Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie rektora UK patrí aj doc. RNDr. Ivete Waczulíkovej, PhD., odborníčke na biomedicínsku fyziku

VEDA NA DOSAH

doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Je zanietenou vedkyňou i pedagogičkou, ktorá veľmi intenzívne komunikuje so študentmi – má s nimi pravidelné stretnutia o ich študijných problémoch. Jej prednášky v rámci biomedicínskej fyziky pokývajú široké spektrum problematík – od medicínskych prístrojov až po spracovanie dátových súborov. V študentských anketách je pravidelne hodnotená vysoko pozitívne.

Hovoríme o doc. RNDr. Ivete Waczulíkovej, PhD., Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorá patrí medzi 30 pedagógov so zásluhami o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov. Ďakovné listy im pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

I. WACZULÍKOVÁ: Radosť. Ale tiež pochybnosti, pretože individuálny úspech nie je vždy len vecou vnútorných pohnútok a kúsku šťastia. Je aj súčasťou úspechu väčších a menších tímov, v ktorých pôsobíme. A pokiaľ práci na spoločných cieľoch napomáha aj príjemná atmosféra a dobré medziľudské vzťahy, odráža sa to aj v tom, že radosť a spokojnosť je spoločná. Veľmi ma potešilo, že si (okrem členov rodiny) viacerí moji kolegovia našli čas a zúčastnili sa slávnostného oceňovania študentov a pedagógov pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

I. WACZULÍKOVÁ: Pôsobím na vedeckovýskumnej pozícii docent fyziky a vo funkcii garantky I. stupňa medziodborového študijného programu Biomedicínska fyzika, ktorý je realizovaný súčasne na našej Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a na Lekárskej fakulte UK. Tento študijný program je unikátny (aj v rámci EÚ) nielen faktom, že je medzifakultný, ale aj svojím konceptom – kombináciou vzdelávacích predmetov odborov 4.1.1 Fyzika a 7.1.1 Všeobecné lekárstvo. Ako učiteľ sa podieľam hlavne na predmetoch súvisiacich s využitím fyziky (fyzikálnych princípov) v oblasti základného a aplikovaného biomedicínskeho výskumu, ale aj praxe. Jednak sú to predmety základov biomedicínskej fyziky a experimentálnych metód využívaných v biofyzike a medicíne a jednak predmety zamerané na zvýšenie počítačovej gramotnosti (spracovanie experimentálnych údajov, aplikácie matematickej štatistiky v medicíne, modelovanie biologických procesov a pod.).

Okrem toho pôsobím v dvoch vedeckých radách na ústavoch Slovenskej akadémie vied, konkrétne v Centre biovied a Centre experimentálnej medicíny, čo súvisí s mojou výskumnou činnosťou zameranou na základný biomedicínsky a klinický výskum a na bioštatistiku, keďže fakulty UK a ústavy SAV spolupracujú na viacerých výskumných projektoch.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

I. WACZULÍKOVÁ: Na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať – aj z dôvodu, ktorý som už uviedla – väčšina pracovných úspechov je výsledkom tímovej práce. Môj najväčší úspech nemá materiálnu povahu, sú to všetci absolventi, ktorí na základe aktívnej spätnej väzby našli svoje profesijné uplatnenie v živote a sú úspešní a s voľbou svojho povolania stotožnení (nepoužila by som slovo „spokojní“, pretože spokojnosť sa odvíja aj od spoločenského vnímania školstva, vedy a výskumu, ako aj politicko-ekonomickej situácie). Ak by som mala vybrať nejaký „hmotný“ úspech, asi by som vybrala učebnicu „Introductory biostatistics“, určenú prednostne študentom pripravovaného študijného programu „Master of Public Health“, ale nielen.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

I. WACZULÍKOVÁ: Neviem, či som si toto povolanie zvolila, skôr ma k tomu životná cesta doviedla. Postgraduálne štúdium som absolvovala na Lekárskej fakulte, ale výskumne som bola prepojená so svojou domovskou fakultou cez svoju školiteľku, prof. Libušu Šikurovú, PhD. Po absolvovaní štúdia som dostala ponuku asistentského miesta na FMFI, ktorú som prijala a pokračovala som vo výskume v jej tíme. Postupne sa vytvárali príležitosti zapojiť sa do pedagogického procesu, kde som sa snažila zapojiť sa do výučby tých predmetov, kde som mohla uplatniť získané vedomosti a zručnosti. Nebolo a nie je to vždy jednoduché a termín „celoživotné vzdelávanie“ je v našom odbore nutnou, aj keď nie postačujúcou podmienkou dobre odvedenej pedagogickej práce. Bolo by veľmi smelé tvrdiť, že sa mi darí na všetkých frontoch plniť svoje predstavy a vlastný akčný plán :). Ale práca pedagóga ma určite napĺňa – páči sa mi hlavne možnosť a priestor pre akademické diskusie s jednotlivými študentmi alebo celými krúžkami, pretože charakter našej fakulty a počty študentov sú priaznivé na posilnenie interaktívnosti výučby. Z mnohých študentov sa hlavne pri vedení záverečných prác stávajú v istom zmysle kolegovia, pretože témy a ciele prác sú veľmi často súčasťou riešených výskumných projektov.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

I. WACZULÍKOVÁ: Na túto otázku sa nedá zodpovedať pár vetami, navyše sa k nej môžem vyjadriť len z pohľadu pedagóga pôsobiaceho na FMFI a čiastočne na LF. Do školstva, vedy a výskumu celkovo prúdi málo peňazí, čo sa odráža nielen na materiálno-technickom zázemí, ale aj na finančnej motivácie pedagógov. Snažíme sa preto hľadať a nachádzať možnosti ako zabezpečiť a skvalitniť výučbu v našom študijnom programe, čo nie je ľahká úloha, pretože v porovnaní s inými fyzikálnymi odbormi je spektrum pracovných pozícií dynamickejšie a odráža značný pokrok v prístrojovej technike a implementácii informačných technológií do oblasti biomedicíny a zdravotníctva. Celkové uplatnenie našich absolventov a ich úspešnosť (najmä v počiatočnom období ich profesijnej kariéry) sú obecne veľmi závislé na kvalite ich prípravy počas vysokoškolského štúdia. Na našej fakulte existuje pomerne dobré prepojenie na inštitúcie, ústavy a významné firmy, čo uľahčuje mapovať požiadavky trhu práce, aj keď v tejto oblasti máme značné rezervy.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

I. WACZULÍKOVÁ: Asi by som odpoveďou nadviazala na predchádzajúcu otázku. V súvislosti s rýchlo sa meniacim prostredím praxe je častým problémom nedostatok špecializovaných učebných textov, pociťujeme to najmä v našom medziodborovom štúdiu. Momentálne pracujeme na vytvorení učebníc, ktoré by študentom sprostredkovali najnovšie poznatky o využití fyziky v oblasti základného biomedicínskeho výskumu a klinickej praxe. Druhý smer našich aktivít sme zacielili na vytvorenie prakticky orientovaného predmetu, ktorý by simuloval situácie, s ktorými je možné sa stretnúť v praxi. Konkrétne pôjde o vytvorenie podmienok a implementovanie takzvaného „team-based leaningu“ formu skupinovej práce na riešení virtuálnych výskumných alebo praktických úloh, ktoré by boli zakončené vnútornou oponentúrou.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

I. WACZULÍKOVÁ: Náš študijný program patrí k tým ťažším, pretože je interdisciplinárny a jadro znalostí tvoria nielen predmety všeobecnej fyziky/biofyziky a matematiky, ale aj teoretické a časť predklinických predmetov medicíny, aj keď v menšom rozsahu, ako ich absolvujú budúci fyzici či lekári. Vzdelávanie je zamerané súčasne na rozvíjanie systémového aj analytického myslenia a spôsob prípravy a učenia sa je na oboch fakultách odlišný, čo kladie na študenta veľké nároky. Odmenou sú samotné znalosti a zručnosti a široké spektrum uplatnenia našich absolventov. Náš študijný program si, aj popri pomerne rozsiahlom jadre, zachováva flexibilnosť a študent má možnosť sa profilovať už v pregraduálnom období výberom povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sú do odporučeného študijného programu cielene zaradené tak, aby pokryli potrebné znalosti a zručnosti pre najčastejšie potenciálne uplatnenia absolventov.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/studium/letaky/biomed_fyzika.pdf

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky