Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Letné školy na Univerzite Komenského v Bratislave a ďalších univerzitách počas prázdnin

Marta Bartošovičová

Účastníci Letnej školy programovania na FMFI UK v Bratislave

Letné školy a detské univerzity ponúkajú žiakom základných a stredných škôl jeden z najlepších spôsobov ako užitočne stráviť časť dvojmesačných prázdnin. Dá sa v nich naučiť niečo zaujímavé a popri tom zažiť aj veľa zábavy, spoznať rovesníkov s rovnakými záujmami a čo je hlavné, sú zárukou, že v nich nebude nuda. Aj organizátori Detskej ekonomickej univerzity prízvukujú: Nudiť sa nie je cool!

Tieto príťažlivé formy vzdelávania, s ktorými vás chceme aspoň stručne oboznámiť, sa konajú na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na Ekonomickej univerzite v Bratislave. O letné aktivity týchto univerzít je každý rok veľký záujem, preto sa treba hlásiť už na jar. Do 31. 7. 2017 sa dá ešte prihlásiť na Letnú univerzitu stredoškolákov na STU v Bratislave, ktorá bude začiatkom septembra!

Najväčší počet letných škôl je na Univerzite Komenského v Bratislave

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) sa v mesiacoch júl a august uskutočnia tri letné školy, zamerané na programovanie, matematiku a fyziku. Určené sú stredoškolákom a žiakom základných škôl.

Organizátormi uvedených letných škôl sú študenti Univerzity Komenského z občianskeho združenia Trojsten. Vyše 50 dobrovoľníkov z UK pripravilo pre účastníkov viac ako 150 prednášok na rôzne témy z matematiky, fyziky či v zlepšovaní si algoritmického myslenia. Odborný program doplnili o zaujímavé workshopy, v ktorých môžu účastníci rozvíjať napríklad svoje soft-skills. Nechýba ani pestrý výber spoločných voľnočasových aktivít. Pre mimobratislavských účastníkov je zabezpečené ubytovanie na vysokoškolskom internáte v Mlynskej doline.

V poradí 5. ročník letných škôl privíta 300 študentov z celého Slovenska, ktorí počas letných prázdnin vymenia oddych pri vode za spoločné chvíle s rovesníkmi pri vzdelávaní sa. „Rozsah vedomostí, ktoré tu môžu získať, ďaleko presahuje rámec stredoškolských osnôv,“ priblížil za organizátorov Matej Badin, z OZ Trojsten, študent FMFI UK, a dodal: „Účasť na letných školách je bezplatná. Sme však presvedčení o tom, že čas a investovaná snaha sa zúročia v budúcom profesijnom raste všetkých zúčastnených.“

Letná škola programovania na FMFI UK v Bratislave

Ide o dvojtýždňový informatický tábor, ktorý sa koná v dňoch 17. 7. – 28. 7. 2017 v počítačových miestnostiach FMFI UK v Bratislave. Letná škola je určená pre všetkých stredoškolákov a žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií. Približne 60 mladých nadšencov v nej získa prax v programovaní základných algoritmov a dátových štruktúr. Súčasťou programu je niekoľko prednášok pracovníkov z praxe, napríklad z firiem Posam a Exponea, a prednášky vysokoškolákov o algoritmoch.

Letná škola programovania na FMFI UK v Bratislave

Po odbornom programe v doobedňajších hodinách sú poobede spoločné hry, výlety, kúpanie a ďalšie oddychové aktivity.

Letná škola matematiky na FMFI UK v Bratislave

Letná škola matematiky na FMFI UK v Bratislave Letná škola sa uskutoční v dňoch 31. 7. – 4. 8. 2017 v priestoroch FMFI UK v Bratislave.
Je určená všetkým stredoškolákom, ktorí majú záujem o matematiku a chuť dozvedieť sa o nej čosi viac. K dispozícii majú program rôznych stupňov náročnosti. Doobeda budú menej náročné prednášky z oblasti matematiky, ale k dispozícii sú aj pokročilejšie témy. Účastníci získajú veľa nových poznatkov, ktoré budú môcť využiť v súťažiach, neskoršom štúdiu, ale aj v reálnom živote. Poobede sa naučia množstvo užitočných zručností, použiteľných nielen pri riešení príkladov. Nadobudnuté znalosti z prednášok budú môcť využiť v rôznorodých úlohách.

Letná škola fyziky na FMFI UK v Bratislave

Letná škola fyziky sa bude konať v dňoch 31. 7. – 11. 8. 2017 v priestoroch FMFI UK v Bratislave. Vhodná je pre všetkých stredoškolákov i žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií. Jej cieľom je naučiť žiakov čo najviac nových vecí z fyziky. Mnohé z nich sa im zídu už na strednej škole, počas riešení rôznych súťaží ako napr. FKS, FO, TMF a neskôr získané vedomosti a zručnosti využijú aj pri vysokoškolskom štúdiu. Dopoludňajší program bude obsahovať fyzikálne prednášky v podaní súčasných a bývalých vedúcich fyzikálnych korešpondenčných seminárov (FKS) a UFO, ktorí v súčasnosti pôsobia doma alebo v zahraničí. Témy sú zamerané na mechaniku, termodynamiku, elektromagnetizmus atď.

Účastníci Letnej školy fyziky na FMFI UK v Bratislave

Poobede príde na rad programovanie simulácií a praktické zručnosti & TMF. V tomto roku sa bude dôraz klásť na využitie numerického modelovania vo fyzike, na úrovni, ktorú zvládne každý účastník. Tešiť sa môžu na workshopy, na ktorých sa zlepšia v dôležitých zručnostiach.

Občianske združenie Trojsten bolo založené v roku 1994, tradícia voľnočasových aktivít pre nadaných stredoškolákov (korešpondečné semináre) však siaha na Slovensku do 80. rokov. Okrem letných škôl korešpondenčných seminárov pravidelne pripravuje aj týždňové sústredenia pre najlepších riešiteľov, letný tábor Trojstenu a tímové súťaže v počítaní kreatívnych príkladov NÁBOJ, sériu zážitkovo-populárnych prednášok pre stredoškolákov a žiakov základných škôl, ako aj množstvo ďalších aktivít, ktoré pokrývajú až 140 dní v roku.

Kockatý kalendár 2017Kockatý kalendár 2017obsahuje praktický zoznam podujatí rozdelený do niekoľkých kategórií, v ktorých účasť nie je podmienená zapojením sa do iných aktivít združení Trojsten, P-mat, Riešky, STROM, SEZAM či TMF. Cieľovou skupinou SŠ sú všetci žiaci stredných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií. Akcie označené ZŠ sú určené pre uvedené triedy ZŠ a príslušné triedy osemročných gymnázií.

Bližšie informácie o akciách nájdete na stránkach jednotlivých podujatí. Taktiež odporúčame navštíviť stránku TalentHub.sk, kde sú uvedené tipy ako rozvíjať svoj talent v jednotlivých odboroch.

Letná škola genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Letná škola genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave aj v tomto roku zorganizovala Letnú školu genetiky pre stredoškolákov, a to v dňoch 10. – 14. júla 2017. Témy prednášok boli zamerané na modelové organizmy v genetike, športové gény, proteíny a antioxidanty. Účastníci letnej školy sa mali možnosť oboznámiť s bežnými i unikátnymi prístrojmi v genetickom laboratóriu a vyskúšať si široké spektrum metód používaných vo výskume genetiky. Podujatie absolvovalo 18 stredoškolákov.
Odborným garantom Letnej školy genetiky je doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. Program navrhli tak, aby si študenti vyskúšali metódy, ktoré sa bežne používajú v genetickom laboratóriu, t. j. izolácia DNA, DNA elektroforéza, polymerázová reťazová reakcia na amplifikáciu DNA, izolácia proteínov, stanovenie antioxidačnej aktivity vybraných látok a pod.

Letná univerzita pre stredoškolákov na Slovenskej technickej univerzite

Projekt je určený študentom stredných škôl. Uskutoční sa v dňoch 6. – 8. septembra 2017 striedavo v Bratislave a v Trnave. Uzávierka prihlášok je 31. júla 2017! Vďaka tomuto projektu môžu stredoškoláci aspoň chvíľu pobudnúť v prostredí univerzity, kde sa dozvedia, čo zaujímavé skúmajú výskumníci STU, zistia, čo sa dá študovať na tejto univerzite, aká je perspektíva absolventov, zoznámia sa s rovesníkmi z iných škôl a stanú sa „ambasádormi“ Slovenskej technickej univerzity.

Kto je ambasádor a aké je jeho poslanie? Je ním označovaná osoba poverená zastupovaním, v tomto prípade vzdelávacej inštitúcie. Poslaním ambasádora STU je sprostredkovávať informácie o univerzite priamo z jej prostredia svojmu okoliu.

Účastníci Letnej univerzity pre stredoškolákov na STU v Bratislave

Ako sa stať ambasádorom STU? Svojho ambasádora môžu mať všetky stredné školy s maturitou, a to ako na Slovensku, tak i v Českej republike. Ambasádora môže nominovať riaditeľ strednej školy, príp. niektorý z učiteľov. Podnet na svojho nasledovníka môže dať aj pôvodný ambasádor, samozrejme, po dohode s riaditeľom školy. Podnet môže dať riaditeľovi, príp. učiteľovi aj študent, ktorý má záujem stať sa ambasádorom.

Detská ekonomická univerzita BBS EUBA

V dňoch 3. – 14. júla 2017 sa uskutočnil 5. ročník Detskej ekonomickej univerzity (DEU EU), ktorej organizátorom je Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave. Štúdium pozostávalo z povinných prednášok, dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií. Program sa snažia každoročne obmieňať a aktualizovať, k čomu slúži aj prieskum názorov detí na absolvované aktivity.

Študenti Detskej ekonomickej univerzity BBS EU v Bratislave

Detská ekonomická univerzita je určená deťom vo veku 8 – 14 rokov (maximálny počet 50) s cieľom oboznámiť ich so svetom ekonómie, so základnými pojmami a s aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov i renomovaných odborníkov z praxe. Na konci štúdia získali účastníci diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Účastníci Detskej ekonomickej univerzity v Bratislave

Novinka: Detská ekonomická univerzita aj v anglickom jazyku

Organizátori prišli v tomto roku po prvý krát s novinkou v podobe týždňového projektu DEU v anglickom jazyku. Ten sa uskutočnil v termíne od 17. do 21. júla 2017. Okrem zmysluplného využitia prázdnin, v projekte ide o iniciovanie záujmu detí o vyššie vzdelanie a perspektívne zvýšenie ich záujmu o štúdium na Ekonomickej Univerzite.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie poskytlo: Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave

Podklady a zdroj foto:

UK v Bratislave, FMFI UK v Bratislave, PriF UK v Bratislave, STU v Bratislave, EU v Bratislave

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky