Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čistá planéta pre všetkých

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: zodpovednosť, svet, ruky (Zdroj: Pixabay.com)

V záujme Európy je splniť dlhodobé ciele vytýčené v Parížskej dohode, a preto Európska komisia prijala 28. novembra t. r. dlhodobú strategickú víziu pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 s názvom Čistá planéta pre všetkých.

V nadväznosti na žiadosť Európskej rady z marca 2018 sa vízia Komisie o klimaticky neutrálnej budúcnosti zameriava na takmer všetky politiky EÚ. Navyše je v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať nárast teploty výrazne pod úrovňou 2 °C a pokračovať v snahe neprekročiť 1,5 °C. Byť lídrom v oblasti klimatickej neutrálnosti pre EÚ znamená dosiahnuť ju do roku 2050.

Vízia a smer stratégie

Podľa najnovšieho osobitného prieskumu Eurobarometra (z novembra 2018) si 93 % Európanov myslí, že zmena klímy je spôsobená ľudskou činnosťou, a 85 % súhlasí s tým, že boj proti zmene klímy a efektívnejšie využívanie energie môžu viesť k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Európe. Vďaka vízii stratégie, ktorú, môže EÚ ostatným partnerom ukázať, ako spoločne dosiahnuť čistú planétu, a demonštrovať, že transformácia nášho hospodárstva je možná a prospešná.

Infografika: Zdroj  1_LTS_GreenhouseGasEmissionsReduction.pdf

Dlhodobá stratégia sa zameriava na portfólio možností, ktoré majú členské štáty, podniky a občania k dispozícii, ako aj na to, ako môžu prispieť k modernizácii nášho hospodárstva a zlepšiť kvalitu života Európanov. Jej cieľom je zabezpečiť, aby tento prechod bol sociálne spravodlivý a zvýšil konkurencieschopnosť hospodárstva a priemyslu EÚ na svetových trhoch. Vďaka tomu sa v Európe zabezpečia kvalitné pracovné miesta a udržateľný rast a prispeje sa k riešeniu ďalších ekologických problémov, ako sú kvalita ovzdušia alebo strata biodiverzity.

Opatrenia v siedmich strategických oblastiach

Cesta ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu by si vyžadovala spoločné opatrenia v siedmich strategických oblastiach: energetická efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čistá, bezpečná a prepojená mobilita, konkurencieschopný priemysel a obehové hospodárstvo, infraštruktúra a energetické prepojenia, biohospodárstvo a prírodné záchyty uhlíka a napokon zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého na riešenie zostávajúcich emisií. Realizácia všetkých týchto strategických priorít by prispela k tomu, aby sa naša vízia stala realitou.

Dlhodobá stratégia je výzvou pre všetky inštitúcie EÚ, národné parlamenty, podnikateľský sektor, mimovládne organizácie, mestá a obce, ako aj pre občanov, a najmä pre mladých ľudí, aby sa podieľali na úsilí o udržanie vedúceho postavenia EÚ, ktorá tak bude môcť podnietiť k rovnakému odhodlaniu aj ostatných medzinárodných partnerov. Táto celoeurópska fundovaná diskusia by mala EÚ umožniť prijať ambicióznu stratégiu a predložiť ju UNFCCC do začiatku roka 2020, ako sa požaduje v Parížskej dohode.

Členské štáty do konca roka 2018 predložia Európskej komisii svoje návrhy národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a ktoré by mali byť orientované na budúcnosť a zohľadňovať dlhodobú stratégiu EÚ. Okrem toho čoraz viac regiónov, obcí a záujmových združení pripravuje vlastnú víziu na rok 2050, ktorá obohatí diskusiu a prispeje k definovaniu reakcie Európy na globálnu výzvu v podobe zmeny klímy.

Na medzinárodnej úrovni by EÚ v nadchádzajúcom roku mala rozšíriť spoluprácu so svojimi medzinárodnými partnermi, aby všetky strany Parížskej dohody do roku 2020 vypracovali a predložili dlhodobú národnú stratégiu na obdobie do polovice storočia s ohľadom na nedávnu osobitnú správu IPCC o 1,5 °C.

Úloha výskumu a inovácií ako dosiahnuť ciele Parížskej dohody

Skupina na vysokej úrovni zložená z nezávislých odborníkov na spôsoby dekarbonizácie – poradný orgán komisára Moedasa – uverejnila aj správu o úlohe výskumu a inovácií z hľadiska toho, ako dosiahnuť ciele Parížskej dohody a zároveň zabezpečiť konkurenčnú výhodu EÚ v dekarbonizačnom úsilí. Správa je ďalším oporným bodom vízie a stratégie za Čistú planétu pre všetkých.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje:

Čistá planéta pre všetkých: dlhodobá stratégia na webovej stránke Europa

Osobitný Eurobarometer 479 – Budúcnosť Európy

Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku iniciatívu na spôsoby dekarbonizácie

Infografika: 1_LTS_GreenhouseGasEmissionsReduction.pdf

 

Viac informácií: Strategy for a climate neutral Europe by 2050 Otázky a odpovede

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky