Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvalita ovzdušia už roky v mnohých regiónoch Európy je značným problémom

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Ochrana životného prostredia (Zdroj Pixabay.com)

S cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie ako celok je mimoriadne dôležité bojovať proti emisiám znečisťujúcich látok zo zdroja a prijímať a vykonávať najúčinnejšie opatrenia na znižovanie emisií na miestnej a národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Preto by sa malo emisiám škodlivých látok znečisťujúcich ovzdušie zabraňovať, predchádzať im alebo by sa mali znižovať a mali by sa určovať primerané ciele pre kvalitu okolitého ovzdušia, zohľadňujúc pritom príslušné normy, usmernenia a programy Svetovej zdravotníckej organizácie.

V 23 z 28 členských štátov sú neustále prekračované normy kvality ovzdušia – celkovo vo viac ako 130 mestách Európy. Komisia podniká právne kroky proti členským štátom vo veci nízkej kvality ovzdušia už od roku 2008, kedy bola prijatá smernica 2008/50/ES, pričom sa pôvodne sústreďovala na suspendované častice (PM10), v prípade ktorých bol termín na dosiahnutie súladu stanovený na rok 2005, a na oxid dusičitý (NO2), v prípade ktorého to bol rok 2010. (PM 10 sú pevné prachové čiastočky – anglicky: particulates či particulate matter – PM rozptýlené vo vzduchu, ktoré sú tak malé, že môžu byť unášané vzduchom. Ich zvýšená koncentrácia môže spôsobovať závažné zdravotné problémy. Na označovanie týchto častíc sa vžili termíny ako suspendované častice alebo aerosolové častice, laicky sa však tento termín zjednodušuje ako prašnosť). (Poznámka redakcie).

Do dnešného dňa prebiehajú súdne konania o porušení povinnosti, pokiaľ ide o NO2, proti 13 členským štátom: Belgicku, Česku, Dánsku, Francúzsku, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Spojenému kráľovstvu, Španielsku a Taliansku, kde Slovensko nefiguruje, ale pokiaľ ide o častice PM10, v súčasnosti prebiehajú konania proti 16 členským štátom (Belgicku, Bulharsku, Česku, Francúzsku, Grécku, Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku, ale aj Slovensku,) a dokonca dva z týchto prípadov (Bulharsko a Poľsko) boli postúpené na Súdny dvor EÚ. Súdny dvor v apríli 2017 vydal rozsudok, pokiaľ ide o prekročenie hodnôt PM10 v Bulharsku. 

Ilustračný obrázok: Oči na zmenách klímy

Ako vyvrcholenie snahy o riešenie vážneho problému znečistenia ovzdušia v Európskej únii komisár pre životné prostredie Karmenu Vella vyzval ministrov z deviatich členských štátov, aby sa koncom januára zišli v Bruseli. Deviatim členským štátom, ktoré dostali pozvánku na samit, už boli doručené odôvodnené stanoviská. Nasledujúcim krokom v rámci konania vo veci porušenia povinnosti by bolo postúpenie na Súdny dvor.

Týmto deviatim členským štátom, konkrétne Česku, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Rumunsku, Slovensku, Spojenému kráľovstvu, Španielsku a Taliansku, hrozí konanie o porušení povinnosti za prekročenie dohodnutých obmedzení týkajúcich sa znečistenia ovzdušia. Schôdza predstavuje príležitosť pre členské štáty, aby preukázali, že podniknú ďalšie vhodné kroky s cieľom bezodkladne napraviť súčasnú situáciu a dodržiavať právne predpisy EÚ.

Každoročne vyše 400 000 Európanov zomiera predčasne v dôsledku zlej kvality ovzdušia a mnohí ďalší trpia na respiračné a srdcovo-cievne ochorenia spôsobené znečistením ovzdušia. Z ekonomického hľadiska zlá kvalita ovzdušia predstavuje pre európske hospodárstvo náklady viac ako 20 miliárd EUR ročne, keďže zvyšuje výdavky na zdravotnú starostlivosť a znižuje produktivitu pracovníkov.

Ilustračný obrázok CleanAirEU: logo podujatia Fórum pre čisté ovzdušieKomisia chce spolupracovať s členskými štátmi s cieľom pomôcť im pri dodržiavaní emisných limitov, ktoré sa zaviazali dodržiavať a ktoré zaručujú zdravie občanov. Tieto limity platia pre niekoľko najznečisťujúcejších látok, konkrétne oxid dusičitý (NO2) a suspendované častice (PM10), a mali sa dosiahnuť ešte v roku 2010, resp. 2005. Komisia sa už intenzívne usiluje o osvetu a politické opatrenia s cieľom pomôcť členským štátom dosiahnuť súlad. Posledným príkladom je fórum pre čisté ovzdušie, ktoré usporiadal komisár Vella spolu s primátorkou Paríža v novembri 2017 s cieľom nájsť účinné riešenia na zníženie emisií. Závažnosť a naliehavosť znečistenia vzduchu a nedostatočný pokrok zaznamenaný v spomínaných deviatich členských štátoch si vyžaduje účinnú a včasnú reakciu. Cieľom ministerského samitu o kvalite ovzdušia, ktorý sa uskutočnil koncom januára, je zabezpečiť, aby sa bezodkladne prijali a realizovali ďalšie účinné opatrenia. V opačnom prípade Komisia nebude mať inú možnosť, než pristúpiť k súdnemu konaniu, ako to už urobila proti dvom ďalším členským štátom, a postúpiť prípady týchto členských štátov na Súdny dvor.

Nové opatrenia, ktoré členským štátom pomôžu dodržiavať právne predpisy o ochrane životného prostredia

Európska komisia prijala aj akčný plán na zabezpečenie dodržiavania pravidiel, čo je súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú pomôcť členským štátom podporovať, monitorovať a presadzovať súlad s environmentálnymi právnymi predpismi EÚ, ktoré slúžia na zabránenie znečisteniu alebo poškodzovaniu životného prostredia. Existujúce pravidlá musia dodržiavať všetky priemyselné subjekty, verejné služby, poľnohospodári, lesníci, poľovníci a ďalšie osoby, aby v celej EÚ boli rovnaké podmienky a aby sa občania EÚ mohli spoľahnúť, že voda a vzduch budú čisté, že odpad sa bude zneškodňovať bezpečne a že príroda bude v dobrom stave.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Európska komisia

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-348_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/pdf/19_01_2018_news_en.pdf

 

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/environment/legal/pdf/COM_2018_10_F1_COMMUNICATION_FROM_COMMISSION_TO_INST_EN_V8_P1_959219.pdf

http://ec.europa.eu/environment/legal/pdf/C_2018_10_F1_COMMISSION_DECISION_EN_V13_P1_959398.pdf

Akčný plán

Obrázky: Pixabay. com

Pohyblivý obrázok:https://giphy.com/search

Fórum pre čisté ovzdušie

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky