Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo vieme o pesticídoch?

VEDA NA DOSAH

Ilustračná infografika Zdroj:http://ec.europa.eu/assets/sante/food/plants/pesticides/lop/index.html

Pesticídy sú síce užitočné, predstavujú však hrozbu pre zdravie a životné prostredie. Právne predpisy EÚ regulujú umiestňovanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a monitorovanie zvyškov pesticídov vo vode, potravinách a krmivách.

Čo sú pesticídy a ich použitie

Slovo „pesticíd“ je veľmi široký pojem, ktorý sa používa na opis všetkých látok a výrobkov určených na kontrolu alebo na ničenie škodcov (hmyzu, buriny, hlodavcov alebo plesní). Prípravky na ochranu rastlín a biocídne výrobky (napr. dezinfekčné prostriedky) predstavujú dve hlavné skupiny pesticídov.

Poľnohospodári používajú pesticídy na udržiavanie alebo na ďalšie zvýšenie množstva a kvality úrody jednotlivých plodín. Verejné orgány ich napríklad používajú na ničenie buriny popri diaľniciach alebo železničných tratiach. Rovnako ich využíva aj súkromný sektor, napríklad v areáloch oddychu a zábavy. Mnohí z nás ich používajú vo svojich domovoch a záhradách.

Pri nesprávnom alebo nadmernom používaní pesticídov môže dôjsť ku kontaminácii vody, vzduchu a pôdy. Pesticídy môžu byť škodlivé aj pre necieľové organizmy a škodiť tak voľne žijúcim organizmom a môžu sa podieľať na strate biodiverzity. Navyše sa môžu dostať aj do potravín a vyvolávať tak nepriaznivé účinky na ľudské zdravie.

Pesticídy zahŕňajú prípravky na ochranu rastlín (PPP) – ktoré sa používajú predovšetkým v poľnohospodárskom sektore a biocídy, ktoré sa používajú najmä na nepoľnohospodárske účely.

Ilustračný obrázok

Prečo pesticídy?

Už od raných štádií poľnohospodárstva museli byť rastliny proti potravinám chránené pred škodcami a chorobami. Rimania a Gréci už použili to, čo možno nazvať chemickými metódami na ochranu ich plodín. Dnes bola vyvinutá široká škála syntetických výrobkov, ktoré zaručujú bezpečnú, cielenú a účinnú kontrolu škodcov a chorôb rastlín.

V posledných rokoch sa okrem mikroorganizmov a iných alternatívnych výrobkov v EÚ stále zvyšuje počet nízkorizikových pesticídov schválených v EÚ. Pesticídy (chemické a nechemické) sú nevyhnutné na výrobu potravín. Aj v ekologickom poľnohospodárstve je povolený obmedzený rozsah pesticídov.

Čo je účinná látka

Účinné látky – vo forme chemikálií alebo mikroorganizmov – sú základnými zložkami pesticídov, ktoré umožňujú výrobku vykonávať svoju prácu. Pesticíd je konečný výrobok uvedený na trh. Okrem jednej alebo viacerých účinných látok pesticíd zvyčajne obsahuje ďalšie zložky, ktoré pomáhajú zvýšiť jeho účinnosť a lepšie chrániť rastlinu, na ktorej sa aplikuje.

Právne predpisy EÚ o pesticídoch sú najprísnejšie na svete

Účinnú látku schválila Európska komisia len po dôkladnom a zdĺhavom (3-ročnom) vedeckom hodnotení, aby sa zabezpečilo, že jej používanie je bezpečné. Na tento účel sa musí predložiť kompletná dokumentácia týkajúca sa komplexných požiadaviek na údaje, ktoré sú stanovené na úrovni EÚ osobitnými predpismi. 

Posúdenie týchto dokumentácií sa  potom vykonávajú spoločne vo  vnútroštátnych orgánov v členských štátoch EÚ a v Európskom úrade pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Celkový proces zahŕňa dva kroky: po prvé, posúdenie a možné schválenie účinnej látky na úrovni EÚ, a potom posúdenie a povolenie konečných výrobkov členskými štátmi. Údaje o schválených látkach a povolených výrobkoch sa pravidelne revidujú, aby odrážali vedecký pokrok alebo vždy, keď je to potrebné. Aby mohol pesticíd vstúpiť na trh, musí ho schváliť krajina EÚ, v ktorej sa bude používať. Pesticídy môžu obsahovať iba schválené látky. Pre autorizáciu pesticídov je EÚ rozdelená do troch zón: sever, stred a juh.

Účinné látky sú schválené na úrovni EÚ, ale konečné výrobky sú povolené vnútroštátnymi orgánmi v každej krajine EÚ.

Pravidlá EÚ umožňujú členským štátom odmietnuť alebo obmedziť predaj pesticídov, na základe poľnohospodárskej a environmentálnej situácie na ich území. V prípade povolených pesticídov musia členské štáty presadzovať správne používanie podľa označenia a monitorovaním životného prostredia môžu ďalej overovať, či sú takéto použitia pod kontrolou. Komisia pravidelne kontroluje vykonávanie právnych predpisov v členských štátoch vykonávaním auditov, monitorovaním nedostatkov a zverejňovaním všetkých správ o týchto auditoch.

Schválené látky sa pravidelne revidujú

V uplynulých 25 rokoch sa uskutočnila dôkladná revízia EÚ, do ktorej sa zapojila Európska komisia, EFSA a členské štáty, o všetkých látkach používaných v Európe. V dôsledku toho sa počet schválených účinných látok v pesticídoch znížil o viac ako 50 %.

Pred začatím procesu preskúmania EÚ bolo na trhu viac ako 1000 účinných látok. V súčasnosti je k dispozícii len približne 400 a medzi nimi približne 25 % sú mikroorganizmy, hmyzie feromóny a rastlinné extrakty.

Ilustračná infografika

Rezíduá pesticídov v potravinách

Stopy pesticídov v ošetrených produktoch sa nazývajú „rezíduá“. Množstvá rezíduí v potravinách musia byť bezpečné pre spotrebiteľov a musia byť čo najnižšie. „Maximálna hladina rezíduí“ – alebo MRL – je horná úroveň rezíduí pesticídov povolených na potravinách alebo krmivách.

Európska komisia na základe vedeckých odporúčaní EFSA stanovuje MRL pre všetky potraviny – tieto možno nájsť v databáze MRL. V súčasnosti EFSA a Komisia vykonávajú komplexné preskúmanie existujúcich MRL, aby sa zabezpečilo, že všetky úrovne budú v súlade s najnovším vedeckým vývojom. Táto revízia sa zaoberá aj existujúcimi medzinárodnými normami. Ak je to prijateľné, tieto medzinárodné normy sa preberajú na uľahčenie obchodu. V priemere viac ako 80.000 vzoriek potravín sa každý rok analyzujú na ich MRL.

Za posledných 20 rokov európske inštitúcie (najprv Komisia a od roku 2007 EFSA) uverejnili komplexnú výročnú správu o hladinách rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách a o vystavení európskych spotrebiteľov rezíduám pesticídov.

Výročné správy neustále ukazujú, že prevažné množstvo potravín (97%) má rezíduá pod zákonnými limitmi. EFSA a Komisia spoločne pracujú na metodike na hodnotenie účinkov rezíduí pesticídov, ktoré majú podobné účinky a môžu sa vyskytovať spolu v potravinách. V budúcnosti to umožní ešte viac zlepšiť a vylepšiť hodnotenie rizika pesticídov.

Ak chcete vedieť o pesticídoch viac, navštívte stránku: http://ec.europa.eu/assets/sante/food/plants/pesticides/lop/index.html

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje:

European Commission: Pesticide Explained

Informačný list týkajúci sa životného prostredia: Pesticídy

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky