Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako zabezpečiť efektívnu reprodukciu lesa

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /les/

Výskumom reprodukčných zdrojov a postupov environmentálne priaznivého pestovania lesa a tiež návrhom vhodných lesníckych technológií sa zaoberalo Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Jeho základným cieľom je zefektívnenie riadenia týchto zdrojov lesného reprodukčného materiálu a environmentálne priaznivých postupov.

Výskumný tím v zložení Štefančík, Kamenský, Oravec, Tučeková, Longauer, Pacalaj, Lengyelová, Slamka, Halák, Strmeň sa zameral na získavanie poznatkov o vlastnostiach genofondu a reprodukčných procesoch lesných drevín významných pre plnenie produkčných a environmentálnych funkcií lesov. To všetko zabezpečovali prostredníctvom výskumu štruktúry genofondu, dedičnej podmienenosti produkčných a adaptívnych znakov, reprodukčných procesov a metód trvalo udržateľného využívania genofondu lesných drevín.

Navrhli tiež environmentálne priaznivé a efektívne technologické postupy pestovania sadbového materiálu, obnovy a zakladania lesa vrátane inovačnej škôlkarskej technológie pre environmentálne vhodnú a finančne efektívnu produkciu kvalitného krytokorenného sadbového materiálu buka s ohľadom na zlepšenie jeho kvalitatívneho stavu a zvýšenia jeho celkovej adaptačnej schopnosti pri výsadbe.

Ako tiež zhrňuje Akčný plán EÚ pre lesy, cieľom príspevku lesov a lesníctva k modernej spoločnosti je vytvorenie dlhodobého polyfunkčného lesníctva, ktoré plní súčasné a budúce spoločenské potreby a podporuje živobytie súvisiace s lesníctvom. „Polyfunkčné lesníctvo poskytuje hospodárske, ekologické, sociálne a kultúrne prínosy. Dodáva obnoviteľné a pre životné prostredie neškodlivé suroviny a zohráva významnú úlohu v hospodárskom rozvoji, zamestnanosti a prosperite Európy, najmä vidieckych oblastí. Lesy pozitívne prispievajú ku kvalite života poskytovaním príjemného životného prostredia, príležitostí na rekreáciu a preventívnu zdravotnú starostlivosť, pričom sa zachovávajú prírodné krásy prostredia a zvyšujú ekologické hodnoty,“ konštatuje sa v Akčnom pláne EÚ pre lesy. Jeho tvorcovia pokračujú, že v lesoch sa má udržiavať duchovné a kultúrne dedičstvo, ktoré obsahujú. V súlade s uvedenou víziou má akčný plán štyri hlavné ciele: zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti, skvalitňovanie a ochrana životného prostredia, prispievanie ku kvalite života, v neposlednom rade tiež podpora koordinácie a komunikácie.

ilustračné foto /les/

Výskumný tím zvolenského Národného lesníckeho centra sa v rámci svojho projektu snažil navrhnúť technologické postupy rekonštrukcie porastov v meniacich sa ekologických podmienkach vrátane ich obnovného zloženia. Rovnako tak načrtli postupy výchovy porastov zameraných na usmerňovanie ich štruktúry tak, aby boli tieto schopné plniť požadované funkcie v súčasných a predpokladaných prírodných podmienkach. Ďalej pracovali na hodnotení a návrhoch ťažbových technológií s dôrazom na komplexné spracovanie dreva vo výchovných a obnovných ťažbách ihličnatých a listnatých porastov. Realizovali tiež výskum a návrh postupov produkcie, spracovania, dopravy, skladovania a úpravy vlastností lesnej dendromasy vhodnej na energetické využitie vrátane vypracovania postupov výroby energie z dendromasy v podmienkach SR.

Výskum na úrovni európskeho spoločenstva ukázal, že využívanie kvalitného reprodukčného materiálu v lesníctve, vhodného pre príslušné stanovištné podmienky, je pre zvýšenie stability lesov, ich odolnosti voči chorobám, adaptačnú schopnosť, produktivitu a rozmanitosť lesov nevyhnutné.

Tým, že lesnícky sektor je ovplyvnený globalizáciou, digitalizáciou, zmenenými požiadavkami na spoločnosť a zmenami na trhu práce, sa diskutovalo na konferencii o ochrane lesov Forest Europe, ktorej spolu predsedá Slovensko. Bolo konštatované, že ak má lesnícky sektor ostať životaschopný a zlepšiť svoju úlohu v spoločnosti, nemôže tieto trendy ignorovať.

Sektor lesného hospodárstva totiž v súčasnosti rieši otázky ako sú stabilita pracovných miest, odmeňovanie, pracovné podmienky, neformálna práca, či problémy s outsourcingom alebo možným zapojením pracovnej sily zo zahraničia do sektoru lesného hospodárstva. Podľa Správy o stave lesov v Európe z roku 2015, je približne 30 % všetkých ľudí zamestnaných v lesníctve v Európe vo veku 49 rokov alebo starších. Pracovníci lesného hospodárstva starnú a napriek rozdielom medzi krajinami predstavuje starší vek pracovnej sily významnú hrozbu pre budúcnosť lesného hospodárstva. Prilákanie mladých generácií do sektora lesného hospodárstva je výzvou, ktorú treba riešiť. Technologické inovácie môžu tiež vytvárať nové, ekologickejšie a inovatívne profesie.

„Významný je potenciál vytvárania zelených pracovných miest v súvislosti s výrobou energie z obnoviteľných zdrojov, energetickou účinnosťou, odpadovým a vodným hospodárstvom, zlepšením kvality ovzdušia, obnovou a zachovaním biodiverzity, poskytovaním zelených priestorov a infraštruktúry pre ekoturistiku a rozvojom ekologickej infraštruktúry,“ povedal Diarmuid McAree, zástupca vedúceho Tímu špecialistov UNECE/FAO/ILO na zelené pracovné miesta v lesníckom sektore.

 

Časť informácií poskytol: Michal Feik, odbor komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zdroj: Forest portal

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky