Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Striebro z medzinárodnej olympiády pre našich študentov

VEDA NA DOSAH

Slovenskí stredoškoláci s doc. Ševčovičovou z PriF UK

Strieborné medaily si odniesli naši študenti z medzinárodnej súťaži European Union Science Olympiad EUSO 2017, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. – 14. mája 2017 v Kodani. Tak skvelé umiestnenie získali dva tímy zo Slovenska pod vedením doc. RNDr. Andrey Ševčovičovej, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), pričom bojovali v konkurencii 24 krajín.

Súťaž je určená pre študentov vo veku do 16 rokov a je sústredená na prírodné vedy – fyziku, chémiu a biológiu. Súťažné úlohy boli komplexne zamerané na uvedené oblasti a mali prevažne experimentálny charakter. „Žiaci sa z úspechu veľmi tešili, pretože obstáli v silnej konkurencii 24 krajín. Bolo však na nich vidieť, že ich trochu mrzelo, že nedosiahli aj na zlatú medailu. Medzi jednotlivými tímami totiž boli len malé bodové rozdiely. Musím však skonštatovať, že ich výkon bol výborný, veď v niektorých náročných úlohách nestratili ani bod,“ uviedla doc. Andrea Ševčovičová, ktorá je aj národnou koordinátorkou tejto súťaže za Slovenskú republiku. Okrem nej sa ako prekladatelia súťažných úloh zúčastnili aj RNDr. Erik Szabo, PhD., (za chémiu) z PriF UK a RNDr. Ľubomír Mucha (za fyziku) z Regionálneho centra mládeže v Košiciach.

Výber študentov sa uskutočnil na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach (z biológie, chémie a fyziky). Tento rok Slovensko reprezentovali dva tímy v zložení:

Tím A: Dominik Kopčák (Gymnázium Poštová, Košice) za biológiu; Michal Chovanec (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) za chémiu; Emil Lelák (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov) za fyziku;

Tím B: Jakub Barát (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava) za biológiu; Peter Rukovanský (Gymnázium Nové Zámky) za chémiu; Michal Lelák (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov) za fyziku.

Doc. Andrea Ševčovičová vysvetľuje, že na súťaž boli vyberaní najlepší študenti z predmetových olympiád (chemickej, fyzikálnej a biologickej), ktorí zároveň spĺňali aj vekový limit 16 rokov.  „Obzvlášť tento rok sa nám podarilo dať dokopy naozaj kvalitné a vyrovnané tímy. Za ich úspechom však stoja predovšetkým ich učitelia, ktorí ich k záujmu o tieto predmety pritiahli a venujú sa im. Čo sa týka úspechov, na tejto súťaži sme už v minulých rokoch dosiahli popredné umiestnenia a slovenskí študenti stále patria k najlepším v Európe. Napriek tomu v posledných rokoch pociťujeme, že množstvo talentovaných študentov, z ktorých vyberáme na túto súťaž je nižšie a konkurencia zo zahraničia je stále vyššia. O to viac nás teší dosiahnutý výsledok. Je však jednoznačné, že v budúcnosti budeme musieť klásť väčší dôraz na prípravu žiakov na túto súťaž a organizovať prípravné sústredenia tak, ako to robia aj ostatné európske štáty.“ 

ilustračné foto /ľadovec/Tímy súťažili počas dvoch dní, kedy v obmedzenom čase (2 x 4 hodiny) mali čo najlepšie vyriešiť zadaný komplexný problém. Prvý deň študenti skúmali vzorky z ľadovca v Grónsku. Fyzici skúmali vzorky ľadu, ktoré boli vyvŕtané z rôznych hĺbok ľadovcov v Grónsku a v Antarktíde. Merali hustotu ľadu pri danej teplote, určovali  tlak potrebný na premenu snehu na ľad, určovali vek ľadu a nakoniec odhadovali, aké boli teploty na povrchu ľadovcov, keď sneh, z ktorého vznikol ľad, na ľadovec dopadol. Biológovia analyzovali fragmenty starobylej DNA a zisťovali, aký typ ekosystému prevládal v minulosti na území dnešného Grónska. Úlohou chemikov bolo vykonať analýzu vzoriek z ľadovca, komplexometrickou titráciou stanoviť obsah zinku a spektrofotometricky stanoviť obsah medi. 

Druhý deň bola úloha tematicky zameraná na Oceán. ilustračné foto /more/Študenti merali emisné spektrá, ktoré odpovedali rôznym farbám LED diód a tie porovnávali s absorpčným spektrom rias, ktoré tiež merali. Na základe týchto meraní a grafickej závislosti kvantovej účinnosti prijímania fotónov zelenej riasy pre rôzne vlnové dĺžky fotónov mali navrhnúť, ktorá farba je najvhodnejšia na osvetlenie rias, a tým podporí ich rýchlejší rast. V ďalšej časti úlohy študenti spektrofotometricky stanovovali obsah karotenoidov vo vzorke rias a tiež spotrebu živín, ktoré tieto riasy spotrebujú pre svoj rast. Nakoniec stanovovali únikovú rýchlosť dvoch druhov veslonôžiek a zisťovali, ktorý druh by bol vhodnejším typom potravy pre ryby.

Vlastné merania boli náročné na praktické skúsenosti a zručnosti a najmä na čas a vhodnú organizáciu práce. Z výsledkov práce družstiev je zrejmé, že zloženie bolo vyvážené a že členovia družstiev patria k špičke talentov v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch na Slovensku. Študenti preukázali mimoriadnu zručnosť, získanú najmä prípravou na predmetové olympiády, a svojimi vedomosťami patrili medzi najlepších študentov, čo sa aj prejavilo na celkovom umiestnení.

Národná koordinátorka tejto súťaže doc. Andrea Ševčovičová pripomína, že vybraní žiaci sa prvýkrát stretli až pri odchode na súťaž. Hoci sa dovtedy nepoznali, dokázali vytvoriť zohraté tímy. „Doteraz boli zvyknutí, že v jednotlivých olympiádach súťažili sami za seba, teraz sa však museli vysporiadať aj so zodpovednosťou, že sú súčasťou tímu a od ich úspechu závisí výsledok celého tímu. Toto však pre nich nepredstavovalo žiaden závažný problém a s jednotlivými úlohami, ktoré neboli úplne triviálne, si veľmi dobre poradili. Súťažné úlohy, ktoré tento rok pripravili organizátori, nás a aj žiakov trošku prekvapili, resp. zaskočili. Doteraz totiž bolo zvykom, že hoci žiaci pracujú ako tím, každý žiak vypracováva jednu podúlohu.“ Zadanie jedného z experimentov si však podľa nej vyžadovalo, aby žiaci naozaj spolupracovali a úlohu vypracovávali spoločne, pretože sa nedalo jednoznačne povedať, ktorá úloha je určená pre biológa, ktorá pre chemika a ktorá pre fyzika. „V jednej podúlohe mali napríklad zisťovať,  ktorý druh veslonôžiek sa lepšie hodí ako potrava pre ryby a okrem iného mali počítať únikovú rýchlosť dvoch rôznych druhov veslonožiek, t. j. išlo o biologický experiment, ale merala sa v ňom aj fyzikálna veličina.“

Doc. Andrea Ševčovičová hovorí, že na súťaž EUSO chodí už jedenásť rokov. Okrem toho bola dvakrát na medzinárodnej biologickej olympiáde (IBO), venuje sa príprave študentov vybraných na IBO a je členkou hodnotiacej komisie AMAVET-u. „Vďaka týmto aktivitám mám možnosť stretávať talentovaných žiakov, ktorých je na Slovensku ešte stále dosť.  Počet takýchto žiakov u nás však neustále klesá. Súvisí to možno aj s tým, že na školách sa výučbe prírodovedných predmetov venuje menej času, resp. študenti nemajú šancu overiť si niektoré poznatky aj na praktických cvičeniach, pretože školy na to nemajú vybavenie a ani priestor. Preto je dôležité, aby boli talentovaní žiaci podchytení a mali možnosť vzdelávať sa nielen na svojej strednej škole, ale mohli by už ako stredoškoláci spolupracovať na projektoch riešených na vysokých školách alebo ústavoch SAV.“

K tomuto trendu sa rozhodli prispieť aj pracovníci Katedry genetiky PriF UK a vytvorili projekt Genetika na kolesách, pomocou ktorého majú možnosť sprostredkovať žiakom stredných škôl experimentálnu prácu v laboratóriu.

Do súťaže EUSO 2016 sa zapojilo 24 krajín (50 súťažných družstiev – domáca krajina využila možnosť nominovať 4 družstvá). V silnej konkurencii získali oba tímy Slovenska strieborné medaily. Absolútnym víťazom súťaže sa stalo družstvo z Maďarska.

 

Informácie poskytla: doc. Andrea Ševčovičová, ktorá je aj národnou koordinátorkou súťaže EUSO 2017 za Slovenskú republiku

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky