Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Historické povodne na území Slovenska a ich význam v hydrológii

VEDA NA DOSAH

Historické povodne na území Slovenska a ich význam v hydrológii

Na veľmi zložitú úlohu so snahou zmapovať z dostupných archívnych a historických zdrojov informácie o výskyte historických povodní na Slovensku od 16. storočia do súčasnosti sa podujali autori publikácie Historické povodne na území Slovenska a ich význam v hydrológii P. Pekárová, V. Bačová Mitková, J. Pekár, P. Miklánek, D. Halmová, S. Liová. Išlo im o dokumentovanie výskytu a veľkosti jednotlivých významných historických povodní. Monografia autorského kolektívu z Ústavu hydrológie SAV, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Slovenského hydrometeorologického ústavu vyšla vo vydavateľstve VEDA v októbri 2018.

Predložená monografia predstavuje unikátne dielo týkajúce sa historickej hydrológie a mapovania povodňových značiek v povodiach riek Váh, Hron, Morava, Ipeľ, Dunajec, Hornád a Hnilec. Má tri kapitoly. V prvej kapitole autori zosumarizovali svoje vedomosti o historických povodňových značkách na území Slovenska za posledné štyri storočia.
Autori názorným spôsobom (pomocou bohatého fotografického materiálu) dokumentujú širokému publiku čitateľov, že povodne na Slovensku sú prirodzený krajinotvorný prvok. Na našom území sa vyskytovali vždy a pre našich predkov mali katastrofálne následky. Zo štúdia historických materiálov vyplýva, že najväčšia povodňová situácia na slovenskom území za posledných 450 rokov bola katastrofická povodeň z 26. – 28. augusta 1813. Táto povodeň vysoko prekročila aj povodňový rok 2010 a na niekoľko desaťročí zabrzdila rozvoj Slovenska.  

V druhej kapitole autori na konkrétnych príkladoch riek prameniacich v tatranskej oblasti (Váh, Hron a Poprad) ukázali, ako môže použitie historických povodní spresniť odhad 500- až 1000-ročných povodní. Autori navrhli a v povodí vysokohorskej rieky Belá prezentujú využitie metódy regionalizácie 1000-ročných maximálnych ročných prietokov pre malé toky.

Vzhľadom na to, že povodňová vlna je viacrozmerná hydrologická udalosť, pre inžiniersku prax je potrebné odhadnúť nielen výšku 500- až 1000-ročnej povodne, ale aj objem takejto povodňovej vlny a čas jej trvania. Tejto problematike je venovaná tretia kapitola.

PEKÁROVÁ, Pavla – BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika – PEKÁR, Ján – MIKLÁNEK, Pavol – HALMOVÁ, Dana – LIOVÁ, Soňa. Historické povodne na území Slovenska a ich význam v hydrológii. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. 135 s. ISBN 978 -80-224-1684-9.

 

Odborný garant textu a foto poskytla: RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky