Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Je predlžovanie prevádzky jadrových elektrární bezpečné?

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

V krajinách susediacich so Slovenskom dochádza k schvaľovaniu predĺženia prevádzky jadrových elektrární. Týka sa to najmä 3. bloku jadrovej elektrárne Pakš v Maďarsku (predĺženie prevádzky reaktora typu VVER-440, ktorý pracuje od roku 1986), ktorý má naplno fungovať ďalších 20 rokov. Podobný proces prebieha aj v Česku: spracováva sa dokumentácia na predĺženie prevádzky 2. bloku jadrovej elektrárne Dukovany, ktorý má rovnaký typ reaktoru ako elektráreň Pakš.

Čaká takýto osud aj slovenskú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, ktorá funguje na podobných princípoch? Je vôbec vhodné predlžovať životnosť jadrových elektrární? Nemusia sa obyvatelia Slovenska obávať? Do akej miery je ešte bezpečná ďalšia prevádzka reaktorov typu VVER-440 či už u nás, ale aj v okolitých krajinách? 

Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave vyjadril presvedčenie, že prevádzkovať jadrové elektrárne VVER-440 (typ V-213), ako sú 4 bloky v Pakši alebo 2 bloky V-2 v Jaslovských Bohuniciach po predpokladanej projektovanej životnosti (40 rokov), ďalších 10 či 20 rokov je možné. Hovorí, že po technickej stránke sa to dá realizovať bez závažnejších problémov. „Väčšinu komponentov s výnimkou tlakovej nádoby reaktora je možné v prípade potreby vymeniť. Tlakovú nádobu je možné regeneračne žíhať. Výhodou reaktorov V-213 je pomerne kvalitná oceľ 15CH2MFAA a jej pravidelné monitorovania z pohľadu radiačného krehnutia programami overovacích vzoriek. Meracia a riadiaca technika sa inovuje priebežne, nakoľko za 40 rokov prešla najväčším vývojom.“

Predlžovanie životnosti býva podľa odborníka podmienené rozsiahlymi bezpečnostnými analýzami, novými technickými riešeniami, ako aj novou bezpečnostnou správou, kde prevádzkovateľ musí predložiť nezávislému národnému jadrovému dozoru realizované opatrenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť prevádzky v súlade so zvyšujúcimi sa požiadavkami na bezpečnosť. Celý proces trvá spravidla niekoľko rokov.

Antal Kovács, riaditeľ mediálneho oddelenia jadrovej elektrárne Pakš povedal, že tisíce stránok dokumentácie odôvodňujú, že 3. blok elektrárne Pakš s reaktorom VVER-440 má veľké projektové rezervy, spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky a z technického hľadiska je spôsobilý na ďalšiu prevádzku. Dodal, že ide tiež o veľmi výhodné riešenie z ekonomického pohľadu, pretože Pakš produkuje najlacnejšiu elektrinu zo všetkých maďarských zdrojov.

Ďalej pripomenul, že 3. blok elektrárne Pakš je prvým blokom s 15-mesačným palivovým cyklom, ktorý získal povolenie na vstup do predĺženej prevádzky. Tento cyklus má výhodu oproti pôvodnému 12-mesačnému v tom, že umožňuje skrátiť odstávky bloku, znížiť náklady na údržbu a zmenšiť dopad na životné prostredie.

Jadrová elektráreň PAKŠ v Maďarsku

Faktom zostáva, že do procesu predĺženia prevádzky boli zapojení aj zahraniční odborníci a dohliadala naň Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). „Popri ekonomickej výhodnosti tohto postupu (exitujúca overená lokalita a technológia, kvalifikovaný personál a infraštruktúra) je pozitívum i predĺžené obdobie výberu finančných prostriedkov na likvidáciu,“ uvádza prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.

Tvrdí, že reaktory VVER-440 sú robustného ruského designu s vysokou mierou inherentnej bezpečnosti. „V prevádzke bolo, či stále je, viac ako 50 týchto blokov a za celé toto obdobie nedošlo k žiadnej havárii. Paradoxne práve na 2. bloku v Pakši sa v roku 2003 odohrala asi najzávažnejšia nehoda na týchto reaktoroch (INES-2, poruchy na palivových súboroch pri čistení povrchov od koróznych usadenín v šachte 1 mimo reaktora).“

Náš vedec pripomenul, že lokalita Pakš je na juhu Maďarska, cca 250 km od hraníc so Slovenskom. „Vzhľadom na skutočnosť, že úroveň bezpečnosti prevádzky v Maďarsku či v Česku je porovnateľná so Slovenskom, nevidím dôvod sa obávať predlžovania životnosti reaktorov VVER-440 v Maďarsku či Českej republike.“

Pôvodná projektová doba prevádzky jadrových elektrární s reaktormi VVER-440 bola stanovená na 30 rokov, ale odborníci sa zhodujú, že technický stav blokov ukazuje ich schopnosť ďalšej prevádzky. Preto sa pred uplynutím tejto doby vykonáva hodnotenie spôsobilosti pre ďalšiu prevádzku a nutné modernizácie. Prvé dva bloky Pakš majú povolenie na prevádzku na ďalších 20 rokov, teda do roku 2032, resp. 2034.V novembri 2016 podal prevádzkovateľ elektrárne Pakš žiadosť o predĺženie prevádzky 4. bloku, ktorý má teraz prevádzkové povolenie platné do konca tohto roku.

V Česku podobným procesom prešiel 1. blok jadrovej elektrárne Dukovany, spustený v roku 1985, prevádzka ktorého bola predĺžená 30. marca 2016 na dobu neurčitú za splnenia technických požiadaviek. Povolenie bolo udelené na základe rozsiahleho posúdenia dokumentácie a stavu bloku a celej lokality jadrovej elektrárne. Podobne aj dva slovenské bloky elektrárne Jaslovské Bohunice uvedené do prevádzky v rokoch 1984 a 1985 majú povolenie na dlhodobú prevádzku bez časového obmedzenia, ale pravidelne sa hodnotí spĺňanie technických kritérií.

 

Informácie poskytli:

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU Bratislava, Slovenská nukleárna spoločnosť

Zuzana Sommerová zo spoločnosti Essential Communication, Praha

Antal Kovács, riaditeľ mediálneho oddelenia jadrovej elektrárne Pakš

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto (Jadrová elektráreň PAKŠ v Maďarsku): Zuzana Sommerová zo spoločnosti Essential Communication, Praha

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky