Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Väčšina Európanov má obavy zo straty biologickej rozmanitosti

VEDA NA DOSAH

Infografika: Biodiverzita prieskum Eurobarometer 481

Podľa nového prieskumu sú Európania stále viac znepokojení so stavom prírody. Prevažná väčšina (96 %) z viac ako 27 000 opýtaných občanov zhodne uviedla, že máme zodpovednosť za ochranu prírody a že táto činnosť má zásadný význam aj v boji proti zmene klímy.

Z prieskumu Eurobarometra vyplýva, že povedomie o biologickej diverzite, jej význame, možných hrozbách a opatreniach na jej ochranu sa všeobecne zvyšuje. Stanoviská občanov sú v súlade s cieľmi stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, ktorá má zastaviť úbytok biodiverzity ekosystémových služieb, a s cieľmi smerníc EÚ o ochrane vtákov a prírodných stanovíšť, ktoré tvoria základ politiky EÚ na ochranu prírody. Prieskum bol zverejnený pred prvým globálnym posúdením stavu prírody a postavením človeka v nej, ktorý v máji predstaví, Medzivládna vedecko-politická platforma pre biologickú rozmanitosť a ekosystémové služby (IPBES).

Hlavné zistenia nového prieskumu Eurobarometer o biologickej rozmanitosti:

  • Zvýšila sa oboznámenosť s pojmom „biologická rozmanitosť“, s ktorou sa už stretlo viac ako 70 % Európanov.
  • Za najväčšiu hrozbu pre biodiverzitu považujú ľudia znečistenie ovzdušia, pôdy a vody, katastrofy spôsobené človekom a zmenou klímy.

Intenzívne poľnohospodárstvo, intenzívne lesníctvo a nadmerný rybolov, ktoré predstavujú zďaleka najvýznamnejšie faktory spôsobujúce úbytok biologickej rozmanitosti, začínajú tiež byť vnímané ako zásadná hrozba pre biodiverzitu, ale ich úloha zatiaľ nie je plne docenená.

Biodiverzita a občania

Od posledného prieskumu Eurobarometer týkajúceho sa biologickej rozmanitosti v roku 2015 občania viac chápu význam biologickej rozmanitosti pre človeka. Prevažná väčšina Európanov zastáva názor, že máme zodpovednosť starať sa o prírodu (96 %) a že táto starostlivosť je nevyhnutná pre zvládnutie zmeny klímy (95 %). Okrem toho sa tiež výrazne zvýšil počet osôb, ktoré celkom súhlasia s tým, že biodiverzita je nevyhnutná pre produkciu potravín, pohonných hmôt a liečív (91 %) a osôb, ktoré biologickú rozmanitosť a zdravú prírodu považujú za dôležité pre dlhodobý hospodársky rozvoj (92 %).

Väčšina Európanov nechce, aby sa kvôli hospodárskemu rozvoju poškodzovala alebo ničila príroda v chránených oblastiach. Najmenej dve tretiny respondentov sa domnievajú, že chránené prírodné oblasti, ako je Natura 2000, majú veľký význam pre ochranu ohrozených živočíchov a rastlín (71 %), bránia ničeniu cenných prírodných oblastí na pevnine i na mori (68 %) a zaručujú, že príroda môže plniť svoju úlohu pri zabezpečovaní potravín, čistého ovzdušia a vody (67 %).

Väčšina občanov vníma EÚ ako legitímnu úroveň, na ktorej je možné prijímať opatrenia v oblasti biodiverzity a ekosystémových služieb. Respondenti uvádzajú, že najdôležitejšie opatrenia, ktoré by mala EÚ za účelom ochrany biodiverzity prijať, predstavuje obnova prírody a biodiverzity s cieľom kompenzovať ich poškodeniu a ďalej lepšie informovanie občanov o význame biodiverzity.

O prieskume

Prieskum sa uskutočnil v 28 členských štátoch EÚ od 4. do 20. decembra 2018, a to formou osobného dopytovania 27 643 respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín, ktoré prebiehalo doma a v materinskom jazyku.

Zmyslom tohto posledného prieskumu nazvaného „Postoje Európanov k biologickej rozmanitosti“ bolo zistiť mieru informovanosti európskych občanov, pokiaľ ide o biodiverzitu a prírodu, a ich názory na túto tému. Predchádzajúci prieskum danej problematiky bol uverejnený v októbri 2015 (osobitný prieskum Eurobarometer 436), a v dnešnej správe tak bolo možné porovnať nové výsledky so situáciou v roku 2015. Prieskum sa zameral na tieto otázky: povedomie o termíne „biodiverzita“, najväčšie hrozby pre biodiverzitu, dôvody pre zastavenie straty biodiverzity, čo by proti strate biodiverzity mala robiť EÚ, a ďalej povedomie o sieti Natura 2000, význam chránených prírodných oblastí a názory na zmeny, ktoré môžu tieto oblasti poškodiť.

Povedomie o NATURA 2000

Výsledky prieskumu Eurobarometer prichádzajú v rozhodujúcom okamihu, keď sa poklesu biodiverzity celosvetovo venuje mediálna pozornosť a stúpa jeho význam v rámci medzinárodnej politickej agendy. Prvé globálne posúdenie biodiverzity a ekosystémových služieb, ktoré čoskoro predstaví Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), prináša spoľahlivé vedecké dôkazy o stave biodiverzity na celom svete a o možnostiach ľudstva, ako zabrániť ekologickej kríze. Na zasadnutí ministrov pre životné prostredie skupiny G7 v Metách bude tiež prijatá Metská charta o biologickej diverzite, ktorá podporí politický záväzok zastaviť úbytok biodiverzity a zabezpečiť v roku 2020 na budúcej medzinárodnej konferencii v rámci Dohovoru OSN o biologickej diverzite dosiahnutie silnej celosvetovej dohody ktorá bude prínosná pre prírodu i ľudstvo.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a ďalšie informácie:

Tlačová správa 6. 5. 2019

Eurobarometer 481  (infografika)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky