Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Alternatívne hospodárenie v lesoch skúma projekt ALTERFOR

VEDA NA DOSAH

Alternatívne hospodárenie v lesoch skúma projekt ALTERFOR

Problematika lesného hospodárenia sa najmä v časoch klimatických zmien stáva čoraz akútnejšou z pohľadu hľadania alternatívnych riešení. Aktuálne využívané koncepty alternatívneho hospodárenia v lesoch vyhodnocuje projekt ALTERFOR (Alternative models and robust decision making methods for future forest management). Výskumný tím sa rovnako tak snaží  nájsť potenciál optimalizácie týchto konceptov pre využitie v rôznych európskych krajinách.

Za slovenskú stranu sa na tak významnej výskumnej činnosti podieľa Technická univerzita vo Zvolene. Výskumná činnosť je vykonávaná na desiatich záujmových územiach, z ktorých sa dve nachádzajú v Nemecku, ďalej po jednom v Taliansku, Írsku, Litve, Holandsku, Portugalsku, Slovensku, Švédsku a Turecku. Tieto územia reprezentujú rozličné prevládajúce postupy hospodárenia v lesoch a sociálno-ekologické podmienky v Európe.

Výskumníci sa snažia hľadať nové a vylepšené prístupy v obhospodarovaní lesa, ktoré budú dostatočne odolné voči klimatickej zmene, zvyšujúcemu sa tlaku zo strany využívania bioenergií, vývoju globálneho trhu a tiež zvyšujúcemu sa záujmu o les zo strany verejnosti. Práve v blížiacom sa vianočnom období bude pozornosť na túto problematiku ešte viac silnieť.

Ako konštatujú riešitelia projektu ALTERFOR, v poslednej dobe je popri záujmu verejnosti badať aj rastúcu zraniteľnosť lesných ekosystémov, ako aj meniacu sa vlastnícku štruktúru a požiadavky na využívanie lesa a krajiny. Z týchto dôvodov je veľmi dôležité poznať aktuálne požiadavky rôznych cieľových skupín kladených na les v spojení so znalosťou nových multikriteriálnych prístupov pri strategickom plánovaní hospodárenia v lese.

Zároveň je potrebné ekonomicky ohodnotiť aplikáciu rozličných alternatívnych prístupov k obhospodarovaniu a objektivizovať rozhodovanie pri výbere finálnej alternatívy, čo je cieľom, ktorý rovnako tak sleduje projekt ALTERFOR.

Stretnutie riešiteľov projektu ALTERFOR na zvolenskej univerzite začiatkom novembra 2016

Ako vo svojej štúdii konštatuje profesor Maarten Nieuwenhuis z UCD Forestry University College v Dubline, pri hospodárení v lesoch neplatí rovnica „jedna veľkosť pre všetkých“. Pri plánovacích procesoch treba mať podľa neho na pamäti lokalizáciu, adaptívne riadenie s rizikom a tiež zvážiť aktuálnu situáciu a vývoj na trhoch v budúcnosti. Medzi ďalšie sumarizačné poznámky začlenil aj význam uznávania typov vlastníkov a potenciál pre alternatívne prístupy riadenia, tiež to, že plánovanie na úrovni krajiny  má počítať so zahrnutím ekosystémových služieb.

Vo svojej štúdii profesor Maarten Nieuwenhuis uvádza, že spoločnosť musí rozhodnúť, čím by štátne aj súkromné lesy mali prispievať do národného blahobytu v budúcnosti, pokiaľ ide o ekosystémové služby. Kladie si tiež otázku, či je výroba bioenergie z lesov tým najlepším využitím týchto ekosystémov alebo by mala byť použitá pôvodná surovina v iných aplikáciách. „Interakcia medzi zmenou klímy, trhmi a spoločenskými požiadavkami v snahe o udržateľné obhospodarovanie lesa je komplexnou a veľmi vzrušujúcou oblasťou výskumu,“ pripomína vedec pôsobiaci na dublinskej univerzite.
Viac informácií o uvedenej štúdii v anglickom jazyku si môžete prezrieť v tejto prezentácii.

Projekt ALTERFOR je koordinovaný Švédskou poľnohospodárskou univerzitou v Uppsale a zahŕňa 20 významných organizácií z deviatich európskych krajín. Slovenskú republiku personálne zastupuje prof. Ing. Ján Tuček, CSc., z Technickej univerzity vo Zvolene. Na riešení projektu sa podieľajú aj ďalší pracovníci Lesníckej fakulty z Katedry hospodárskej úpravy lesov a geodézie a Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva.

Projekt je financovaný v rámci výzvy HORIZONT 2020, ktorá je rámcovým programom Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií. Odštartovaný bol 1. apríla 2016 a jeho dĺžka trvania je plánovaná na 54 mesiacov. Úvodné stretnutie riešiteľov projektu sa konalo na pôde Švédskej poľnohospodárskej univerzity začiatkom apríla, kde boli predstavené hlavné ciele projektu, organizačná štruktúra, časový harmonogram riešenia a úlohy na najbližšie obdobie.

Na pôde zvolenskej univerzity prebehlo v rámci projektu ALTERFOR prvé pracovné stretnutie začiatkom novembra. Jeho nosnou témou bol fakt, že od európskych lesov sa očakáva plnenie širokej škály ekosystémových služieb. Avšak táto schopnosť je spochybňovaná z dôvodu nejasností týkajúcich sa klimatickej zmeny, komplexnej dynamiky vývoja globálnych trhov a tlaku na zvýšené využívanie bio energií. Tento vývoj môže vyvolať zmeny v osvedčených lesníckych postupoch.

„Cieľom pracovného stretnutia bolo predstavenie úloh a harmonogramu nasledujúcej fázy riešenia projektu. Súčasťou stretnutia bola aj exkurzia na území Odštepného lesného závodu Kriváň, na ktorom sa nachádza záujmové územie. Zámerom exkurzie bolo predstavenie spôsobov obhospodarovania v rôznych typoch lesných porastov s nadväznosťou na riešenie projektu ALTERFOR, ktorý je unikátny aj svojou lokálnou a európskou dimenziou,“ povedal zodpovedný riešiteľ projektu prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Stretnutia sa zúčastnilo 43 účastníkov z Belgicka, Holandska, Írska, Litvy, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Švédska, Talianska a Turecka.

Po exkurzii bola naplánovaná diskusia o aktuálnej situácii v lesnom hospodárstve so zástupcami aktérov lesného hospodárstva. Diskusie sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národného lesníckeho centra, Lesov SR š.p., CHKO Poľana a zástupcovia súkromných obhospodarovateľov lesa.

Informácie a fotografiu poskytla Mgr. Kamila Gallová z Úseku vzťahov s verejnosťou, Technickej univerzity vo Zvolene.

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnil: MZ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky