Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aby čistiarne odpadových vôd fungovali správne

VEDA NA DOSAH

merania ČOV

Ako je známe, čistiarne odpadových vôd (ČOV) slúžia na prečistenie odpadových vôd, či už z domácností, priemyslu alebo iných prevádzok spolu s dažďovými vodami a splaškami z komunikácií. Úlohou ČOV je dané vody prečistiť a odviesť do vodného toku alebo iného vodného útvaru, pričom je potrebné spĺňať legislatívne požiadavky.

Myšlienka projektu Ing. Márie Dubcovej zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je zameraná na spôsoby monitoringu a environmentálnych dopadov fungovania čistiarne odpadových vôd. 

Cieľom projektu Vyhodnotenie činnosti ČOV pomocou metódy hodnotenia životného cyklu LCA je zamerať sa na fungovanie ČOV a ako daná prevádzka vplýva na životné prostredie na základe prebiehajúcich čistiarenských procesov. „Na posúdenie bude použitá LCA analýza (Life Cycle Assesment) v slovenčine označovaná ako Posudzovanie životného cyklu. Problémom a zároveň výzvou danej analýzy je, že sa opiera o všeobecnú normu EN ISO 14040, ktorá neobsahuje konkrétne kroky použitia, v našom prípade na čistiareň odpadových vôd. Cieľom projektu je teda vypracovanie postupu (metodiky) zameraného na zber, spracovanie, vyhodnotenie dát a následne posúdenie vplyvu na environment (ovzdušie, ekosysém, ekotoxicitu, vodnú toxicitu a podobne) či ľudské zdravie. V projekte je tiež dôležité zamerať sa na spôsoby spracovania dát z dôvodu nepostačujúcich dostupných analytických nástrojov. Softvéry na spracovanie dát sú zväčša finančne nedostupné alebo sú v rámci našej problematiky nedostačujúce,“ vysvetľuje realizátorka projektu.

Chceli by poukázať na to, že aj prevádzka čistiarne odpadových vôd, ktorá má pozitívne prispievať k životnému prostrediu, môže naň mať v určitých smeroch negatívny vplyv. „Kľúčové je vyčíslenie daných vplyvov a  následná snaha o zlepšenie procesov na čistiarni. Výzvu predstavujú také prvky, ktoré nie sú ukotvené v legislatívnych limitoch, akú sú napríklad v poslednom období medializované liečivá a drogy vo vodách. V rámci projektu sa plánujeme zamerať na viaceré čistiarne odpadových vôd a porovnať výsledky. Prínosom projektu je snaha o neustále zlepšovanie životného prostredia, teda prostredia, v ktorom žijeme. Je dôležité chrániť si našu prírodu a vodu s ohľadom aj pre ďalšie generácie. Z tohto dôvodu je potrebné analyzovať a skúmať ľudské činnosti a zmierňovať ich dopad na prostredie, v ktorom žijeme.“

Podaný projekt Vyhodnotenie činnosti ČOV pomocou metódy hodnotenia životného cyklu LCA je čiastkovým projektom dizertačnej práce Ing. Márie Dubcovej, kde danú problematiku rieši v širších vzťahoch. „Na daný projekt máme vyčlenený jeden rok, pričom plánujeme ďalej pokračovať a nadviazať v problematike v spomínanej práci. Na projekte spolupracujem s kolegami z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva, ako aj s jednotlivými vodárenskými spoločnosťami, čistiarňami odpadových vôd a projekčnými spoločnosťami. Mentorom a poradcom mojej práce je doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., ktorá je radená medzi odborníkov v danej oblasti.“

Projekt Vyhodnotenie činnosti ČOV pomocou metódy hodnotenia životného cyklu LCA patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

merania ČOV

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytla: Ing. Mária Dubcová zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky