Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Geneticky modifikované potraviny – nádej alebo hrozba 21. storočia?

VEDA NA DOSAH

Ing. Jana Libantová, CSc. vyštudovala Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odbor kvasná chémia a bioinžinierstvo. Doktorandské štúdium absolvovala v Slovenskej akadémii vied v odbore molekulárna biológia v rokoch 1991 - 1998, v rámci ktorého sa venovala príprave a analýze transgénnych rastlín tabaku a zemiaka. V súčasnosti pracuje v Ústave genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied v Nitre ako vedúca oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií. Počas svojej profesijnej kariéry absolvovala 6-mesačný pobyt v Holandsku na Ústave Plant Research International vo Wageningene. Získané poznatky využila, spolu so svojimi kolegami, pri vybudovaní domáceho  pracoviska zameraného na genetickú transformáciu rastlín. Výskumné úlohy zamerané na transgenózu rastlín riešila v rámci viacerých domácich a jedného domáceho projektu a zahraničného projektu INCO COPERNICUS. Výsledky svojej práce publikovala vo viacerých v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch. V súčasnosti sa zaoberá problematikou biobezpečnosti transgénnych rastlín, na ktorú získala finančnú podporu z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Čo sú geneticky modifikované organizmy? Prečo práve geneticky modifikované rastliny majú v súčasnosti tak veľa odporcov a súčasne aj obhajcov? Kedy boli prvýkrát pripravené prvé  transgénne rastliny a kedy sa začali komerčne využívať v poľných podmienkach? Je pestovanie geneticky modifikovaných plodín pre ľudstvo nevyhnutné? Aké máme alternatívy? V čom sú prínosy a riziká geneticky modifikovaných plodín? Sú geneticky upravené plodiny bezpečné pre človeka a zvieratá, v prípade že sa využívajú ako potravina alebo krmovina? Môžu nejako ohroziť biologickú rovnováhu v prírode? Za posledné storočie nastal obrovský rozmach biologických vied, ktoré viedli k rozmachu nových technológií tzv. biotechnológií, ktorých podstata spočíva v príprave organizmov (baktérií, rastlín a živočíchov) na mieru. Získanie nových vlastností organizmov je zabezpečované prenosom vhodného génu alebo väčšieho počtu génov z ľubovoľného organizmu, ktorý požadovanú vlastnosť má, pomocou nástrojov génového inžinierstva.

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky