Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

AnimBioMed UKF v Nitre sa stal špičkovým vedeckým tímom

VEDA NA DOSAH

tím AnimBioMed, UKF v Nitre

Regulačné mechanizmy v agrobiológii živočíchov a biomedicíne (AnimBioMed) je názov tímu, ktorý sa stal špičkovým vedeckým tímom a pracuje na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Konkrétne ide o kolektív pracovníkov z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v zložení: prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc., prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD. a prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.

Počas predchádzajúcich dvoch dekád tento tím jednoznačne preukázal silný výskumný profil v oblastiach biotechnológií živočíchov, molekulárnej a bunkovej biológie, ako aj v oblasti štrukturálnej biológie, podporovanej mnohými bunkovými a molekulárnymi technikami na úrovni somatických buniek, gamét, embryí, tkanív, orgánov a živočíchov za účelom vymedzenia technologických zásahov do ich podstaty na úrovni základnej biológie.

Tím je veľmi dobre etablovaný v oblastiach bunkovej biológie, endokrinológie, medzibunkovej signalizácie, biochémie proteínov, proteomiky, hmotnostnej spektrometrie proteínov a štrukturálnej biológie. Multidisciplinárne zloženie tímu má rozhodujúci vplyv na hlbšie pochopenie bunkových a molekulárnych mechanizmov, vplývajúcich na rôzne bio-techniky a bio-technológie rôznych živočíšnych druhov. Základy jeho budovania siahajú do začiatku tohto milénia a súvisia s budovaním biologických katedier na FPV UKF v Nitre v spolupráci s Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Nitre a viacerými zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi.

Špičkový tím v zložení prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc., prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD. a prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. dospeli k mnohým objavom a novým unikátnym experimentálnym modelom za účelom dosiahnutia medzinárodne akceptovaných výsledkov a ich aplikácie v oblasti biológie hospodárskych zvierat. Tím je zameraný na kultiváciu buniek, dozrievanie oocytov a embryí in vitro, intracytoplazmatickú injektáž spermií do oocytu (ICSI), mikromanipulácie embryí a in vitro oplodnenie, skríning a mapovanie genómu, charakteristiku genómových knižníc (long range mapping), sekvenovanie novej generácie, in situ DNA hybridizáciu a taktiež na kvalitatívnu analýzu mRNA na úrovni microarray čipov. Laboratóriá štrukturálnej biológie disponujú najmodernejšími zobrazovacími technológiami ako napríklad micro-CT 3D zobrazovanie a detailné histomorfometrické techniky, ktoré umožňujú študovať rôzne typy tkanív.

tím AnimBioMed, UKF v Nitre

Podstatou súčasných aktivít tímu je základný výskum živočíšnych modelov v agro-bio-medicíne a ich aplikácia pri štúdiu biologických procesov na úrovni molekúl, buniek a orgánov. Poznatky o týchto procesoch, ako aj možnosti ich modifikácie sú nevyhnutné pre zlepšovanie indikátorov v oblasti živočíšnej produkcie a biomedicíny. Spoločný interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum má potenciál výrazne zlepšiť základné poznatky pre ich aplikáciu v praxi.

Medzinárodná reputácia tímu je dokladovaná vďaka participácii jeho členov na viacerých medzinárodných výskumných projektoch v spolupráci s vedecky uznávanými univerzitami a inštitúciami (napr. Kodaňská univerzita, Dánsko; Inštitút Fridricha Loefflera, Nemecko; Univerzita v Bonne, Nemecko; Univerzita Ludwiga Maximiliána v Mníchove, Nemecko; Univerzita GeorgaAugusta v Göttingene, Nemecko; Viedenská Veterinárna univerzita, Rakúsko; Lekárska univerzita vo Viedni, Rakúsko; INRA, Francúzsko; Missourská univerzita, Kolumbia, USA; Nottinghamská univerzita, UK; Univerzita v Dundee, UK; Kolínska univerzita, Nemecko; INRE/ENSAR, Francúzsko; Univerzita v Córdobe, Španielsko; atď.).

Členovia tímu boli taktiež ocenení významnými medzinárodnými vyznamenaniami (napr. Cena Alexandra von Humbolta (Nemecko), Prof. h. c. (RM), Award of Serono (USA), Award of RBI (USA), Award of Ferring Arzneimittel GmbH (Nemecko), Cena Japonskej spoločnosti živočíšnej reprodukcie (Japonsko), Cena medzinárodnej spoločnosti pre endokrinológiu (USA), atď.). Výsledky tímu sú zdokumentované celkovo vo viac ako 700 publikáciách, z ktorých väčšina bola publikovaná v medzinárodne uznávaných indexovaných časopisoch a vo viac ako 250 prezentáciách, medzi ktorými boli mnohé prezentované na významných medzinárodných vedeckých konferenciách a kongresoch.

Výsledky spoločného výskumu boli zosumarizované a publikované v anglickom jazyku v 17 knihách alebo kapitolách domácich a zahraničných (USA, Nemecko, Holandsko, atď.) vydavateľov a sú využívané študentmi na všetkých troch úrovniach vysokoškolského štúdia na celom svete ako študijný materiál predmetov ako napr. Všeobecné biotechnológie, Biotechnológie živočíchov, Molekulárna biológia a genetika, Metódy molekulárnej biológie, Biomedicínsky výskum, Cytológia a histológia, Mikroskopická anatómia živočíchov, Imunobiológia, Metódy biomedicínskeho výskumu, Endokrinológia, Molekulárna endokrinológia, Fyziológia, Biológia vtákov, atď. Členovia tímu sú garantmi predmetov bakalárskeho (Biológia), magisterského (Biológia) a doktorandského (Molekulárna biológia) štúdia a taktiež aktívne dohliadajú na priebeh habilitačných a inauguračných konaní (Biológia) na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Počas posledných 20 rokov tím výrazne prispel ku všeobecnému poznaniu vďaka mnohým objavom a novým diagnostickým metódam.

Čo všetko ešte tím plánuje realizovať v blízkej budúcnosti? Jeho členovia sú presvedčení, že skôr než budú poznatky z oblasti biológie a biotechnológie živočíchov aplikované do systémov poľnohospodárskej živočíšnej produkcie a biomedicíny, bude nutné vedecky preukázať, či výhody biotechnológií živočíchov prevažujú nad možnými rizikami. „Veríme, že náš tím má potenciál neustále prispievať ku všeobecnému poznaniu regulačných mechanizmov zúčastňujúcich sa na jednotlivých úrovniach a prinesie nové poznatky v oblasti biológie, biotechnológie a biomedicíny živočíchov.“

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, v rámci projektu „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ vyhodnocovala od apríla 2016 do júna 2017 žiadosti vysokých škôl. Na jej 101. zasadnutí v dňoch 21. až 22. júna 2017 bolo na základe hlasovania členov Akreditačnej komisie vybratých podľa stanovených kritérií 17 návrhov na špičkové tímy z celkového počtu 52 predložených žiadostí.

 

Z UKF v Nitre bolo pôvodne predložených 7 návrhov na špičkový vedecký tím, uspeli dva. Druhým špičkovým tímom UKF v Nitre je tím pod názvom Stredoeurópske medziliterárne vzťahy (SMLV) z Fakulty stredoeurópskych štúdií, ktorý tvoria 6 členovia: dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., dr. habil. PaedDr. Krisztián Benyovszky, PhD., dr. habil. Mgr. Zoltán Németh, PhD., Mgr. Gabriela Petres, PhD., prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.

 

Odborný garant textu: prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc. z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto poskytol: prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky