Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Špičkový vedecký tím sa venuje modelovaniu neurčitosti

VEDA NA DOSAH

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

Kopule, neaditívne miery a integrály, fuzzy spojky, agregovanie na zväzoch a viaceré ďalšie teoretické oblasti venované modelovaniu neurčitosti, to sú stručne spomenuté hlavné smerovania výskumu špičkového vedeckého tímu MONEJA (Modelovanie neurčitosti a jeho aplikácie), vedeného prof. RNDr. Radkom Mesiarom, DrSc.

Tento tím bol vyhodnotený ako špičkový vedecký tím. V druhom kole posudzovania ho vybrala Akreditačná komisia.

Súčasťou tímu sú pracovníci Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, menovite prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc., doc. RNDr. Jana Kalická, CSc., doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD., Ing. Tomáš Bacigál, PhD. a Ing. Peter Sarkoci, PhD. Výskumná skupina MONEJA zároveň úzko spolupracuje s viacerými špičkovými zahraničnými pracoviskami, ako napríklad Fuzzy Logic Laboratory Linz, Rakúsko, University of Navarra v Pamplone, Španielsko, Complutense University v Madride, Španielsko, Iona College, New York, USA, Communication University of China, Bejing, Čína, University Rio Grande del Norte v Brazílii, IEEE University Heydarabad, India, University of Catania, Taliansko, Ostravská Univerzita, ČR, Palackého univerzita v Olomouci, ČR, atď. Aj v rámci Slovenska ovplyvňuje tím MONEJA orientovanie výskumu na viacerých pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici či Košiciach.

O excelentnosti tímu MONEJA svedčia aj početné realizované dlhodobejšie výskumné stáže zahraničných doktorandov a postdocov na pracovisku, ktoré viedli aj k viacerým spoločným publikáciám, pričom pobytové náklady boli zväčša hradené vysielajúcou stranou, resp. agentúrou SAIA v rámci Národného štipendijného programu vlády SR. V období posledných 6 rokov ide o nasledovných zahraničných stážistov: M. el-Zekey (Egypt), A. Bronevich (Ruská Federácia), M. Manzi (Taliansko), M. Petrík (Česká Republika), V. Najjari (Turecko, Irán), M. Gagolewski (Poľsko), F. Kouchakinezhad (Irán), D. Guha (India), D. Paternain (Španielsko, 2-krát).

Ďalším významným faktom podporujúcim excelentnosť tímu MONEJA je počet zahraničných spoluautorov v rámci publikácií kategórie A, ktorý je väčší ako 150 a zasahuje vyše 20 krajín nielen z Európy, ale aj všetkých ostatných kontinentov (samozrejme, okrem Antarktídy). O medzinárodnom uznaní kolektívu MONEJA svedčia viaceré scientometrické údaje, ako napr. Hirschov index kolektívu presahujúci 40 či nad 14 tisíc citácií v databáze Google Scholar (nad 4 tisíc v databáze SCI). „Uvádzané čísla sú len orientačné údaje, dôležitejšie je využitie výsledkov dosiahnutých tímom MONEJA,“ konštatoval prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

Využitie týchto výsledkov vo viacerých oblastiach základného výskumu (napr. v oblasti informatiky presiahlo ovplyvnenie publikácií výsledkami MONEJA tímu hranicu 7 percent v rámci všetkých publikácií v tejto oblasti, najmä v oblastiach tzv. soft computingu a intelligent computingu) sa týka napr. modelovania nelineárnych časových radov a viacrozmerných náhodných premenných (tu ide najmä o výsledky z oblasti teórie kopúl), multikriteriálneho rozhodovania (neaditívne miery a integrály umožňujú modelovanie interakcií), oblasti fuzzy množín a fuzzy logík využívajúcich viachodnotové stupne príslušnosti, resp. pravdivostné stupne, rozhodovacích systémov pracujúcich s komplexnejšími informáciami modelovanými zväzovými hodnotami a pod.

„Aplikačné oblasti sa týkajú v podstate všetkých oblastí, kde sa využíva agregácia získaných hodnôt do jednej informatívnej hodnoty. Vo viacerých prípadoch sa tím MONEJA na takýchto aplikáciách podieľa, napr. v prípade navrhovania rôznych hydrologických modelov (najmä v spolupráci so špičkovým tímom REGHYDROS vedeným prof. J. Szolgayom, SvF STU v Bratislave), spracovania obrazov a jeho medicínskych aplikácií (v spolupráci s tímom prof. H. Bustinceho z University of Navarra), či v oblasti optimalizačných ekonomických modelov (v spolupráci s tímom prof. S. Greca z University of Catania),“ uviedol vedúci tímu.

Nezanedbateľné sú aj organizačné aktivity tímu MONEJA. Organizuje napr. tradičnú konferenciu FSTA (Fuzzy Sets: Theory and Applications), konanú vždy v Liptovskom Jáne, ktorá popri propagácii slovenskej vedy umožňuje aj poznanie najnovších výsledkov zahraničných kolegov, tiež nadviazanie spolupráce s nimi pre slovenských výskumníkov v oblasti modelovania neurčitosti a zároveň aj propaguje krásy Slovenska. „Nezabudnuteľným bodom tejto konferencie býva koncert účastníkov a ich rodinných príslušníkov, ktorý dosahuje vysokú profesionálnu úroveň, potvrdzujúcu vysoko pozitívnu interakciu matematiky a hudby.“ Z konferencií usporiadaných v zahraničí sa tím MONEJA podieľa na realizácii konferencií AGOP (AGgregation OPerators, ostatná bola v júni 2017 v Skovde, Švédsko), ISAS (International Symposium on Aggregation of/on Structures, ostatná bola v júli 2016 v Luxembourgu), resp. medzinárodnej konferencie pre študentov ISCAMI (International Students Conference on Applied Mathematics and Informatics, ostatná bola v júni 2017 v Malenovicích, ČR).

 

Pôvodne bolo Akreditačnej komisii predložených 52 návrhov na špičkový vedecký tím. Výsledky druhého kola posudzovania vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách boli zverejnené v závere júna 2017. Špičkovým sa stalo 17 tímov.

 

Odborný garant textu: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: STU v Bratislave

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky