Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Do správy rezortu životného prostredia patrí ďalšie chránené územie

VEDA NA DOSAH

Chočské vrchy: (Autor: Kristo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=688196)

Ministerstvo životného prostredia SR začiatkom roka odkúpilo súkromný pozemok v Národnej prírodnej rezervácii Choč (NPR Choč). Súčasné vedenie ministerstva, ako historicky prvé, začalo aktívne využívať predkupné práva na pozemky v najvzácnejších lokalitách Slovenska, ktorým tak dokáže zabezpečiť adekvátnu ochranu. V tohtoročnom rozpočte ministerstva je na tento účel vyčlenených 600-tisíc eur.

„Naším zámerom je, aby štátne pozemky v národných parkoch prešli postupne pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Využitím predkupného práva sme okrem územia v NPR Choč získali minulý rok aj pozemky v Slovenskom Raji, v Poloninách, v Slovenskom krase či v Malej Fatre. Zároveň pracujeme na novele zákona o ochrane prírody, ktorou chceme zásadným spôsobom posilniť princípy ochrany prírody v národných parkoch,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Proces odkúpenia pozemkov v NPR Choč prebehol v súlade s uplatnením predkupného práva štátu na pozemky v chránených územiach. Prijatiu tejto ponuky predchádzalo posúdenie vhodnosti pozemku na výkup, kde Správa Tatranského národného parku (TANAP) ocenila prírodné hodnoty ponúkaného pozemku. V rámci územia Správy TANAP-u ide o prvý prípad, kedy štát takúto ponuku prijal.

Pozemok s výmerou takmer 190 tisíc metrov štvorcových je súčasťou územia európskeho významu Choč, ako aj chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy. Z pohľadu ochrany prírody ide o veľmi cenné územie. Nachádzajú sa tu vzácne typy biotopov a majú tu domov viaceré chránené a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Parcela je lesným pozemkom v najprísnejšom 5. stupni ochrany. Envirorezort získaním tohto pozemku môže do budúcnosti garantovať zachovanie vhodných podmienok pre existenciu vzácnych druhov.

Chočské vrchy

Veľký Choč (Autor: Kristo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=268643)

Chočské vrchy sa nachádzajú na severe Slovenska v Žilinskom kraji v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín. Pohorie patrí do Fatransko-tatranskej oblasti, ktorá je súčasťou Vnútorných Západných Karpát.

Stručná charakteristika:

Chočské vrchy sa rozprestierajú na území Liptova a Oravy. Pohorie je dlhé vyše 24 km a široké približne 4 až 8 km. Budujú ho druhohorné vápence a dolomity prevažne chočského príkrovu, miestami vystupuje i flyš. Chočské vrchy sú jediné jadrové pohorie Slovenska, v ktorých kryštalické jadro nevystupuje na povrch. Pohorie má mimoriadne pestrý reliéf s mnohými bralami a krasovými formami. Charakteristickým znakom pohoria je jeho asymetrická stavba. Nesúvislý hrebeň Chočských vrchov je rozdelený hlbokými dolinami.

Turistika v tejto oblasti sa výrazne líši od turistiky v okolitých pohoriach, pretože sa tu nedá podniknúť klasická hrebeňovka. Určite sa oplatí zavítať na Veľký Choč, z ktorého sa naskytne úžasný výhľad, či do Kvačianskej doliny, ktorá je zaujímavá svojim typickým skalným reliéfom a obísť by ste nemali ani 450 až 600 metrov hlbokú krasovú Prosiecku dolinu. Pohorie patrí do chladnej klimatickej oblasti. Prevažnú časť povrchu zaberajú lesy, v nižších polohách bučiny, vyššie smrečiny a v najvyšších častiach kosodrevina. Odlesnené časti zaberajú lúky a pasienky, sporadicky i polia.  Najvyšší vrch: Veľký Choč 1 611 m n. m. (Zdroj: http://www.infoglobe.sk/pohoria_pohoria/europa/slovenska-republika/chocske-vrchy/)

Ochrana Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Chočské vrchy

Predmetom ochrany Chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania druhov vtákov európskeho významu: sokola sťahovavého (Falcoperegrinus), orla skalného (Aquila chrysaetos), výra skalného (Bubo bubo), hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus), ďubníka trojprstého (Picoides tridactylus), žlny sivej (Picus canus), pôtika kapcavého (Aegolius funereus), kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum), jariabka hôrneho (Bonasa bonasia) a strakoša veľkého (Lanius excubitor).

Z hľadiska ochrany prírody predstavuje CHVÚ Chočské vrchy jedno z mála CHVÚ, ktoré sa neprekrýva so žiadnym veľkoplošných chráneným územím. Celý komplex Chočských vrchov bol plošne vyhlásený až Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR z roku 2011, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy. Dovtedy sa v území nachádzalo len 6 maloplošných chránených území. Ako prvé boli vyhlásené v roku 1967 Národná prírodná rezervácia Prosiecka dolina s piatym stupňom ochrany as rozlohou 341,73 ha a Národná prírodná rezervácia Kvačianska dolina s piatym stupňom ochrany a rozlohou 461,79 ha. Prírodná rezervácia Kunovo s piatym stupňom ochrany, bola vyhlásená 1980 a má rozlohu 11,92 ha. Ďalej Národná prírodná rezervácia Choč s piatym stupňom ochrany, ktorá bola vyhlásená roku 1982 a má rozlohu 1428,05 ha a v roku 1993 boli vyhlásené Národná prírodná rezervácia Suchá dolina s piatym stupňom ochrany a s rozlohou 1585,54 ha (čiastočne zasahuje do CHVÚ Tatry) a Prírodná pamiatka Turícke dubiny, ktorá má rozlohu 19,02 ha. (Zdroj: Program starostlivosti CHVÚ Chočské vrchy)

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Program starostlivosti CHVÚ Chočské vrchy

http://www.infoglobe.sk/pohoria_pohoria/europa/slovenska-republika/chocske-vrchy/

http://www.minzp.sk/spravy/2019/februar/envirorezort-ziskal-do-svojej-spravy-dalsie-chranene-uzemie.html

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky