Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najnovšia správa o lesných požiaroch poukazuje na potrebu riešiť zmenu klímy

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017

Výročná správa o lesných požiaroch za rok 2017 „Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017“ (Lesné požiare v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike v roku 2017), ktorú zostavilo Spoločné výskumné centrum (JRC), obsahuje podrobnú analýzu lesných požiarov v roku 2017 vrátane správ o jednotlivých krajinách. Kombinuje údaje z Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) pod správou JRC, so štatistkami a informáciami poskytnutými členskými štátmi EÚ a susednými krajinami.

Táto správa prezentuje dramatické účinky požiarov v roku 2017. Napriek úsiliu národných a regionálnych orgánov na boj proti požiarom, s podporou Európskej komisie, bolo v EÚ vypálených viac ako 1,2 milióna hektárov prírodných území a zomrelo 127 ľudí.

Viac ako 25 % z celkovej spálených oblastí bolo v sieti Natura2000 čím sa zničilo veľké úsilie krajín EÚ o zachovanie kľúčovej biodiverzity a prirodzených biotopov pre budúce generácie, čo viedlo k výzve na zvýšené úsilie krajín EÚ o obnovenie a obhospodarovanie chránených biotopov a ich ekosystémových služieb, a to aj v záujme prevencie lesných požiarov. Najnovšia správa poukazuje na jasný trend smerujúci k dlhším obdobiam požiarov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keďže k požiarom dochádza nielen v suchých a horúcich letných mesiacoch (júl až september). V roku 2017 boli najkritickejšími mesiacmi jún a október, keď smrteľné požiare zúrili v Portugalsku a severnom Španielsku.

Najpostihnutejšou oblasťou ostáva aj naďalej Stredozemie. Nezvyčajne suché letá v strednej a severnej Európe sa však nedávno prejavili aj veľkými požiarmi v krajinách ako Švédsko, Nemecko či Poľsko, ktoré v minulosti zažili podobných požiarov len veľmi málo. 

Celkové nebezpečenstvo lesných požiarov spôsobené počasím (skóre od 0 do 90) v súčasnosti, 2 ° C a scenár s vysokými emisiami (SVS PESETA III, 2018)

Celkové nebezpečenstvo lesných požiarov spôsobené počasím (skóre od 0 do 90) v súčasnosti, 2 ° C a scenár s vysokými emisiami (SVS PESETA III, 2018) Zdroj: Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017

Ako požiarom predchádzať

Väčšinu prírodných požiarov v roku 2017, rovnako ako v minulých rokoch, spôsobila ľudská činnosť. Vznik a šírenie požiarov majú na svedomí neudržateľné postupy obhospodarovania lesov, degradácia ekosystémov, ako aj výsadba ľahko vznetlivých druhov lesných drevín. 

Kľúčovým prvkom v boji proti prírodných požiarom je preto prevencia. Primerané postupy obhospodarovania lesov a využívania pôdy môžu znížiť riziká požiaru a zvýšiť odolnosť lesov proti požiarom. Zo správy ďalej vyplýva, že zvyšovanie informovanosti a zlepšovanie odbornej prípravy miestnych komunít, politických činiteľov a zainteresovaných strán zvýši ich pripravenosť. Členské štáty a inštitúcie EÚ by mali naďalej spolupracovať pri poskytovaní usmernení o tom, ako konať v prípade prírodných požiarov a ako zvýšiť našu odolnosť, pričom by mali vychádzať z vnútroštátnych skúseností a najlepších postupov.

Podpora EÚ počas obdobia lesných požiarov v lete 2018

V roku 2018 sa pri lesných požiaroch v Európe päťkrát aktivoval mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany. Postihnutým krajinám, konkrétne Švédsku a Grécku, bola poskytnutá značná podpora. Počas tohto leta sa celkovo zmobilizovalo 15 lietadiel, 6 helikoptér a vyše 400 hasičov a ďalších členov hasičských zborov. Európska únia poskytla 1,6 milióna eur na dopravné náklady na presun podpory do postihnutých krajín. Ďalej sa na žiadosť členských štátov v rámci programu Copernicus vypracovalo vyše 139 satelitných máp oblastí lesných požiarov. Okrem toho sa v Portugalsku uskutočnila misia na podporu prevencie a pripravenosti, ktorá má pomôcť zvýšiť kapacity krajiny v boji proti lesným požiarom. 

Európska komisia navrhla posilniť prostredníctvom systému rescEU európske kapacity civilnej ochrany tak, aby boli členské štáty lepšie pripravené, keď dôjde k viacerým katastrofám súčasne. Tento systém má dva základné piliere: prevencia a pripravenosť, ako aj výraznejšie kapacity v oblasti reakcie vrátane vytvorenia európskych rezervných kapacít, ktoré majú fungovať ako záchranná sieť v prípadoch preťaženia vnútroštátnych kapacít.

Situácia na Slovensku v požiarnej sezóne v roku 2017

Požiarna sezóna v roku 2017 nebola kritická z hľadiska nebezpečenstva požiaru. Počet požiarov a priemerná veľkosť bola podobná ako v predchádzajúcich rokoch. Počet požiarov bol podstatne ovplyvnený počasím, počtom dní s dažďom a ľudským faktorom (najmä nedbanlivosť) na jar a v lete. Celkovo bolo v roku 2017 na Slovensku 162 lesných požiarov, s celkovou plochou spáleného územia 294,66 ha. Priemerná spálená lesná plocha bola 1,83 ha.

Počet požiarov a spálené plochy podľa mesiaca na Slovensku v r. 2017
Zdroj: Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017

Najväčší požiar sa vyskytol 11. februára 2017 v okrese Spišská Nová Ves a poškodených bolo 56 hektárov ihličnatého lesa. Príčina vzniku požiarov  bola nedbanlivosť.

Požiar v Spišskej Novej Vsi 2017Požiar v Spišskej Novej Vsi  (Photo M. Herz) Zdroj: Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017

Rok 2017 bol poznamenaný mnohými katastrofami. Vtedy prišlo v Európe o život v dôsledku prírodných katastrof viac ako 200 ľudí. Prírodné katastrofy však majú aj vážny vplyv na hospodárstvo. Od roku 1980 prišli členské štáty EÚ pri extrémnych poveternostných a klimatických javoch nielen o ľudské životy, ale aj o viac ako 360 miliárd EUR. Len v Portugalsku sa priame hospodárske škody, ktoré v období od júna do septembra spôsobili lesné požiare, odhadujú na takmer 600 miliónov EUR, čo predstavuje 0,34 % hrubého národného dôchodku Portugalska.

 

Spracovala  a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Správa „Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017“ (Lesné požiare v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike v roku 2017)

Tlačová správa: rescEU: nový európsky systém na riešenie prírodných katastrof  (2017)

Tlačová správa: Rastúce nebezpečenstvo prírodných požiarov si vyžaduje väčšie úsilie v oblasti prevencie (2018)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky