Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Budeme môcť dôverovať vode z vodovodu?

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Voda (Pixabay.com)

Voda je život. Je predpokladom života ľudí, zvierat a rastlín a je aj nepostrádateľným zdrojom aj pre hospodárstvo. Zásadnú úlohu zohráva voda aj v oblasti regulácie klímy, preto ochrana vodných zdrojov je jedným zo základných pilierov ochrany životného prostredia v Európe a na zabezpečenie účinnej ochrany je potrebná súčinnosť na úrovni EÚ.

Väčšina ľudí žijúcich v EÚ má veľmi dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode, a to vďaka roky fungujúcej legislatíve EÚ, ktorá slúži na ochranu Európanov a zabezpečuje im prístup k pitnej vode vysokej kvality. Európska komisia chce zabezpečiť, aby sa táto vysoká kvalita zachovala aj v dlhodobom horizonte. Vďaka doplneniu nových a doteraz neznámych látok do zoznamu kritérií, na základe ktorých sa určuje bezpečnosť vody (napr. legionella a chlorát) do pravidiel, ktorých aktualizáciu EK navrhuje, sa zlepší kvalita a bezpečnosť vody. V doplnenej legislatíve sa zohľadňujú najnovšie vedecké poznatky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie.

Čo prinesú nové pravidlá

V nových pravidlách sa od členských štátov bude vyžadovať, aby umožnili lepší prístup k pitnej vode všetkým občanom, a to predovšetkým zraniteľným a marginalizovaným skupinám, ktoré k nej v súčasnosti majú sťažený prístup. V praxi to znamená vytvorenie zariadení na prístup k pitnej vode vo verejných priestoroch, spustenie kampaní zameraných na informovanie občanov o kvalite vody a podporu prístupu k pitnej vode v administratívnych a verejných budovách.

Infografika o nových pravidlách týkajúcich sa  pitnej vody

Vďaka ďalšej významnej zmene v právnych predpisoch získajú občania ľahký, užívateľsky jednoduchý (okrem iného aj online) prístup k informáciám o kvalite a dodávke pitnej vody v mieste ich bydliska, na základe čoho vzrastie ich dôvera k vode z vodovodu. Nové opatrenia by podľa odhadov mali znížiť výskyt potenciálnych zdravotných rizík u obyvateľstva v súvislosti s kvalitou pitnej vody, a to zo 4 % na menej ako 1 %.

Okrem toho môžu vďaka zníženiu spotreby fľaškovej vody európske domácnosti ušetriť viac ako 600 miliónov EUR ročne. Nárast spotrebiteľskej dôvery k vode z vodovodu sa zároveň môže premietnuť do zníženia objemu plastového (vrátane morského) odpadu v podobe plastových fliaš, ktoré pôvodne obsahovali predávanú//kúpenskú vodu. Plastové fľaše patria medzi najčastejšie nachádzané plastové predmety s jednorazovým použitím, s ktorými sa možno stretnúť na európskych plážach. Aktualizácia smernice o pitnej vode je významný legislatívny krok EK k vykonávaniu stratégie EÚ pre plasty, ktorá bola predstavená 16. januára 2018.

Infogragika: Cena vody

Vďaka lepšiemu hospodáreniu s pitnou vodou sa členským štátom podarí zabrániť zbytočnému plytvaniu vodou, čo prispeje k zníženiu uhlíkovej stopy. Návrh bude teda predstavovať zmysluplný prínos k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a cieľov Parížskej dohody o zmene klímy. Na základe nového prístupu k bezpečnosti, ktorý je založený na hodnotení rizík, bude možné v prípade vyšších rizík vykonávať cielenejšie bezpečnostné kontroly. EK zároveň zintenzívni úsilie v oblasti normalizácie, aby vodohospodárske stavebné výrobky (napríklad nádrže a potrubia) uvádzané na celom vnútornom trhu EÚ neznečisťovali vodu.

Politika EÚ

Väčšina ľudí žijúcich v EÚ má v porovnaní s niektorými inými regiónmi sveta už dnes veľmi dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode. Je to tak čiastočne vďaka tomu, že EÚ už vyše 30 rokov disponuje právnymi predpismi týkajúcimi sa kvality pitnej vody. Touto politikou sa zabezpečuje bezpečná konzumácia vody určenej na ľudskú spotrebu, ako aj ochrana zdravia občanov. Hlavnými piliermi politiky sú tieto zásady:

  • zabezpečovať kontrolu kvality pitnej vody prostredníctvom noriem vychádzajúcich z najnovších vedeckých dôkazov,
  • zaisťovať účinné a efektívne monitorovanie a posudzovanie kvality pitnej vody, ako aj dodržiavanie s ňou súvisiacich predpisov,
  • poskytovať spotrebiteľom primerané, včasné a náležité informácie.

Do programu EK na rok 2017 bola v priamej nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water zahrnutá revízia smernice 98/83/ES o pitnej vode. Tento návrh vychádza z hodnotenia REFIT smernice o pitnej vode. Je k nemu pripojené posúdenie vplyvu a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie WHO.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Európska komisia

Návrh revidovanej smernice

Bezpečnejšia pitná voda pre všetkých Európanov

Smernica o pitnej vode

Revízia smernice o pitnej vode

Tlačová správa EK

Viac informácií: Otázky a odpovede k novej smernici

Infografika: Bezpečnejšia pitná voda pre všetkých Európanov

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky