Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Envirorezort SR pokračuje v boji so znečisťovaním životného prostredia plastovým odpadom

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok odpad na okraji mora (Zdroj: Pixabay.com)

Výroba a spotreba plastov je v súčasnosti celosvetovou výzvou. Podľa Európskej stratégie pre plasty z januára 2018 hrozí, že do roku 2050 bude v našich oceánoch viac plastov ako rýb. Preto musíme zastaviť prenikanie plastov do našej vody, jedla a dokonca do našich organizmov. Jediným dlhodobým riešením, ako znížiť objem plastového odpadu, je jeho intenzívnejšia recyklácia a opätovné využitie.

Rezort životného prostredia SR pokračuje v boji so znečisťovaním životného prostredia plastovým odpadom. Po spoplatnení jednorazových plastových tašiek, zvýšení poplatkov za uloženie odpadov na skládku, či chystanom systéme zálohovania PET fliaš a plechoviek prichádza nahrádzanie tradičných plastových materiálov biodegradovateľnými.

Prostredníctvom zadefinovania podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky Environmentálne vhodný produkt, rezort životného prostredia otvára dvere výrobcom biodegradovateľných plastových materiálov.

Infografika

Biodegradovateľné plastové materiály predstavujú generáciu materiálov, ktoré sú biologicky rozložiteľné v pôde, vode a v morskej vode a poskytujú kvalitatívne nové možnosti zneškodňovania resp. využitia produktov z plastov ako druhotnej suroviny pre priemyselné kompostovanie. Osobitné podmienky na udelenie značky Environmentálne vhodný produkt pre biodegradovateľné plastové materiály hodnotia plasty z hľadiska úrovne ich biologickej odbúrateľnosti, obsahu nebiodegradovateľných prísad v materiáli a ich chemickej bezpečnosti, z hľadiska obsahu ťažkých kovov, zdravotnej neškodnosti, toxicity v pôdnom prostredí a spôsobu ich zneškodnenia. Biodegradovateľné plastové materiály nachádzajú uplatnenie najmä v oblastiach ako zdravotníctvo, balenie potravín, vrecká na bioodpad, mulčovacie fólie, jednorazové produkty z plastov, napr. pre stravovacie zariadenia, rýchle občerstvenie a pod.

Výroba a spotreba plastov je v súčasnosti celosvetovou výzvou. Podľa Európskej stratégie pre plasty z januára 2018 hrozí, že do roku 2050 bude v našich oceánoch viac plastov ako rýb. Nakoľko však plasty tvoria významnú súčasť priemyslu, dopad ich využívania na životné prostredie je možné znižovať používaním takých materiálov, pri ktorých sú negatívne vplyvy redukované. „V boji proti plastovému odpadu sme už dosiahli viacero úspechov – spoplatnili sme používanie jednorazových plastových tašiek, zaviedli sme postupné zvyšovanie poplatkov za uloženie odpadov na skládku, predkladáme nový program predchádzania vzniku odpadu a v legislatívnom procese máme systém zálohovania PET fliaš a plechoviek. Environmentálna značka je dobrovoľný nástroj, no jeho uplatňovanie má potenciál významne prispieť k zníženiu objemu plastového odpadu, efektívnejšiemu využívaniu materiálov a zdrojov, a tým prispieť k prechodu na obehový model hospodárstva, ktorý je jednou z priorít nášho rezortu.“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos.

Certifikovaním svojho výrobku teda výrobca ubezpečuje spotrebiteľa, že výrobok spĺňa prísne stanovené environmentálne kritériá. Výrobky označené touto značkou sa vyznačujú zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie počas ich celého životného cyklu. Spotrebiteľ nákupom výrobku označeného národnou environmentálnou značkou môže prostredníctvom svojho rozhodnutia prispieť k výraznej zmene vedúcej k zlepšovaniu životného prostredia.

Register platných kritérií pre udeľovanie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt” a európskej environmentálnej značky „Environmentálna značka EÚ” je dostupný na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia.

Osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“ budú po schválení ministrom životného prostredia SR dostupné na webe Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia.

Informácie poskytlo MŽP SR

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie informácie: Stratégia pre plasty

Infografika

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky