Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj slovenskí vedci pátrajú po pôvode a evolúcii života na Zemi a vo vesmíre

VEDA NA DOSAH

extrémne životné prostredie?

Hľadaniu odpovedí na tri základné otázky, ktoré fascinujú nielen vedeckú komunitu, ale aj širokú verejnosť sa venujú aj slovenskí vedci. Sú to kľúčové otázky k pochopeniu a váženiu si nášho miesta vo vesmíre: Kde, kedy a ako sa objavil život na Zemi? Aké sú podmienky potrebné k existencii života? Existuje život ešte niekde inde vo vesmíre a ak áno, ako je možné ho detegovať a identifikovať?

Projekt Pôvod a evolúcia života na Zemi a vo vesmíre (Origins and evolution of life on Earth and in the Universe), v rámci ktorého je zodpovednou riešiteľkou Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD. z Astronomického ústavu SAV, sa práve dostáva do záverečnej fázy. Má byť uzavretý v máji tohto roka, pričom možno konštatovať, že dopadol úspešne. Celkové trvanie sú štyri roky, jeho realizácia začala 15. mája 2014.

Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD. priblížila, že ide o projekt riešený v rámci programu COST (Cooperation in science and technology), ktorý je zameraný na spoluprácu a mobilitu medzi vedeckými komunitami v zapojených krajinách. Momentálne sa na projekte podieľa vrátane Slovenska 29 krajín Európy a tiež Izrael a ďalšie partnerské krajiny. „Cieľom je, aby sa odborníci z rôznych oblastí spojili a zdieľali svoje poznatky a nápady.“

Odkiaľ pochádza život?V rámci organizačnej štruktúry boli volení členovia manažérskej komisie (management committee), t. j. každá krajina má dvoch členov. Za Slovensko je to Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD. a RNDr. Oliver Štrbák, PhD., momentálne pôsobiaci v Biomedicínskom centre Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Komisia máva pravidelné zasadnutia, na ktorých sa preberajú organizačné záležitosti. Manažment rozhoduje o tom, ako sa budú používať financie a kam by mal smerovať ďalší vývoj projektu.

V rámci projektu pôsobí päť pracovných skupín vrátane geológov, astrofyzikov či dokonca filozofov. Tí sa zaoberajú históriou a filozofiou vedy, ako aj etickou stránkou astrobiológie. Pripravujú napr. white paper: „Astrobiológia a spoločnosť v Európe“, v ktorom sa zaoberajú rôznymi sociálnymi implikáciami astrobiologického výskumu v Európe.

Aktivity projektu prebiehajú v rámci piatich pracovných skupín, zameraných na vznik a vývoj planetárnych systémov a obývateľných planét; štúdium stavebných jednotiek potrebných pre vznik života; hľadanie prvotných stôp života na Zemi; detegovanie života na iných planétach a ich satelitoch a už spomínanú históriu a filozofiu vedy. 

Ďalšie dva tímy sú zamerané na vzdelávanie a tréning, propagáciu projektu a popularizáciu astrobiológie. „Spolu s Dr. Štrbákom sme pripravili slovenskú verziu putovnej výstavy nazvanej Rieka času (River of Time), ktorá je súčasťou programov EÚ ORIGINS, Erasmus+ a European Astrobiology Campus. Veríme, že sa nám dielo, ktoré je zatiaľ v elektronickej podobe, podarí aj zhmotniť a prezentovať verejnosti.“   

curiosity RoverVýsledkom práce jednotlivých pracovných skupín je množstvo vedeckých článkov. Mnoho z nich vzniklo vďaka výskumným pobytom STSM (Short Term Scientific Mission), ktoré boli finančne podporené projektom ORIGINS. 

V rámci projektu boli zorganizované 3 konferencie zamerané na multidisciplinárnu problematiku astrobiológie, niekoľko tematických workshopov a osem tréningových škôl. Väčšina z nich sa uskutočnila na miestach zaujímavých z astrobiologického hľadiska (napr. La Palma, Island a pod.). Štvrtá výročná konferencia je naplánovaná na marec tohto roku.

 

Všetky informácie o minulých a budúcich aktivitách projektu je možné nájsť na stránke: http://life-origins.com/

 

Odborný garant textu: Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD., Astronomický ústav SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky