Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvá morfometrická analýza lariev vážok z územia Slovenska

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: vážka; Pixabay.com /AdinaVoicu/

Morfometrické skúmanie vážok je nesmierne dôležité pre vymedzenie základných údajov o nich. V súčasnosti je publikovaných viacero vedeckých prác zameraných na takéto šetrenie dospelých jedincov, ale aj lariev, napr. Aeshna cyanea, zástupcov čaľade Libellulidae v Brazílii aj Európe. Kanibalizmus lariev vážok a hodnotenie dvoch morfometrických parametrov potvrdili podľa odborníkov dôležitosť veľkosti lariev vo vzťahu korisť – predátor. Skúmané parametre ako šírka hlavy a dĺžka tela larvy sú dôležité pre determináciu druhov, pričom dĺžka brady je znakom predačnej úspešnosti.

Napriek tomu sú druhy vážok morfometricky nedostatočne skúmané. Uvádzajú to Lenka Zahoranová a jej školiteľ doc. PaedDr. Stanislav David, PhD., Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, vo svojej práci Morfometria lariev Cordulegaster Leach z územia Slovenska (The Larval Morphometry of the Cordulegaster Leach from Slovakia) . Ich štúdia ako prvá zo Slovenska spracúva morfometrickú analýzu lariev vážok (n = 191) druhov Cordulegaster heros a C. bidentata, ktoré sa vyskytujú na Slovensku. „Larvy pochádzajú zo 43 lokalít v rámci Slovenskej republiky. Štatisticky boli hodnotené štyri štandardné morfologické znaky: dĺžka tela (LB), dĺžka análnej pyramídy (LPA), šírka hlavovej kapsule (HW) a dĺžka masky (PTL). Overovali sme hypotézy (H0): Samice sú väčšie ako samce a Cordulegaster heros je väčší ako C. bidentata: dĺžka tela (samce- p*), análna pyramída (samice- p***), šírka hlavy (samice p**) a dĺžka prementa – brady (samice p*),“ uvádzajú autori.

Poznamenali, že pri spracovaní analýzy vybraných morfometrických znakov lariev na Slovensku sa vyskytujúcich pásikavcov (Cordulegaster bidentata a C. heros) urobili prvé spracovanie týchto taxónov na Slovensku. „Doposiaľ sme nezistili slovenské ani zahraničné publikované morfometrické údaje pásikavcov, kde by bola uvedená aj vstupná dátová matica. Analyzovali sme morfometricky vyšetrených 191 jedincov Cordulegaster bidentata (n = 84 lariev) a C. heros (n = 107 lariev) zo 43 lokalít, ktoré sa nachádzajú v 10 geomorfologických celkoch Databanky Fauny Slovenska (DFS). Aj keď pohlavie lariev nebolo v meranej vzorke ovplyvnené výberom, nepotvrdili sme štatisticky významný rozdiel v zastúpení samcov a samíc. Naopak, u meraných morfometrických znakov bola normalita porušená výberom väčších jedincov lariev pre determináciu,“ konštatovali v závere.   

Analýzou zmeraných morfometrických znakov lariev sa potvrdili hodnoty, uvádzané pre ´dospelce´ pásikavcov, a to: samice sú väčšie ako samce a pásikavec Cordulegaster heros je väčší ako C. bidentata. „Morfometrické šetrenie (nielen) vážok je významné nielen ako zdroj údajov o základných veľkostných charakteristikách, ale môže byť využité pre korelačné analýzy vzťahu k typom biotopov a aj pre vymedzenie rastových fáz lariev – instarov. Nami zistené morfometrické charakteristiky druhu sú prvé pre územie Slovenska a aj pre územie strednej Európy. Pre malý počet jedincov sme nehodnotili rozdiely v morfometrických znakoch pásikavcov z lokalít spoločného výskytu,“ doplnili autori práce.

Školiteľ doc. PaedDr. Stanislav David, PhD. ešte podotýka, že Cordulegaster heros je relatívne nový druh pre vedu (popísaný v roku 1979). „Je to druh európskeho významu, na Slovensku je druhom intenzívne faunisticky skúmaným. Morfometria lariev C. heros bola dosiaľ prezentovaná len sumárnymi hodnotami základných znakov (dĺžka tela, šírka hlavy), ktoré sa uvádzajú v určovacích kľúčoch. Spracované údaje sú prvé zo Slovenska a je to dosiaľ najväčší spracovaný dátový súbor pre daný druh. Tiež je to príklad vcelku korektného štatistického spracovania dát.“

Príspevok vyšiel v rámci zborníka Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku a doplňujúce informácie poskytli: Lenka Zahoranová; Školiteľ: doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /thumprchgo/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky