Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako Popularizátor vedy bol ocenený aj doc. Ján Svoreň

VEDA NA DOSAH

Za dlhoročnú rozsiahlu a úspešnú aktivitu v oblasti popularizácie astronomických poznatkov článkami v časopisoch a dennej tlači, reláciami v rozhlase a televízií, ako aj prednáškami pre širokú verejnosť bol ocenený doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Získal Cenu za vedu a techniku v kategórii: Popularizátor vedy.

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Udeľovanie týchto cien je vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom podujatia je oceniť prácu vedeckovýskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Slávnostný gala- večer, kde si nominanti za jednotlivé kategórie prebrali cenu z rúk Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, sa konal dňa 10. novembra 2016. Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., prítomný nebol, no cena sa k nemu aj tak dostala prostredníctvom jeho zástupcu, ktorý cenu prevzal.

Tohto významného odborníka v oblasti astronómia a astrofyzika navrhla oceniť Slovenská akadémia vied. „O návrhu Predsedníctva SAV som vedel, ale udelenie ocenenia ma prekvapilo, keďže viem, ako veľa úspešných popularizátorov vedy máme v rôznych vedných odboroch na Slovensku“, uviedol ocenený vedec doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Dlhoročná aktivita

Pracovník Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici, vykazuje dlhoročnú rozsiahlu a úspešnú aktivitu v oblasti popularizácie astronomických poznatkov článkami v časopisoch a dennej tlači, reláciami v rozhlase a televízií, ako aj prednáškami pre širokú verejnosť. „Prístupnou formou a na vysokej odbornej úrovni popularizuje najmä výsledky výskumu v oblasti medziplanetárnej hmoty, s dôrazom na poznatky dosiahnuté na Astronomickom ústave SAV, vrátane tematiky priblížení blízkozemských asteroidov, veľmi intenzívne vnímanej širokou verejnosťou. Nominovaný uskutočnil množstvo akcií po celom Slovensku s významným podielom prednáškovej činnosti pre mladú generáciu“, uvádza sa medzi dôvodmi, za ktoré si cenu za vedu a techniku zaslúži.

Medzi rokmi 2008 až 2016 napísal celkovo 114 článkov do dennej tlače a časopisov, účinkoval v 78 rozhlasových a 120 televíznych reláciách, predniesol 64 prednášok pre verejnosť a uverejnil 110 príspevkov na internete. Za akcie s najväčším ohlasom je považované jeho účinkovanie v televíznych reláciách s vysokou sledovanosťou, ako sú hlavné správy v štyroch najsledovanejších slovenských televíziách, tlačová beseda k nájdeniu úlomkov meteoritu Košice, príprava scenárov a odborná spolupráca pri vybudovaní Astronomického náučného chodníka v Starej Lesnej a Náučného chodníka Klátovské meteority vo Vyšnom Klátove, členstvo v redakčnej rade populárno-vedeckého časopisu Kozmos a práca na príprave hesiel pre Encyklopédiu Belianu.

Veľmi významné bolo tiež organizovanie Celoslovenských astronomických seminárov pre učiteľov, kde bol doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., garantom odborného programu, prednášateľom i spolueditorom zborníkov zo 6 úspešných ročníkov. Rovnako úspešne pôsobil aj ako zástupca vedúceho dvoch projektov APVV na popularizáciu vedeckých poznatkov.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. prebral cenu v zastúpení.
Autor aj pedagóg

„Celý život sa venujem astronómii s tým, že dôraz sa postupne presunul zo získavania pozorovaní cez ich spracovanie a pedagogickú činnosť až po manažment vedy“, hovorí doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Ak by mal niečo z jeho doterajšej práce vyzdvihnúť, tak je to predovšetkým to, čo ocenili aj iní. „Odborným vrcholom bolo spoluautorstvo kapitoly v prestížnej monografii Comets II vydanej Arizonskou univerzitou v r. 2004, inštalácia kamier Európskej bolidovej siete na Slovensku a nájdenie meteoritu Košice v r. 2010 a séria prác o jemnej štruktúre meteorických prúdov v blízkosti Zeme. V pedagogickej činnosti, kde prednášam na magisterskom i doktorandskom stupni na PF UPJŠ v Košiciach i FMFI UK v Bratislave je určite najlepším výsledkom výchova 4 doktorandov, z ktorých sa už vyprofilovali úspešní mladí vedci“.

Teší ho, že aj po úspešnej obhajobe má možnosť s nimi úzko spolupracovať na spoločných projektoch. „V oblasti manažovania vedy som zastával množstvo najrôznejších funkcií. Za najdôležitejšie považujem vykonávanie funkcie riaditeľa Astronomického ústavu SAV v rokoch 2001 2009. V závere môjho riaditeľstva sa mi podarilo naštartovať prvý projekt Štrukturálnych fondov v rámci programu Výskum a vývoj. Projekty (neskôr aj ďalšie 2) som manažoval a znamenali zásadný prelom do získania kvalitnej a medzinárodne konkurencieschopnej pozorovacej a výpočtovej techniky v 70-ročnej histórii Astronomického ústavu SAV. Veľmi si vážim ocenenie mojej práce Medzinárodnou astronomickou úniou, ktorá pomenovala 30. decembra 2001 asteroid 1999 TE6 menom Svoreň“.

Povolanie koníčkom

Ako uvádza ocenený vedec, má to výnimočné šťastie, že celý aktívny život vykonáva ako povolanie svojho koníčka – astronómiu, s ktorou sa zoznámil už ako 12-ročný vo vtedajšej Ľudovej hvezdárni v rodnej Banskej Bystrici. „Mimoriadne pozitívny prístup pracovníčok hvezdárne Dr. Zibrinovej a p. Finkovej k nám deckám, čo sme síce nevedeli nič, ale o všetko sa zaujímali, bola pre mňa neskôr inšpiráciou na prednášky na školách, články do popularizačných časopisov a pod“.

V astronómii sa venoval medziplanetárnej hmote – kométam, asteroidom a meteorom. „Objekty pozorovateľné len v noci prinášali samozrejme komplikácie do organizácie denného života. Rovnako turnusové pobyty na observatóriu na Skalnatom plese (kde nie je len turisticky azúrová obloha) prinášali rôzne neastronomické požiadavky – napr. zvládnutie prípravy aspoň základných jedál bolo nevyhnutnosťou“.

Časopis Kozmos

Od 1. januára 2017 by mal prevziať funkciu predsedu redakčnej rady populárno-vedeckého časopisu Kozmos. „Kozmos už dnes prináša obrovské množstvo poznatkov a s čitateľmi v Čechách a Poľsku je jedným z najlepších astronomických populárno-vedeckých časopisov minimálne v stredoeurópskom priestore. Budem sa snažiť, aby prinášal ešte viac pôvodných materiálov zo slovenských vedeckých pracovísk, aby mladých čitateľov presvedčil, že má cenu robiť vedu aj na Slovensku“.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. je presvedčený, že v snahe o popularizáciu vedy by pravidelná rubrika či už v rozhlase alebo televízii dokázala urobiť doslova divy. „Mnohí spomíname na Grygarove „Okná vesmíru dokorán“, ale za viac ako 30 rokov sa nepodarilo zorganizovať nič, čo by sa k úspechu tejto relácie čo len priblížilo. Pritom dnes máme k dispozícii nebývalé množstvo obrazového materiálu, o technických možnostiach ani nehovoriac. Chýba vyslovene vzdelávací kanál, pretože RTVS súťaží v mnohom s komerčnými televíziami a tam na seriózne predstavenie vedy nie je priestor. Druhým problémom je prístup vedcov, ktorí keď narazia na bariéru nutného zjednodušenia problematiky pre účely popularizácie, často cúvnu“, uzatvára ocenený odborník na astronómiu a astrofyziku s tým, že osobne považuje popularizáciu za službu ľuďom z vďaky za to, že mu umožnili robiť celý život to, čo ho baví.

Cena za vedu a techniku sa prvýkrát odovzdávala v roku 2014 a nahradila dovtedy odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

Zoznam všetkým ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné foto: z archívu Jána Svoreňa

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnil: MZ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky