Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slováci chcú v národných parkoch viac bezzásahových území

Marta Bartošovičová

Tatranský národný park, Vysoké Tatry. Zdroj foto: Pixabay.com (Fotoworkshop4You)

Envirorezort pripravil novú legislatívu, ktorá po dlhšom období predstavuje prvý reálny krok ako zefektívniť ochranu národných parkov na Slovensku. V súčasnosti predstavujú bezzásahové oblasti, v ktorých ochranári môžu účinne zabrániť ťažbe, v priemere 20 percent rozlohy územia národných parkov. Po novom by malo ísť o 50 percent územia. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zdieľa rastúci záujem verejnosti o zvyšovanie ochrany slovenských národných  parkov a čo je podstatné, zvyšovanie ich ochrany aj aktívne presadzuje. Okrem cieľa, aby polovica územia národných parkov bola bezzásahová, zakazuje plošné výruby v národných parkoch a zvyšuje kompetencie Štátnej ochrany prírody SR.

Národný park Nízke Tatry, Donovaly. Zdroj: Pixabay.com (Walkerssk)

Národný park Nízke Tatry, Donovaly. Zdroj: Pixabay.com (Walkerssk)

Podľa prieskumu, ktorý realizovala Agentúra AKO pre Slovenskú agentúru životného prostredia, sú názory obyvateľov na primeranosť podielu bezzásahových území v národných parkoch na Slovensku nasledovné: súčasný 20-percentný podiel území národných parkov bez zásahu človeka je primeraný pre 29,8 % respondentov, podľa 36,9 % by sa ich výmera mala zvýšiť na 50 percent a 18,5 % sa vyjadrilo, že výmera bezzásahových území by sa mala zvýšiť aspoň na 75 percent územia národných parkov.

Prieskum agentúry AKO

Prieskum uskutočnila Agentúra AKO začiatkom roka 2019 prostredníctvom 1030 respondentov. Zdroj: MŽP SR

Novela zákona o ochrane prírody, ktorá bola  schválená v Národnej rade SR dňa 11. 9. 2019, zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach. Nová legislatíva zároveň prináša nové právomoci Štátnej ochrane prírody SR. Po novom budú posudzovaniu podliehať už aj programy starostlivosti o lesy, na základe ktorých sa  ťažba dreva v lesoch realizuje. Podľa novely bude potrebný súhlas štátnych ochranárov pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch, či už ide o ťažbu dreva, výstavbu, výkopy zeminy alebo zásahy do vodných tokov. 

V prípade Tatranského národného parku, ako aj iných národných parkov, sa plánované zonácie spájajú s úpravou ich hraníc. Zonácie sa preto ustanovujú v rámci procesu prevyhlásenia národných parkov, ako tomu bolo aj v prípade Národného parku Slovenský raj. Pre Tatranský národný park bol už spracovaný projekt ochrany.

Národné parky, chránené krajinné oblasti a lesy v Slovenskej republike

Prehľad národných parkov, chránených krajinných oblastí a lesov v SR

Ilustračná mapka. Zdroj: LesMedium.Sk

„Štátna ochrana prírody sa priamo podieľala na príprave novely zákona. Navrhla kľúčové zmeny a opatrenia, ktorými vieme zabezpečiť efektívnejšiu a kvalitnejšiu ochranu našich najvzácnejších území. Naše národné parky dlho trpia tým, že na ich územiach nie sú stanovené jasné pravidlá. Verím, že desaťročia trvajúci stav zmeníme v prospech ochrany prírody. Považujem to za prvý systémový posun, ktorý je veľmi dôležitý,“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda. 

Novela totiž určuje, že v prípade významných dopadov na chránené územia, programy starostlivosti musia ísť do posudzovania. O tom, či program starostlivosti o lesy ovplyvní chránené územia, rozhodnú štátni ochranári.

Ide o výrazný krok vpred, keďže dlhé roky mohli štátni ochranári zabrániť zásahom takmer výlučne iba v najvyššom – piatom stupni ochrany. Tie sú v národných parkoch zastúpené minimálne. Vďaka schválenej novele sa však táto ich právomoc rozširuje na viac ako 400 000 hektárov vzácneho územia na Slovensku, čo predstavuje takmer 10 % rozlohy Slovenska,“ vyhlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Všetky sprísnenia navrhnuté v rámci novely zákona a jednotlivých stupňov ochrany (vrátane zákazu plošných výrubov, záväzného stanoviska štátnych ochranárov pri výruboch, výstavbe atď.) platia bez obmedzení po účinnosti novely zákona na území všetkých existujúcich chránených území. V prípade Tatranského národného parku, ako aj iných národných parkov, sa plánované zonácie spájajú s úpravou ich hraníc. 

Na Slovensku máme 9 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí:

Národné parky na území Slovenska

Chránené krajinné oblasti v SR 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: www.sopsr.sk/web/?cl=20

www.minzp.sk/spravy/2019/september/prieskum-nadpolovicna-vacsina-slovakov-chce-viac-bezzasahovych-uzemi-narodnych-parkoch.html

www.minzp.sk/spravy/2019/september/laszlo-solymos-zakaz-plosnych-vyrubov-narodnych-parkoch-presiel-parlamentom.html

Fotozdroj: Pixabay.com

 

Vedecký kaleidoskop

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky