Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

EÚ aktualizuje normy kvality na bezpečnú a čistú pitnú vodu

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: voda v pohári (Zdroj: Pixabay.com)

Pitná voda z vodovodu v Európe je síce úplne bezpečná, ale EÚ pracuje na tom, aby bola ešte bezpečnejšia.

Väčšina ľudí v EÚ má veľmi dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode, najmä v porovnaní s niektorými inými regiónmi sveta. Ide o dôsledok dlhej tradície hospodárenia s pitnou vodou v mnohých európskych členských štátoch; veľkou mierou sa na tom podieľajú aj európske právne predpisy v oblasti životného prostredia a financovanie EÚ. EÚ od 80. rokov 20. storočia uplatňuje pravidlá, ktoré si vyžadujú prísne kontroly bezpečnosti vody. To znamená, že komunálna odpadová voda sa zberá a čistí, priemyselné emisie sa bezpečne riadia, používanie chemických látok sa schvaľuje za prísnych   podmienok   a k cezhraničnému riadeniu vodných útvarov sa pristupuje holisticky. Hoci v niektorých prípadoch sa tieto pravidlá z dôvodu vysokých počiatočných investícií či konkurenčných priorít nemohli zaviesť do praxe v dohodnutých lehotách, hospodárenie s vodou sa neustále zlepšovalo a Komisia a členské štáty sa teraz spoločne usilujú o to, aby sa pravidlá začali čím skôr vykonávať.

EÚ zabezpečuje, aby voda z vodovodu bola v celej EÚ zdravotne bezpečná. Navrhovanými novými pravidlami sa aktualizujú normy kvality, ktoré musí spĺňať pitná voda, a zavádza nákladovo efektívny prístup k monitorovaniu kvality vody založený na posudzovaní rizika. Ich súčasťou sú aj nové ustanovenia o materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, a o zlepšení prístupu k vode. Táto revízia je priamym dôsledkom vôbec prvej úspešnej európskej iniciatívy občanov s názvom Právo na vodu („Right2Water“).

Jedným z hlavných prvkov návrhu prepracovaného znenia je aktualizácia noriem kvality vody, ktoré platia v súčasnosti a ktoré sa stanovili pred vyše 20 rokmi. V návrhu sa zavádza aj prístup k monitorovaniu kvality vody založený na posudzovaní rizika. Týmto prístupom by sa v dlhodobom horizonte mali znížiť náklady na monitorovanie, a pritom zaručiť najvyššia kvalita pitnej vody.

Okrem toho sa v navrhovanej revidovanej smernici zavádzajú nové povinnosti týkajúce sa zlepšenia prístupu k vode. Členské štáty budú tiež musieť zabezpečiť, aby spotrebitelia mali prístup k informáciám o vlastnostiach ich pitnej vody, ako aj ďalším užitočným informáciám. Navrhuje sa aj nový postup stanovovania hygienických požiadaviek na materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu. Cieľom je zlepšiť kvalitu takýchto materiálov, aby sa zabezpečila ochrana ľudského zdravia a zabránilo kontaminácii.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Rada EÚ (5. 3. 2019)

Návrh smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie)

Ďalšie informácie Enviroportál: Kvalita pitnej vody na Slovensku 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky