Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako recyklujeme komunálny odpad na Slovensku?

Marta Bartošovičová

Ilustrácia: Nádoby na komunálny odpad

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos vyhlásil, že v posledných troch rokoch intenzívne nastavujú odpadovú politiku tak, aby sa na Slovensku oplatilo triediť a recyklovať. Veľká vďaka patrí aj rastúcemu počtu občanov, ktorí poctivo triedia. Bez nich by akákoľvek odpadová politika nemohla byť úspešná. Napriek pozitívnemu trendu má Slovensko čo dobiehať, dodal minister.

Miera recyklácie na Slovensku sa medziročne zvýšila o 7 percent a skládkovanie klesá. V roku 2015 skončili na skládkach viac ako dve tretiny komunálnych odpadov, v roku 2018 to bolo už len 55 percent. Zmeny k lepšiemu podčiarkuje aj medziročné porovnanie recyklácie komunálnych odpadov. V roku 2017 sa podarilo recyklovať asi 29 % komunálnych odpadov a v minulom roku to bolo už 36 %. Do roku 2020 chce Slovensko dosiahnuť mieru recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 50 %.

Na pozitívnych zmenách sa podpísali viaceré opatrenia. Od januára 2017 bola zavedená povinnosť pre samosprávy zabezpečiť nakladanie aj s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. O rok neskôr pribudla povinnosť zabezpečiť hnedé nádoby či kompostéry aj pre obyvateľov komplexnej bytovej výstavby so zeleňou na požiadanie vlastníka pozemku. Zaviedli sa miliónové pokuty pre prevádzkovateľov skládok, ktorí nedodržujú pravidlá, spoplatnili sa ľahké plastové tašky, zefektívnilo sa vykazovanie vyzbieraných kovov a ďalšie opatrenia.

Ministerstvo životného prostredia predpokladá, že rok 2019 bude ešte úspešnejší. Práve v januári 2019 vstúpil do platnosti protiskládkový balíček. Ten, okrem iného, nastavil poplatky za skládkovanie tak, aby finančne zvýhodnil obce, ktoré poctivo triedia odpad. Vo februári 2019 vstúpil do platnosti Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025. V tomto programe je venovaná pozornosť aj množstevnému zberu odpadu. Ide o systém, kedy sú domácnosti priamo finančne zvýhodňované za to, že odpad triedia. V parlamente je aj legislatíva zavádzajúca zálohovanie nápojových obalov či zákaz uvádzať na trh jednorazové plastové výrobky.  

Prečo je potrebné triediť odpad?  

Označenie recykláciePri separovanom zbere opätovne využívame nepotrebnú vec, ktorú je možné recyklovať, teda znova použiť. Pri separovaní znižujeme množstvo odpadu ukladaného na skládku a tým znižujeme negatívne vplyvy na životné prostredie, znižujeme náklady na uloženie netriedeného odpadu na skládku a šetríme prírodné zdroje. 

Recyklácia surovín, okrem iného, znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov. Oproti výrobe z primárnych zdrojov ňou šetríme aj energiu – napríklad pre výrobu recyklovaných plastov to predstavuje úsporu energie až 97 %, pre hliník 95 %, pre oceľ 74 %, pre papier 70 % a pre sklo 25 %.

Z celkového množstva komunálneho odpadu tvorí papier 20 % hmotnosti, ale až 60 % kancelárskeho odpadu, ktorý je možné veľmi dobre recyklovať (5 až 7-krát) a následne kompostovať. Jedna tona zberového papiera zachráni 17 stromov. Recykláciou papiera sa vyrábajú napr. kuchynské utierky, pravítka, zošity, puzzle, darčekové tašky, servítky, toaletný papier atď. 

Kovy sa recyklujú tavením pri vysokých teplotách. Železo sa taví pri 1700 °C, hliník pri 660 °C. Konzervy z jedál sa môžu premeniť napríklad na kľúče do dverí. Dve 2,5 decové plechovky sa recykláciou dokážu zmeniť na jednu pollitrovú. Z plastu je možné recykláciou vyrobiť koberce, rohožky, palety, ploty, lavičky, umelú trávu, vlákna do spacích vakov, vankúšov, vetroviek ale i samotné oblečenie.

Prvým krokom k úspešnej recyklácii je triedenie odpadu v domácnostiach

Zelený kontajner na skloDo zelených kontajnerov patrí: sklo, najmä neznečistené obaly zo skla, fľaše (nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov), poháre, sklenené nádoby, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod. Nepatrí sem: porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, krištáľové sklo, pozlátené a pokované sklo alebo technické druhy skla, znečistené sklenené výrobky a obaly. 

Modrý kontajner na papierDo modrých kontajnerov patrí: papier, najmä neznečistené papierové obaly, noviny, časopisy, reklamné letáky, zošity, stlačené krabice, kartóny, lepenka, papierové tašky, kancelársky papier, v malom množstve aj skartovaný papier. Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový, voskový a dechtový papier, väzbové obaly kníh, použité plienky, hygienické potreby, znečistené obaly a výrobky, alobal, celofán a pod. 

Žltý kontajner na plastyDo žltých kontajnerov patria: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, mikroténové vrecká, plastové tašky, obaly a výrobky z plastov, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, aviváže, kozmetiky, šampónov, tekutých mydiel, destilovanej vody, náplní do ostrekovačov. Nepatria sem: mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod. 

Červený kontajner na kovyDo červených kontajnerov patria: neznečistené obaly z kovu, konzervy, alobal, plechovky od nápojov. Nepatria sem: kovové obaly znečistené alebo kombinované s iným obalom (napr. tuby od zubnej pasty alebo od krémov), kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad treba odniesť do zberní kovov, prípadne do zberných dvorov. 

Mali by sme vedieť, že jednotlivé mestá alebo obce môžu mať iný spôsob zberu odpadov. Niektoré zbierajú napríklad kovy spoločne s plastom v žltých kontajneroch, iné používajú na kov samostatné kontajnery červenej farby. Podmienky zberu si možno skontrolovať na stránkach príslušného mesta či obce.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a foto: 

www.minzp.sk/spravy/2019/jul/solymos-recyklacia-komunalneho-odpadu-stupa-skladkovanie-klesa-stale-mame-co-dobiehat.html

www.odpady-portal.sk/Dokument/103148/ako-spravne-triedit-odpad.aspx

www.triedime.sk/

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky