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene (od roku 2006 ako súčasť Národného lesníckeho centra).

Preskúmať les naozaj do hĺbky a spoznať jeho tajomstvá môže široká verejnosť prostredníctvom podujatia Lesnícke dni 2017. Aktivity Lesníckych dni sa sústreďujú na päť kľúčových regiónov: Zvolen, Bratislava, Kežmarok, Košice a Prešov. Projekt prebieha každoročne v rovnakom termíne od 21. apríla do 1. mája.

z Lesníckych dní z Lesníckych dní

V úvodný deň sa vo Zvolene okrem tradičných lesníckych činností verejnosti predstavili sokoliari, kynológovia, trubači s poľovníckymi signálmi a poľovníckou pasovačkou, lukostrelci, či vábničiari.

Cieľom tej celoslovenskej aktivity je spájať štátne a neštátne lesnícke inštitúcie pri aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou, osloviť širokú odbornú i laickú verejnosť, informovať o význame a funkciách lesa pre spoločnosť; rovnako tak sa organizátori snažia interaktívne približovať prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva, motivovať k osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa, rozširovať všeobecné povedomie o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti, v neposlednom rade odovzdávať tradície lesníctva ďalším generáciám.

z Lesníckych dní11. ročník Lesníckych dní s hlavným mottom Lesy bez bariér – lesy pre všetkých sa nesie v duchu odstraňovania bariér nielen hmotných, ale aj mentálnych.

Šnúra podujatí pod hlavičkou Lesníckych dní sa zo Zvolena previnie do ďalších miest – Bratislavy, Kežmarku, Košíc a iných. Ukončením Lesníckych dní  1. mája 2017 vo Vydrovskej doline sa zároveň otvorí sezóna tohto jedinečného lesníckeho skanzenu pod otvoreným nebom. Podujatie pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizačne zabezpečuje Národné lesnícke centrum spolu s partnermi zo štátneho a neštátneho sektoru.

 

Informácie poskytli:Ing. Pavel Pavlenda, PhD. – Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen a Ing. Michal Feik, štátny radca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky