Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvalita vody na kúpanie v Európe za rok 2017

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie European Bathing Water Quality in 2017

Každé leto milióny občanov v Európe využíva vodu na plávanie, rekreáciu a relax. Európa má veľkú rozmanitosť krásnych pláží a miest na kúpanie a každý rok milióny Európanov trávia víkendy a dovolenky na svojich obľúbených plážach, aby sa schladili pri vode.

V správe, ktorú vydala Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska komisia sa hodnotí kvalita vody určenej na kúpanie v roku 2017, čo naznačuje, kde sa očakáva, že kvalita vody určenej na kúpanie bude v roku 2018 dobrá. Správa bola zostavená na základe informácií z viac ako 21 000 vôd určených na kúpanie v 28 členských štátoch EÚ. Správa zahŕňa aj vody na kúpanie v Albánsku a vo Švajčiarsku.

Podľa správy splnilo minimálne požiadavky na kvalitu v zmysle pravidiel EÚ takmer všetkých 21 801 lokalít na kúpanie sledovaných minulý rok po celej Európe, z ktorých 21 509 sa nachádza v 28 členských štátoch EÚ (95,9 %). Kvalitu vôd na kúpanie v 292 lokalitách monitorovalo a nahlásilo aj Albánsko a Švajčiarsko.

Celkový počet vôd na kúpanie, ktoré uvádzajú v Európskej únii od roku 1990 , graf

Celkový počet vôd na kúpanie, ktoré sa uvádzajú v Európskej únii od roku 1990

Na konkrétnych výsledkoch monitorovania vidno mierny pokles počtu lokalít v EÚ, ktoré spĺňajú najvyššie normy pre „výbornú“ vodu a minimálne požiadavky stanovené v smernici EÚ o vode určenej na kúpanie. Kvalitatívnu normu „výbornej“ vody spĺňalo minulý rok v celej Európe 85 % lokalít, čo je o niečo menej ako v roku 2016 (85,5 %). Poklesol aj počet tých, ktoré spĺňajú minimálne kritérium „dostatočnej“ kvality, a to z 96,3 % na 96 %. Mierny pokles spôsobil predovšetkým vplyv letného dažďa na výsledky skúšky a zmenená metodológia v Rumunsku a Švédsku.

Lokalít, ktoré boli označené za „nevyhovujúce“, je od roku 2016 v EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku takmer nezmenený počet (1,5 % v roku 2016 a 1,4 % v roku 2017).

Kvalita vôd na kúpanie v r. 2017 pre 28 členských štátov EÚ. Albánsko a ŠvajčiarskoKvalita vôd na kúpanie v r. 2017 pre 28 členských štátov EÚ, Albánsko a Švajčiarsko

Kvalita vody na kúpanie v Európe sa za posledných 40 rokov od zavedenia smernice EÚ o kvalite vody na kúpanie výrazne zlepšila. V zmysle smernice sa začala kvalita vody efektívne monitorovať a riadiť, čo viedlo k tomu, že do vody sa dostalo výrazne menej neupravovaných alebo čiastočne upravovaných komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Vďaka tomu čoraz viac lokalít na kúpanie nielen spĺňa minimálne normy kvality, ale zlepšilo kvalitu vody na najvyššiu úroveň. EEA spolu s tohtoročnou správou uverejnila aj aktuálnu interaktívnu mapu s údajmi o kvalite vody v jednotlivých lokalitách. K dispozícii sú aj aktualizované správy o jednotlivých krajinách a ďalšie informácie o smernici.

Konkrétne údaje v jednotlivých krajinách

Hodnotenie výbornej kvality získalo viac ako 95 % lokalít na kúpanie v piatich krajinách: Luxembursko (všetkých 12 uvádzaných lokalít), Malta (98,9 % všetkých lokalít), Cyprus (97,3 % všetkých lokalít), Grécko (95,9 % všetkých lokalít) a Rakúsko (95,1 % všetkých lokalít).

Všetky monitorované lokality na kúpanie v Rakúsku, Belgicku, Chorvátsku, na Cypre, v Grécku, v Lotyšsku, Luxembursku, na Malte, v Rumunsku, Slovinsku a Švajčiarsku, dosiahli v roku 2017 minimálne „dostatočnú“ kvalitu (v súlade s minimálnymi normami kvality stanovenými v smernici o vode na kúpanie).

Najvyšší počet lokalít s „nevyhovujúcou“ kvalitou vody bolo zistených v troch krajinách – v Taliansku (79 lokalít na kúpanie, t. j. 1,4 %), vo Francúzsku (80 lokalít na kúpanie, t. j. 2,4 %) a v Španielsku (38 oblastí, t. j. 1,7 %). Z členských krajín EÚ bol najvyšší podiel nevyhovujúcich vôd na kúpanie zaznamenaný v Estónsku (štyri vody na kúpanie, t. j. 7,4 %), Írsku (sedem vôd na kúpanie, t. j. 4,9 %) a v Spojenom kráľovstve (21 vôd na kúpanie, t. j. 3,3 %).

Celková kvalita vody na kúpanie v EÚ v rokoch 2013 – 2017Celková kvalita vody na kúpanie v EÚ v rokoch 2013 – 2017

Ľudské zdravie aj naďalej ohrozuje znečistenie vôd fekálnymi baktériami, a to najmä, ak sa zistí vo vodách na kúpanie. Plávanie vo vode na znečistených plážach alebo v jazerách môže spôsobovať ochorenia. Hlavným zdrojom znečistenia je kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Miera znečistenia sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách, keď dochádza k pretekaniu kanalizácie a znečistená odtoková voda sa dostáva do riek a morí. Všetky členské štáty EÚ spolu s Albánskom a so Švajčiarskom monitorujú svoje lokality podľa ustanovení smernice EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie. Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie podľa smernice o vode určenej na kúpanie sa zakladá na dvoch mikrobiologických parametroch: na obsahu črevných baktérií enterococcus a Escherichia coli. V právnych predpisoch sa uvádza, kedy možno kvalitu vody na kúpanie klasifikovať ako „výbornú“, „dobrú“, „dostatočnú“ alebo „nevyhovujúcu“, v závislosti od úrovní zistených fekálnych baktérií. Ak je kvalita vody klasifikovaná ako nevyhovujúca, mali by členské štáty podniknúť určité kroky, napr. vydať zákaz kúpania alebo umiestniť varovný oznam, informovať verejnosť a prijať vhodné nápravné opatrenia.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: European Bathing Water Quality in 2017

European Bathing Water Quality in 2017
EEA Report No 2/2018
ISSN 2315-1846/1977-8449

Ďalšie informácie:

Country reports 2017 bathing season (EÚ)

Slovakia 2017 bathing water report (Slovensko)

 

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky