Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Miesto, kde aj žiaci majú radi fyziku

VEDA NA DOSAH

v Centre popularizácie fyziky

Poznáte na Slovensku gymnázium, ktoré navštevujú žiaci základných alebo stredných škôl s cieľom absolvovať fyzikálnu exkurziu? Iba jedno gymnázium každoročne navštívi niekoľko tisíc žiakov, študentov, učiteľov a laická verejnosť, aby sa dve vyučovacie hodiny venovali fyzikálnym experimentom zameraným na modelovanie prírodných javov, premien energie v prírode a využívaniu fyzikálnych poznatkov v živote človeka. Ide o Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, ktoré v júni 2006 zriadilo Centrum popularizácie fyziky – špecializovanú učebňu, v ktorej si môžu žiaci vyskúšať rôzne fyzikálne experimenty. Toto centrum je navyše otvorené aj pre žiakov iných škôl, pričom ho na oživenie vyučovania fyziky využívajú aj učitelia z Českej republiky.

Spoluzakladateľom Centra popularizácie fyziky je PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., ktorý sa stal najlepším európskym učiteľom fyziky za rok 2017. Toto ocenenie mu udelila Európska fyzikálna spoločnosť a získal ho za dlhoročný významný prínos pre vyučovanie predmetu fyzika. Okrem toho, že vyučuje fyziku na martinskom gymnáziu, je tiež autorom vlastných učebníc fyziky pre základné školy a gymnáziá aj v multimediálnej verzii.

Ako uvádza PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., nosnou myšlienkou projektu Centra popularizácie fyziky je popularizovať prírodovedné vzdelávanie medzi žiakmi základných a stredných škôl a laickou verejnosťou. Pod pojmom prírodovedné vzdelávanie rozumie fyzikálne, technické vzdelávanie. Popularizácia pre oceneného pedagóga znamená formu fyzikálnych experimentov, realizovaných s finančne nenáročnými pomôckami a prostriedkami, bežne dostupnými v domácnosti, ukázať, opísať a vysvetliť fyzikálne javy, s ktorými sa stretávame v bežnom živote, v domácnosti, športe, atď. Experimenty musia byť pre žiakov príťažlivé, prekvapivé, zábavné, súťažné.

Ako priestor pre realizáciu projektu poslúžila už vybudovaná špeciálna učebňa. Medzi aktivity PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. menuje exkurzie pre návštevníkov v trvaní dvoch vyučovacích hodín, v rámci ktorých sú návštevníkom predvádzané viac či menej jednoduché fyzikálne experimenty aplikované na bežný život. Účastníci exkurzie sa aktívne podieľajú na realizácii experimentov.

„Jednou z osobitostí našej školy je zavedenie nového predmetu ENERGIA, ktorý vyučujeme od roku 2009.  Cieľom predmetu je vytvoriť u žiakov postoj k racionálnemu nakladaniu s energiou a hľadanie riešení v záujme zachovania únosných podmienok pre život na Zemi. Poslanie predmetu má z tohto hľadiska doslova existenčný a kľúčový význam pre jednotlivca a následne pre spoločnosť,“ uvádza PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

Cezhraničné aktivity:

 • Opakované návštevy učiteľov fyziky z Olomouckého kraja. (viac informácií)
  Seminář v Centru popularizácie fyziky (Jednou ze vzdělávacích aktivit  bude realizace dvoudenního  semináře s názvem Fyzikální experiment jako motivační faktor, který bude realizován v Centru popularizácie fyziky na gymnáziu Paulínyho-Tótha, v Martině na Slovensku.)
  Jedinečné didaktické centrum pro výuku fyziky umístěné na střední škole nemá v České republice obdoby. (Učitelé fyziky si budou moci aktivně vyzkoušet neskutečné množství experimentů s jednoduchými pomůckami a získají tak inspiraci pro jejich každodenní učitelskou praxi. Lektoři exkurze jsou učitelé střední školy a současně významní slovenští didaktikové.)
 • Seminár pre učiteľov fyziky v rámci projektu MFF Univerzity Karlovej v Prahe s názvom Heuréka.(viac informácií)
 • Prezentácia na Veletrhu nápadů učitelů fyziky v Chebe v Českej republike. (viac informácií)
 • Prezentácia experimentov na seminári Jak získat žáky pro fyziku? vo Vlachoviciach v Českej republike.
 • Prezentácia na konferencii Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky v Kašperských horách v Českej republike. (viac informácií)
 • V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Obloha na dlani uskutočnili prednášky napr. vo Hvezdárni v Partizánskom. (viac informácií)
 • V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Brána do vesmíru prezentovali experimenty na Putovnom seminári Astronómia nepozná hranice v Krajskej hvezdárni v Žiline. (viac informácií)

Z  reakcií návštevníkov:

 • Ďakujeme za krásne pokusy a príjemný prístup. Cítili sme sa veľmi príjemne a odchádzame s novými vedomosťami. /ZŠ Oščadnica/
 • Krásne ďakujeme za super výklad a zaujímavé pokusy. P.S.: Fyzika naozaj môže byť zaujímavá, pútavá a vôbec nemusí byť „strašiakom“ pre humanistov. /ZŠ R. Jašíka, Partizánske/
 • Ďakujeme krásne, že máme kde chodiť na takéto pekné zážitky. /ZŠ Sv. Vincenta Ružomberok/
 • Prvýkrát deťom nevadilo, že mali hodinu fyziky viac ako 45 minút. /ZŠ s MŠ J.D. Matejovie, Liptovský Hrádok/
 • Sila, energia, rýchlosť, gravitácia… fyzika je úplne všade okolo nás. Ďakujeme za krásne predvedenie fyzikálnych pokusov zábavnou formou. /Spojená škola, Gymnázium D. Tatarku, Poprad/

Z reakcií návštevníkov

 

Čo vlastne viedlo PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD. k fyzike? Po ukončení vysokoškolského štúdia na Pedagogickej fakulte v Nitre v roku 1983, kombinácia fyzika – základy techniky, nastúpil ako učiteľ na Gymnáziu v Partizánskom. Napriek prefeminizovaniu školstva mal na tomto pracovisku kolegov – učiteľov fyziky, okrem neho ešte troch mužov. „Na toto obdobie mojich učiteľských začiatkov spomínam veľmi rád. Boli sme voči sebe veľmi otvorení, nemali sme problém rozprávať sa o čomkoľvek, čo sa nám na vyučovacej hodine podarilo a čo nie. Boli to dlhé debaty o tom, ako vysvetľovať problematické, pre žiakov náročné kapitoly fyziky, ako metodicky čo najvhodnejšie predviesť experiment, ako zaujať žiakov a podobne. Takýto otvorený kontakt, záujem o prácu medzi kolegami v celej predmetovej komisii fyziky na škole som zažil iba na Gymnáziu v Partizánskom.“

V roku 2002 zmenil pôsobisko a začal učiť na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. „Túto školu som si ´vybral´ aj preto, že som osobne poznal Ivana Šabu, učiteľa fyziky tejto školy, s ktorým sme veľmi rýchlo našli spoločnú reč a venovali sa obohateniu fyzikálneho vzdelávania o experimentálnu činnosť. Školská reforma výrazne zasiahla v negatívnom zmysle práve do možnosti žiackeho experimentovania, svojím spôsobom ho zlikvidovala. Napriek tomu, že na papieri je deklarované ako prioritné aktívne osvojovanie vedomostí žiakmi a rozvoj zručností žiakov, podmienky pre žiacke experimentovanie sú v súčasnosti nevyhovujúce.“

V roku 2006 sa tak PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. stal spoluzakladateľom projektu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Nosná myšlienka projektu je popularizovať prírodovedné vzdelávanie medzi žiakmi predškolského veku, základných a stredných škôl a laickou verejnosťou. 

Žiaci, študenti, ale aj učitelia majú možnosť „prežiť“ hodinu experimentálnej zážitkovej fyziky. Pre najmladších poslucháčov – detí predškolského veku sú najzaujímavejšie interaktívne prednášky na tému astronómia. Žiaci 1. stupňa základných škôl objavujú vlastností síl, zákonitosti elektrických obvodov a pod. Veľký záujem zo strany učiteľov a žiakov základných škôl je o prednášku Oheň a fyzika.

 

Informácie a foto poskytol: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky