Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskum a monitoring migračných biokoridorov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: doprava; Pixabay.com /FreePhotos/

V súčasnej dobe sa v rámci Slovenskej republiky, ale aj okolitých štátov stretávame s rapídnym nárastom dopravných sietí, ktoré spájajú jednotlivé regióny. Pre rozvoj regiónu ide o pozitívny dopad. Zlepšuje sa kvalita života obyvateľov, vytvárajú sa podmienky, ktoré zabezpečujú dlhodobý rozvoj podnikania, priemyslu v regiónoch, ako aj zvyšovanie pracovných príležitostí. Pri tomto všetkom ale zabúdame na ochranu prírody a jej diverzitu.

Pripomína to Lukáš Wittlinger a jeho školiteľka Lucia Šolcová, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v práci Výskum a monitoring migračných biokoridorov za účelom vytvorenia bezpečnej dopravnej siete v okrese Lučenec (Research and monitoring of migratory bio-corridors for the purpose to create a safe transport network in Lučenec district).   

„Výstavba takýchto veľkých líniových stavieb v krajine sa častokrát dotýka významných území, ktoré slúžia ako migračné trasy pre voľne žijúce živočíchy. Dopravné siete, či už cestné alebo železničné, rozdeľujú krajinu na malé ostrovčeky (tzv. fragmentácia krajiny), čo má negatívny dopad na populáciu voľnej žijúcej zveri. Tým sa nemyslí len samotná výstavba ciest a železníc, ale aj opatrenia, ktoré majú predísť kontaktu živočícha s automobilom. Pri vysokej koncentrácii dopravy hrozí, že môže dôjsť k vyššej nehodovosti. Preto pri výstavbe a plánovaní ciest treba myslieť aj na voľne žijúce živočíchy.“

Autori poznamenávajú, že v súčasnosti prebieha medzinárodný projekt TRANSGREEN, ktorého cieľom je zaviesť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v rámci karpatských krajín. V rámci tohto projektu, ktorého partnerom je aj Štátna ochrana prírody SR, spolupracujú prostredníctvom práce na výskume migračných biokoridorov cez ŠOP SR.

Samotná práca  je zameraná na výskum a monitoring migračných biokoridorov v okrese Lučenec v rámci spomínaného medzinárodného projektu TRANSGREEN, ŠOP SR. Projekt prispieva k vytvoreniu bezpečnejšej cestnej a železničnej dopravnej siete v Karpatoch, ktorá by mala byť šetrná k biodiverzite územia na základe optimálneho plánovania, vytvorením konkrétnych dopravných riešení a zdieľaním skúseností a poznatkov. V príspevku autori analyzujú získané údaje priamym terénnym výskumom. Získané vstupné dáta sú vhodné pre návrh vytvorenia bezpečnej dopravnej siete v okrese Lučenec. Momentálne je plánovaná výstavba Rýchlostnej cesty R2 zo smeru Zvolen – Košice. „Preto je potrebné myslieť aj na migrujúce živočíchy a zabezpečiť im voľný pohyb a predísť akejkoľvek fragmentácii biotopov.“

Z výskumu podľa autorov práce vyplýva, že územie má vysoký ekosozologický význam zachovania priechodnosti týchto biokoridorov, a to aj z dôvodu vysokej diverzity zákonom chránených druhov alebo druhov európskeho významu, ktoré monitorovali. „Spracované údaje z terénneho výskumu a monitoringu biokoridorov sú vhodné hlavne pre potreby plánovanej výstavby rýchlostnej cesty R2, ale aj obecných úradov pri tvorbe nových územných plánov a taktiež pre orgány ochrany prírody a krajiny pri posudzovaní rôznych vplyvov, stavebných zámerov vrátane rozširovania dopravnej infraštruktúry v Strednej Európe.“

Prínos tejto práce pre bežnú populáciu vidia autori v nasledovnom: „Fragmentácia územia SR cestnou a železničnou dopravnou sieťou nie je v spoločnosti dostatočne známa a je málo diskutovaná. Práve aj tento príspevok prispieva k informovanosti o problematike výstavby veľkých líniových stavieb, ktorá ohrozuje diverzitu fauny a flóry nášho územia. Človek si už počas dlhého historického vývoja mení a prispôsobuje krajinu pre svoje potreby a uľahčuje si tým spôsob života, no práve tu zabúda na migrujúce živočíchy a ochranu prírody vo všeobecnosti.“

Príspevok „Výskum a monitoring migračných biokoridorov za účelom vytvorenia bezpečnej dopravnej siete v okrese Lučenec“ bol publikovaný v Zborníku recenzovaných príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde sa o tejto téme dozviete viac. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

Doplňujúce informácie poskytli autori projektu: Lukáš Wittlinger; Školiteľ: Lucia Šolcová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /FreePhotos/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky